Aylık arşiv 31/12/2011

Basit Usul Mükellefiyete Tabi Taksiciyim. Gün İçerisinde Belge Veremediğimiz Müşteriler İçin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Kesme Uygulaması Devam Etmekte Mi?

Basit Usul Mükelleflere Belge Vermedikleri Günlük Hasılatları İçin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Düzenlemeleri Uygulaması 215 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilmiş Olup Bu Yöndeki Uygulamanın 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle 31.12.2012 Tarihine Kadar Devam Etmesi Maliye Bakanlığı Tarafından Uygun Görülmüştür.

İşyeri SGK Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

4/a Kapsamında Çalıştırılan Ve Emekli Olmayan Sigortalılar İçin Uygulanacak Prim Oran Tablosu

Aşağıdaki tablo 5510 sayılı kanun madde 81 ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu madde 49 istinaden hazırlanmıştır.

SİGORTA KOLLARI İŞÇİ HİSSESİ PRİM ORANI İŞVEREN HİSSESİ PRİM ORANI TOPLAM PRİM ORANI
Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı) % 9 % 11 % 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (İşyeri Tehlike Derecesine Göre Değişir) 0 % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir % 1 – % 6,5 Arası
Genel Sağlık Sigortası % 5 % 7,5 % 12,5
Toplam % 14 % 19,5 ila % 25 arası % 33,5 ila % 39 arası
İşsizlik Sigorta Primi % 1 % 2 % 3
İşsizlik Sigortası Dahil Toplam Prim Oranları % 15 % 21,5 ila % 27 arası % 36,5 ila % 42 arası

Örnek :

01.01.2012 – 30.06.2012 arası Asgari Ücet 886,50 TL

Uzun Vadeli Sigorta Kolları %20 : 886,50 x % 20 = 177,30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 1 Olması Durumunda : 8,87

Genel Sağlık Sigortası : 110,81

İşsizlik Sigortası İşveren ve İşçi Payı Toplam Oranı % 3 = 26,60

Toplam SGK Prim Tutarı : 323,58

Emekli Olduktan Sonra 4/a (eski SSK’lı) Kapsamında Çalışmaya Başlayanlar İçin uygulanacak Prim Oranları Tablosu

5510 sayılı kanun Geçici madde 14’ e istinaden düzenlenen tablo

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır

Sigorta Türü İşçi Hissesi Prim Oranı İşveren Hissesi Prim Oranı Toplam Prim Oranı
SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi % 7,5 % 22,5 % 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (İşyeri Tehlike Derecesine Göre Değişir) 0 % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir % 1 ila % 6,5 Arasında Değişir
Toplam Prim Oranı % 7,5 % 23,5 ila % 29 Arasında Değişir % 31 ila % 36,5 Arasında Değişir

Basit Usul Mükellef olarak berberlik faaliyetinden dolayı mükellefiyet açtıracağım. İşyeri olarak kiralayacağım yer için yapacağım kira kontratı damga vergisine tabi midir?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun daki (2) Sayılı Tablo başlığı Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar olup ilgili kısmın devamında  IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar ara başlığını taşır  ve devamında ki 32.maddesin de “Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.  ” İbaresi yer almaktadır. Basit Usul mükellefin faaliyet konusu ile ilgili iş yapmak üzere  kiralayacağı ve kiralanan yerin bir iktisadi işletmeye dahil olmaması kaydı ile yapacağınız kira kontratı Damga Vergisinden istisnadır.

İkametgah olarak kullanmak üzere bir apartman dairesi kiralayacağım ve daire sahibi ile kira kontratı yapacağız. Bu kiralama işi için imzalanacak kira kontratı damga vergisine tabi midir?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun daki (2) Sayılı Tablo başlığı Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar olup ilgili kısmın devamında  IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar ara başlığını taşır  ve devamında ki 31.maddesin de “ (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.” İbaresi yer almaktadır. Kiraladığınız apartman dairesi gerçek kişi tarafından mesken olarak kiraya verilmesi ve iktisadi işletmeye dahil olmaması kaydı ile yapacağınız kira kontratı Damga Vergisinden istisnadır.

