Aylık arşiv 27/11/2011

İşçiye yapılan ücret ödemeleri ve bu ödemelerden yapılan kesintilerle ilgili hangi belgelerin düzenlenmesi gerekir?

İşçiye yapılan ödemeler ve yapılan kesintilerle ilgili üç ayrı kanunda hüküm bulunmaktadır.

1-) 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret ve ücrete ilişkin eklentiler ve kesintiler için Ücret Hesap Pusulası

İşçiye ücret ödenmesi ile ilgili bilgi verir misiniz?

– Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

– Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

– Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

– Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

– Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

İşçinin borcundan dolayı maaşına haciz koyulabilir mi?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

İşyerlerinde Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu hakkıda bilgi verir misiniz?

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Çalışma belgesi nedir? Kim tarafından verilir?

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

             Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

             Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

İşveren işine son verdiği işçiye yeni iş bulması için iş arama izni vermesi gerekir mi?

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

             İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

             İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Kamyon ile nakliyecilik yapmaktayım. K1 Yetki Belgesinin yenilenmesi hakkında bilgi verir misiniz ?

25.11.2011 tarihi itibariyle kamyonlar için K1 Yetki Belgesi Fiyatı 14.244,00 TL dir.

Yetki Belgelerini süresinin bitim tarihinden 60 gün öncesine kadar Bölge Müdürlüğüne

ÇELİK HUKUK DANIŞMANLIĞI – AVUKAT SAADET ÇELİK

TEL : 0216 – 683 21 71
GSM : 0532 – 498 56 38
HUKUK DANIŞMANLIĞI SUNULAN KONULAR
İŞ HUKUKU
TİCARET HUKUKU
AİLE HUKUKU
İCRA İFLAS HUKUKU
CEZA HUKUKU
İDARE HUKUKU

İşverenin işçiyi işten çıkarmasında ki haklı nedenler hangileri dir?

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı iş kanunun 25. maddesinde düzenlenmiştir.

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı

İşçinin işi bırakmasında ki haklı nedenler hangileri dir?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesinde düzenlenmiştir.

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

             I. Sağlık sebepleri:

             a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin

Deneme süreli iş sözleşmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Deneme süreli iş sözleşmesi 4857 sayılı iş kanunun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Denem süreli iş sözleşmesi en çok iki ay olabilir ve bu süre ancak toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. İşveren veya işçi bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

İşyerimizde çalıştıracağımız çalışanlar ile yazılı iş sözleşmesi yapmamız gerekir mi?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 8

İşe alacağım çalışan ile iş sözleşmesi yapacağım. İş sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi gerekir mi?

İş Sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 8

Bir işyerini devralmak istemekteyim ve halen faaliyette olan bu işyerinde çalışmakta olan işçiler var. İşyerini devralmam halinde çalışanlar devirden önceki işverenlerinden olan ücret alacaklarını benden talep edebilirler mi?

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

             Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

             Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

             Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 6

İşçi açısından çalıştığı işyerinin devri geçerli bir kıdem tazminatı isteme sebebimi dir?

Cevap : Devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 6

Beyaz eşya ticareti yapmaktayız. Satışını yapmakta olduğumuz ürünleri taşımakta kullandığımız araçlar için Ulaştırma bakanlığından hangi K türü yetki belgesini almamız gerekir?

Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık (nakliyecilik) yapmayacak firmalar K2 Yetki Belgesi almak zorundadırlar.

Ulaştırma Bakanlığının kestiği idari para cezaları nereye ödenir?

Ulaştırma Bakanlığının kestiği İdari Para Cezaları, motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri (Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi) tarafından tahsil edilmektedir.

İlgili vergi dairesine 1 (Bir) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ilk taksidinin peşin ödenilmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödeme yapabilecektir.

Uyarı Cezaları ise Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınacak Ödeme Belgesiyle herhangi bir Vakıf Bank şubesine ödenebilir.

Ulaştırma bakanlığının kestiği idari para cezalarına karşı mahkemeye itirazda bulunulabilir mi?

İdari Para Cezalarına karşı cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulabilir.

Kamyon ile nakliyecilik faaliyetinde bulunmak istemekteyim. A-) K1 Belgesi almam gerekir mi? B-) K1 Belgesi için gerekli evraklar ve yerine getirilmesi gereken hususlar nelerdir? C-) K1 Belgesi almak için başvuru yapılacak kurum hangisidir?

A)

Kimlerin Yetki Belgesi almak zorunda oldukları 8527 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5. Maddesinde

 “ Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti “ başlığı altında açıklanmıştır. İlgili madde de

 “ Madde 5 – Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.” İbaresi ile taşıma işlerinde bulunanlara Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

     Ücret karşılığı başkasının yükünü nakliyecilik faaliyeti kapsamında taşıyacak olanlardan Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar K1 Yetki Belgesi, Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklar K3 Yetki Belgesi almak zorundadır.

B)

1-Başvuru ve taşıt formu,

2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic.Sic.Gaz. ve Tic. Faaliyet Od.Bel.aslı

3-Temsil yetkili imza sirküsü aslı (şahıslarda imza beyannamesi)

4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı

5-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fot.

6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi

7-Vergi Levhası Fotokopisi

8-En az 10.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya

mahsus tüzel kişilerde75 ton gerçek kişilerde 25 ton asgari kapasite  özmal taşıt ruhsat fotokopisi

C)

tüzel kişiler için merkezi is yeri adresinin, gerçek kişilerde (şahıslarda) ise ikametgah adresinin bulunduğu ildeki varsa Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine yoksa yetkilendirilmiş Ticaret Odalarına başvurarak yaptıkları taşımaya uygun yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

Karayollarında yapılan ağırlık kontrollerinde tolerans var mı? (Araçlar için uygulanan azami yük ağırlığı ne kadar?)

Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır.

(Kaynak : Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 128 / Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer)

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..