Aylık arşiv 22/03/2012

22.03.2012 – MUHASEBE BÜROSUNA BAYAN ELEMAN ARANIYOR…

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok. Atam İş Merkezi B Blok No:14/14 Ümraniye/İst.

adresinde ki Mali Müşavirlik ofisimize bayan eleman alınacaktır.

Yetkili : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serkan Bulut

Tel : 0532 – 590 50 62

İşe Alınacak Kişilerden Aranacak Özellikler;

1- Ümraniyede İkamet Eden

2- Tek Düzen Hesap Planına Belirli Bir Ölçüde Vakıf

3- Muhasebe bürosu deneyimi olan

bayan eleman alınacaktır.

Lütfen önce serkan.bulut@serkanbulut.com mail adresine öz geçmişinizi mail atın

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuruyum. Ticari taksi satın alıp çalıştırmak istiyorum. Vergi mükellefi olmamda bir sakınca var mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesi “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,” der. Ticari taksi sahipleri esnaf statüsünde olduğu için vergi mükellefiyeti gerektirecek esnaflık faaliyetin de bulunamazsınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesinin tam metni

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

Benzer Kavramlar     :

devlet memuru ticaret

devlet memuru vergi

devlet memuru vergi mükellefiyeti

devlet memuru iş

memur ticaret

memur vergi

memur vergi mükellefi

memur iş

memur ofis

memur işyeri açma

memur ticarethane açma

memur iş açma

memur memuriyet dışı çalışma

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE ÖNEM ARZEDEN HUSUSLAR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

İrtibat : 0216 – 412 26 62 

web : www.yevmiyemaddesi.com

mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR

       Sadece kira geliri elde edilmesi ve elde edilen kira gelirlerinin içerisinde mesken olarak kiraya verilen yerlerin olması durumunda mesken kira gelirlerine uygulanmak üzere gelir vergisi istisnası uygulanmaktadır.

2021 Yılı Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı  : 7.000 -TL  313 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2020 Yılı Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı  : 6.600 –TL  310 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2019 Yılı Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı  : 5.400 -TL  305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 

 

    2011 yılı Kira gelirlerinin beyan tarihi 01.03.2012 ile 25.03.2012 tarihleri arasındadır.

    Sadece mesken kira geliri elde eden kişiler için 2011 yılı kira gelirlerinin 2.800 TL lik kısmı vergiden istisnadır. Mesken kira gelirlerindeki istisna birden çok kira geliri olması durumunda sadece bir meskene uygulanacaktır. Bu kişiler toplam yıllık kira gelirlerinden 2.800 TL yi indirim konusu yapıp geri kalan kısmı üzerinden vergi matrahını hesaplama yoluna gideceklerdir. İşyeri kira gelirlerinde ise 2.800 TL lik istisna yoktur. Mesken ve işyeri kira gelirlerinin birlikte elde edilmesi halinde 2.800 TL lik istisna sadece mesken kira gelirlerine uygulanır.

            Kira ödemeleri nakden tahsil edilebileceği gibi, ayin olarak da (malla) ödeme söz konusu olabilir. Örneğin; kira borcunu kiracı nakit yerine kişisel bilgisayarını vererek de ödemiş olabilir işte kira borcunun mal vererek ödenmesi durumunda ilgili malın vergi usul kanununa göre emsal değeri ile paraya çevirip buna göre işlem yapılmalıdır.

            Kira gelirinin beyanı açısından maliye iki ölçü uygulamaktadır. Birinci ölçü; kira gelirinin yıllık toplamı o meskenin belediyede ki emlak vergi değerinin % 5’ inden aşağı olamaz. Örnek; emlak değeri 50.000 TL olan bir meskenin yıllık kira bedeli 50.000 x %5 = 2.500 TL den aşağı olamaz. İkinci Ölçü ise emsal kira bedelidir. Meskenin kira gelirinin emsal meskenlere göre kirasının düşük olup olmadığı maliye tarafından kıyaslanabilir.