Ümraniye de açacağım işyeri için dükkan sahibi ile Kira Kontratı yapacağım. Kira Kontratında kefilin imzasının olması Kira Kontratının damga vergisini etkiler mi ?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1. Maddesinde “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.” İbaresi yer almaktadır. Adı geçen Kanun (1) Sayılı Tablosunun I/A-2 kısmında Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli  üzerinden) %0 1,65 (binde 1,65), I/A-2 kısmında ise Kefalet, teminat ve rehin senetlerinin %0 8,25 (binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Yapmış olduğunuz kirada kontratında kefil veya müşterek borçlu olmaması durumunda kontratta gösterilen kira tutarının %0 1,65 ‘i kadar damga vergisi ödeyeceksiniz. Kira kontratında kiracı dışında kefil veya müşterek borçlu olması halinde %0 8,25’i kadar daha damga vergisi ödemeniz gerekmektedir.

Örmek:

Bir yıllık yapmış olduğunuz kira kontratında toplam yıllık Kira Bedeli 6.000,00 TL ise;

1-     Sadece kiracı ve kiraya verenin imzalarının olması durumunda

6.000,00 x 1,65 / 1000 = 9,90 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

            2- Kira Kontratında kiracı, kefil ve kiraya verenin imzalarının olması durumunda

    6.000,00 x 1,65 / 1000 = 9,90 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

    6.000,00 x 8,25 / 1000 = 49,50 TL (Düzenlenen her bir nüsha için) ödenecek

            Toplam : 59,40 TL düzenlenen her bir nüsha için ayrı ayrı bu tutar ödenecektir.

Kira Kontratının bir nüshasının kiracıda bir nüshasının da kiraya veren de olması istendiğinde kira kontratı iki nüsha düzenlenecek ve damga vergisi 59,40 x 2 = 118,80 TL olarak ödenecektir.

Beyaz eşya satıcısı firmadan iki ay vade ile televizyon aldım ve satıcı firma ile ödemenin vadesinde yapılmaması durumunda vade farkı uygulanacağı hususunda sözleşme imzaladık. Ödemeyi zamanında yapamadım satıcı firma vade farkı için fatura düzenleyeceğini ve KDV uygulayacağını söylüyor satıcının vade farkına KDV uygulama isteği yerinde midir?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 24. Maddesi “ Matraha Dahil Olan Unsurlar “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de “Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:” ibaresini devamında (c) bendinde Vade farkı ibaresi yer almaktadır.

İlgili kanun metninden anlaşılacağı üzere Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV’ ye tabidir. Bu işlemler ile ilgili fatura düzenlenmesi ve KDV uygulanması gerekmektedir.

Şirket işlerinde kullanmak üzere vergi mükellefi olmayan bir kişiden ikinci el araç satın alacağız. Gider Pusulası düzenlememiz gerekir mi? Gider Pusulasında gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapacakmıyız?

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapacağınız ikinci el araç alışında gider pusulası düzenleyeceksiniz fakat gider pusulasında gelir vergisi kesintisi yapmayacaksınız.

KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

Vergi mükellefi olmayan kişiden demirbaş alınması nedeniyle tevkifat yapılmaması hk.

 

Tarih 28/01/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38 28/01/2011
Konu : Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Demirbaş Alınması  
         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,

İşletmemizde kullanmakta olduğumuz irsaliyeli fatura ciltlerini sırası ile kullanıyorken yanlışlıkla 4. Ciltten sonra 7. Cildi kullanmaya başladık. Aradaki 5 ve 6. Ciltleri kullanabilir miyiz.

Durumun tespiti ile ilgili bağlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne 4,5,6 ve 7 nolu irsaliyeli fatura ciltlerini götürerek tutanak tutturmanız gerekir. Tutanak tutulduktan sonra atlanılan ciltleri kullanabilirsiniz. İrsaliyeli faturaları sıra numarasını takip ederek kullanmadığınız için vergi dairesi tarafından 2. Derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

Tarih 26/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 26/08/2011
Konu : Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı.  
         

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; …… tarih ve CB-577550 seri ve sıra numaralı irsaliyeli faturadan sonra, CB-577551 sıra

Avukatlık faaliyeti ile iştigal etmekteyim, kiralamış olduğum konutu hem ikametgah olarak hem de avukatlık ofisi olarak kullanacağım (home ofis), üç odalı gayrimenkulün sadece bir odasını işyeri olarak kullanacağımdan kira ödemesi üzerinden sadece işyeri olarak kullandığım oda için mi kira stopajı (tevkifat) yapmam gerekir?

Home ofis şeklinde hem mesken hem de işyeri  olarak kullandığınız konut için kira ödemenizin brüt tutarı hesaplanıp toplam kira ödemesi üzerinden tevkifat (stopaj) yapmanız gerekmektedir. Örnek : Kiraladığınız konutun toplam brüt kira bedeli 600,00 TL ise sadece bir odayı işyeri olarak kullandığınız için bu rakamı üçe bölüp üçte biri üzerinden tevkifat yapamazsınız. Toplam brüt tutar olan 600,00 TL’ nin % 20 ‘ si oranında tevkifat yapıp 120,00 TL’ yi muhtasar beyanname ile beyan edip ödemeniz gerekmektedir.

128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğin de ki “aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.” İbare gereği kiranın tamamının brüt tutarı üzerinden tevkifat (kesinti) yapacaksınız.

Daha önce deftere tabi mükellef olarak bakkallık faaliyetinde bulundum ve mükellefiyetimi kapattım ve ticari taksi satın alıp taksicilik faaliyetinde bulunmak istiyorum. Ticari Taksi faaliyetimi basit usul mükellef olarak tescil ettirebilir miyim?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 46. Maddesinde konu ile ilgili olarak “Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü yer almaktadır. İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere daha önce Gerçek Usulde Gelir Vergisi (Deftere Tabi) mükellefi olduğunuz için Ticari Taksi işletmeciliğinden dolayı Basit Usul mükellef olamazsınız. Deftere tabi Gelir Vergisi mükellefi olmanız gerekir.

Yurtdışında Almayan da ikamet etmekteyim ve Türkiye deki mesken ve işyerlerimden kira geliri elde etmekteyim. Kira gelirimin beyanı ve vergi ödemesi hususunda bilgi verir misiniz?

Çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedirler. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de

Süt parası kimlere verilir? (Emzirme Ödeneği) Süt parasından yararlanma şartları nelerdir?

Süt parası, çocuk parası olarak adlandırılan uygulamanın aslı emzirme ödeneği olup 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunun 16. maddesinde düzenlenmiştir ve analık sigortası kapsamında sağlanan yardımlardandır. İlgili kanun maddesinde   “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü

Nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden bir şirketiz. İstanbul’ da gıda toptancılığı yapan bir (A) firması malların sevkiyatı için nakliyecilik yapan (B) firması ile anlamış olup (B) firması da taşıma işleminin bir kısmını bizim firmamız olan (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durum ile ilgili belge düzeni nasıl olması gerekir?

Toptan gıda işi yapan (A) firması taşıttığı mal için Sevk irsaliyesi düzenleyecek. (C) firması olan sizin firmanız Taşıma İrsaliyesi düzenleyeceksiniz. (B) firmasının taşıma ile ilgili Sevk İrsaliyesi veya Taşıma İrsaliyesi düzenlemeyecek. Hizmetin tamamlanmasından itibaren yedi (7) gün içinde (C) firması (B) firmasına, (B) firması da (A) firmasına fatura düzenleyecektir.

Konu İle İlgili Özelgenin Tam metni

———–

Tarih 17/03/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-230-19
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-230-19 17/03/2011
Konu : Nakliyeci firmaya mal taşıttıran lojistik firmasının taşıma irsaliyesi düzenlemesinin gerekli olup olmadığı  
         

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketiniz müşterilerinin mallarının depodan alınarak talimat verilen yere kadar nakliyesi için başka bir nakliye firmasından araç tedarik ettiğiniz, ilgili firmanın söz konusu işlem için

İnternet üzerinden naturel ürünlerin satışını yapmakta olan bir firmayız. Müşterimize gönderdiğimiz ürünler zaman zaman müşterilerimiz tarafından iade edilmektedir. İade edilen ürünlerin bir kısmı ise müşterinin faturayı kaybetmesi nedeni ile bize faturasız iade edilmektedir.Şirketimize nihai müşterinin faturasız iade ettiği mallarla ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır?

Konu ile İlgili Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 13/01/1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364 sayılı muktezası ile konuya açıklık getirmiştir. İlgili muktezada “Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkansızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.