            Meskenlerin sahipleri tarafından birinci derece yakınlarına; çocuklarına, anne/babasına , kardeşlerine ikamet amaçlı sadece birer daire tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmaz. Bahsi geçen yakınlara birden çok daire tahsis edilmesi halinde birden sonraki daireler için emsal kira bedeli uygulaması yapılır

            Yıl içinde kıst dönem mesken kira geliri elde edenler yani oniki ayın altında mesken kira geliri elde edenler sadece kira geliri elde ettikleri dönemleri kira beyannamelerine dahil edecekler ve bu tutar 2.800 TL nin altında ise yıllık beyanname vermeyip durumu bir dilekçe ile ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

            Kira gelirlerin beyan edilip vergilendirilmesinde tahsilat esası geçerlidir. Bir kişi gerçekten almadığı bir kirayı beyan edip ödemek zorunda değildir. Örnek vermek gerekir ise aylık 500 TL den kiraya verilmiş bir meskenin kiracısı zor durumda olması nedeni ile 9 ay kira ödeyebilmiş 3 ay kira ödeyememiştir. Yıllık Kira geliri 9 x 500 = 4.500 TL dir ve kiranın 3 x 500 = 1.500 TL lik kısmı tahsil edilmediğinden sadece tahsil edilen 4.500 TL lik gelir beyana dahil edilip vergi hesaplanacaktır. Tahsil edilemeyen kira takip eden yıllarda ne zaman tahsil edilir ise tahsil edildiği yılın beyannamesine dahil edilecektir. (Maliye, kiracınızdan gerçekten kirayı tahsil etmediğinizi tespit etme hakkına sahiptir. Bununla ilgili sizi veya kiracınızı beyana çağırabilir, yoklama çıkarabilir.)

            Aynı meskene birden çok kişinin ortak (hissedar) olması durumunda her ortak kendi hissesine isabet eden kira gelirini beyan edecektir. Miras olarak intikal emiş fakat miras taksimi yapılmamış ise her mirasçı 2.800 TL lik mesken kira geliri istisnasından ayrı ayrı yararlanacaklardır.

            Kira geliri elden edenler elde etmiş oldukları kira geliri karşılığında giderde gösterebileceklerdir. Gider gösterme hususunda iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntem gerçek gider yöntemidir. İkinci yöntem ise götürü gider yöntemidir. Götürü gider yöntemi her hangi bir belge olmaksızın elde edilen gelirin istisna tutarı düşüldükten sonraki (2011 yılı için 2.800 TL) bedelin %25’ ini gelir vergisi matrahından indirim konusu yaparlar. Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

            Gerçek gider yönteminin tercih edilmesi halinde aşağıdaki unsurlar indirim konusu yapılabilecektir;

– Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen

aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

– Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile

orantılı olan idare giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan

borçların faiz giderleri,

– Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından

itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i

tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak,

indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2007 yılından

önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün

bulunmamaktadır.)

– Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle

kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma

payları,

– Amortismanlar,

– Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım

giderleri ile bakım ve idame giderleri,

– Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve

diğer gerçek giderler,

– Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut

veya lojmanların kira bedeli,

Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni

alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları

dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

– Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama

istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan

istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet

eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

            Örnek 1 : Serkan bey mesken kira geliri dışında bir geliri olmayan bir kişidir ve sahibi olduğu konutu aylık 500 TL den kiraya vermiştir.

Serkan beyin kira gelirinin vergilendirilmesi;

Götürü gider yöntemi seçilmiştir.

    6.000 – Brüt Kira Geliri ( 12 ay x 500 TL = 6.000 TL )

– 2.800 – 2011 Yılı Mesken Kira Geliri istisnası

   3.200 – İstisna Öncesi Kira geliri

–     800 – Götürü Gider Tutarı ( 3.200 x %25  = 800 )

  2.400 – Gelir Vergisi Matrahı

      360 – ödenecek gelir Verisi (gelir vergisi matrahı x %15 = 2.400 x  %15 = 360 )

Ödenecek gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenecektir.

            Örnek 2 : Serkan bey bir mesken ve bir de kiracısı tarafından vergi tevkifatı uygulanan sahibi olduğu işyerinden kira geliri elde etmektedir.

Serkan bey kiradaki meskeninden aylık 500 TL kira geliri, işyerinden de 1.600 TL net kira geliri elde etmektedir. ( Kiracı tarafından aylık 400 TL  ve yıllık 4.800 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.)     

Hem mesken hem de tevkifata tabi işyeri kira geliri elde edenler mesken kira gelirin istisnadan sonraki tutarı ile brüt işyeri kira geliri toplamı GVK madde 103 de ki esas tarifenin ikinci dilimini (2011 yılı için 23.000 TL) aşan kira gelirleri var ise hem mesken hem de işyeri kira gelirinin tamamını kira beyannamelerine dahil edecekler, limitin altında kira geliri elde edenler ise sadece mesken kira gelirlerini beyan edeceklerdir.(GVK madde 86 –  Toplama Yapılmayan Haller )

Serkan beyin kira gelirinin vergilendirilmesi;

Götürü gider yöntemi seçilmiştir.