Market işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktayız. Mal aldığımız tontancı gönderdiği mallar ile ilgili faturayı posta yolu ile göndermiş olup fatura elimize ulaşmamıştır. Kayıp olan bu fatura ile ilgili satıcı, kestiği faturanın fotokopisini çekerek ve faturanın üzerine “ Aslı Gibidir “ yazıp kaşeleyip imzalıyarak tarafımıza teslim etmiştir. Budurumdaki faturanın geçerliliği var mı? Bu durumdaki faturayı yasal defterlerimize mal alışı olarak işleyebilir miyiz? KDV sini indirim konusu yapabilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 17.09.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35 sayılı muktezasında “Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.” Denilmektedir. Muktezadan da açıkça anlaşılacağı üzere kayıp olan faturanın satıcı firma tarafından fotokopisinin çekilip aslı gibidir yapılması geçerli olmayıp yukarıda da belirtildiği şekilde işlemin noter aracılığı ile yukarıda belirtilen usule uygun olarak faturanın noterden onaylı örneğinin çıkarılması gerekmektedir.

Özelgenin Tam Metni

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBüyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35                                                   17.09.2007/17820

Konu:  Kaybolan fatura asılları yerine, faturayı

            düzenleyen firmada bulunan ve firma

            yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin

            veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen

            fatura örneğinin şirket kayıtlara intikal

            ettirilip ettirilmeyeceği

………………………………………

 

 

İlgi : …/…./2007 tarih ve ……. sayılı dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin yurt çapında 3400 bayisi aracılığıyla petrol ürünlerinin dağıtımı

İstanbul’ da gıda toptancılığı yapmakta olan bir firmayız. Yoğun satışlarımızın olması nedeni ile faturaları imzalama hususunda zorlanmaktayız. Düzenlediğimiz faturalarda imza kaşesi veya matbaadan fatura bastırırken yetkilinin imzasını taşıyan (ıslak imza olamayan) fatura bastırıp kullana bilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından verilen 21/10/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49 sayılı özelgede “vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın

Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek faaliyeti ile iştigal eden doktorluk faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Eşimi muayene hanemde işyeri personeli olarak çalıştırmak istemekteyim, personel olarak çalışacak olan eşime ödeyeceğim ücret ve sigorta giderlerini yasal defterlerime gider olarak kaydedebilir miyim?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 10/11/2008 tarih ve B.07.l.GİB.4.42.16.01 GVK-2/1966 sayılı muktezada

“ ……. hizmet akdi ile işyerinizde çalıştırdığınız eşinize ücret bordrosu düzenleyerek yapacağınız ücret ödemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na fiilen ödediğiniz sosyal güvenlik primlerini, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesi hükmüne göre mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız mümkündür.” Denilmektedir.

Muktezanın Tam Metni

 

                       T.C.
               GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
              Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
              (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
              (Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü)


SAYI : B.07.l.GİB.4.42.16.01 
          GVK-2/1966                                                                                                        10/11/2008
KONU:Serbest Meslek Erbabının yanında çalıştırdığı eşine
ödediği ücret ile sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi �
                                                                                                                                  �
İLGİ:  31.10.2008 tarihli dilekçeniz.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; …………….    Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……………………..    vergi numarasında serbest muhasebeci mali

ÇEK VE ÇEK KEŞİDE ETMEK İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

ÇELİK HUKUK & DANIŞMANLIK

AV.SAADET ÇELİK

Tel : 0532 498 56 38

0216 683 21 71

ÇEK VE ÇEK KEŞİDE ETMEK İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

Değerli okuyucu,

Ticaret hayatının vazgeçilmez ve en önemli ödeme araçlarından biri olan çekin doğru kullanılmadığı zaman keşidecisine büyük zararlar verdiği bilinen bir gerçektir.

Bu sebeple, aşağıda çek ile ilgili önemli bazı detayları soru-cevap şeklinde bilgilerinize sunuyorum. Faydalı olması ümidiyle;

1- Yeni çek yasasına göre çek karnesi tipleri nelerdir?

a)      Tacir çeki

b)      Tacir olmayan kişi çeki

c)      Tacir hamiline çeki

d)      Tacir olmayan hamiline çeki

2- Çek keşide edilirken nelere dikkat edilmelidir?

** Tacir ve tacir olmayan çek yaprakları keşide edilirken, çekin emre ( isim veya unvan yazılarak ) düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tip çekler kesinlikle hamiline düzenlenmemelidir. Düzenlenmesi halinde çek keşidecisi her bir çek için bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

** Hamiline çek keşide etmek isteyen keşideciler “Tacir Hamiline” veya “Tacir Olmayan Hamiline” çek defterlerini kullanmalıdır.

** Çek keşide edilirken; Keşide Yeri, Keşide Tarihi, Çek Tutarı, Keşidecinin Adı ve Soyadı ile Emrine Düzenlenen Kişinin Adı-Soyadı veya Unvanı okunaklı şekilde yazılarak imzalanmalıdır. Çekin geçerliliğini etkileyen bu kısımlar boş bırakılmamalıdır.

** Çek düzenlendikten sonra keşideci tarafından çek üzerinde herhangi bir düzeltme yapılması gerekiyorsa yapılan düzeltme mutlaka keşideci imzası/parafı ile onaylanmalıdır.

** Tüzel kişi tarafından keşide edilecek olan çeklerde, çeke imzasını atan yetkilinin ad ve soyadının belirtilmesi kanunen gereklidir.

** Çek yapraklarının keşideci tarafından doldurulması gereken kısımları doldurulmadan, boş olarak imzalanıp hamile verilmemelidir.

** Bankalardan alınan çek karnelerinin özenle saklanması gerekmektedir.

3- Tacir olan bir kişi bankadan tacir olmayan kişinin kullanması gereken çek karnesini talep eder ve bu çeki kullanırsa ne olur?

Tacir kişi, ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerinde, “tacir olmayan” çek defteri kullanarak çek keşide ederse 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

4- Karşılıksız çek keşide etmenin cezası nedir?

Hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezası hükmolunur. Belirlenen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanır.

5- Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki çek yapraklarını ait oldukları bankalara iade etmek zorunda mıdır?

Keşideci bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür.

6- Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, yasaklı olmasına rağmen çek keşide ederse cezası nedir?

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

7- Keşidecinin adres değişikliği olması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak eski adrese yapılan tebligatlar geçerli midir?

Keşideci herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunmadığı sürece hesap sahibinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese tebligat çıkarılır.Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terk edilmiş olması halinde de tebligat yapılmış sayılır.

8- Keşidecinin çek yapraklarını kaybetmesi/çaldırması durumunda ne yapması gerekmektedir?

Bankaya yazılı olarak bilgi verilmeli ve aynı gün savcılığa başvurulmalı, mahkemeden çek iptal/tedbir kararı alınmalıdır. Bankanın çeki ödememesi ancak mahkeme kararı veya savcılığın bankaya talimatı ile mümkün olabilir.

9- Keşideci tarafından elden ödenen çekler bankaya iade edilmeli midir?

Çekin banka aracılığı ile değil keşideci tarafından hamile elden ödenmesi durumunda, ödenen çekin mutlaka bankaya iade edilmesi gerekir.

10- Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, bu karardan önce keşide ederek müşterilerine verdiği ancak henüz ibraz edilmemiş olan çeklerle ilgili ne yapmalıdır?

Keşideci, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, bu karardan önce keşide ederek müşterilerine verdiği ancak henüz ibraz edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlüdür.

11- Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, düzeltme hakkını nasıl kullanacaktır?

Karşılıksız çeklerde “düzeltme hakkı” kavramı, yeni çek kanunu ile birlikte yerini “etkin pişmanlık” kavramına bırakmıştır.

Bu uygulamaya göre;

** Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek ( 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak ) faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;

–          Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,

–          Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,

–          Mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir.

** Çek alacaklısının şikayetten vazgeçmesi halinde de yukarıda belirtilen hükümler

uygulanır.

** Keşidecinin, mahkum olduğu adli para cezasını tamamen ödemesinden veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakılmasından itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra keşideci, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir.

12- Şahıs hesaplarından vekaletname ile çek keşide edilir mi?

Gerçek kişi, kendisi adına çek keşide etmek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Vekaleten çek keşide edilmiş ise bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.

İşletmeye ait araç için alınan araç lastiklerinin amortisman karşısındaki durumu nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 339 sıra nolu Tebliği ekinde yer alana Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesinde “ 3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)” ibaresi yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir Daha sonra yayınlanan VUK 345 sıra no’lu Tebliğde ise “Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir. “ ifadeleri yer almaktadır.

Limited şirket kuruluşunda ana sözleşme, notere tasdik ettirildikten sonra ne kadar zaman içinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir?

Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..