   6.000 – Brüt Kira Geliri ( 12 ay x 500 TL = 6.000 TL )

– 2.800 – 2011 Yılı Mesken Kira Geliri istisnası

   3.200 – (A) İstisna Öncesi Kira geliri

   24.000 – (B) İşyeri Kira Geliri Brüt Tutarı ( Net işyeri kira gelirinin brüt tutarı hesaplanıp beyan sınırının hesaplanmasında bu tutar işleme alınacaktır.)

(A) + (B)= 3.200 + 24.000 = 27.200 TL 2011 yılının asgari limiti olan 23.000 TL nin üzerinde olduğu için Serkan bey hem mesken kira gelirini hem de işyeri kira gelirini birlikte beyan edecek.

   6.000 – Brüt Kira Geliri ( 12 ay x 500 TL = 6.000 TL )

– 2.800 – 2011 Yılı Mesken Kira Geliri istisnası

  3.200 – İstisna Öncesi Kira geliri

+  24.000 – İşyeri kira geliri

  27.200 – Toplam Kira Geliri

     6.800 – Götürü Gider Tutarı ( 3.200 x %25  = 800 )

   20.400 – Gelir Vergisi Matrahı

     3.610 – Ödenecek gelir Verisi

Serkan beyin ödenecek kira gelir vergisi 3.610 TL hesaplandığı halde kiracısı tarafından 4.800 TL kira stopajı ödendiği için 4.800 – 3.610 = 1.190 TL’ yi Serkan bey maliyeden fazla ödenen gelir vergisi olarak iade talep edebilecektir.

Örnek 3 : Örnek 2 de ki örneklemeyi Serkan beyin Mali Müşavirlik faaliyetinden dolayı serbest meslek geliri elde eden deftere tabi gelir vergisi mükellefi olması durumuna göre ele alırsak;

Serkan beyin sahibi olduğu gayrimenkuller işletmesine dahil olmayan ama kendi adına kayıtlı olan gayrimenkullerdir.

Serkan beyin 2011 yılında ki gelirleri:

5.000 – Serbest Meslek Kazancı (Tevkifata Tabi Olmayan )  

6.000 – Mesken kira geliri tutarı

18.000 – Brüt işyeri kira geliri ( 1.500 x 12 = 1.800 TL brüt kira geliri)

3.600 – İşyeri kiracısı tarafından ödenen toplam kira stopajı

                ((1.500 x %20) x 12 ay = 3.600 TL

Serbest Meslek Faaliyeti açısından durum;  

Mali Müşavir Serkan bey 2011 yılı içinde elde etmiş olduğu 5.000 Tl lik serbest meslek kazancını her halükarda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edecektir.

Mesken kira geliri açısından durum;

  Mali Müşavir Serkan bey,deftere tabi serbest meslek kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğu için GVK madde 21 de ki mesken kira geliri istisnasından faydalanamayacak ve elde ettiği 6.000 Tl lik mesken kira gelirinin tamamını beyan edecektir.  

İşyeri kira geliri açısından durum;

Serkan beyin tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilip edilmeyeceği ise Serbest Meslek Kazancı + Mesken Kira Geliri + Brüt İşyeri Kira gelirinin toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun 103. Maddesindeki Esas Tarifenin ikinci gelir dilimi olan (2011 yılı için 23.000 TL) rakamı geçmiyor ise işyeri kira gelirini beyannamesine dahil etmeyecek şayet toplam tutar ikici gelir dilimdeki rakamı geçiyor ise beyannameye işyeri kira gelirini de dahil edilecek ve işyeri kiracısının yapmış olduğu tevkifat (kesinti) da, çıkacak vergiden mahsup (indirim) edilecek.

Serbest Meslek Kazancı + Mesken Kira Geliri + Brüt İşyeri Kira geliri

5.000 + 6.000 + 18.000 = 29.000 TL GVK 103.madde ki ikinci gelir dilimi olan 23.000

TL nin üzerinde olduğu için Serkan bey tevkifata tabi işyeri kira gelirini de beyannamesine dahil edecektir.

Serkan beyin kira gelirinin vergilendirilmesi;

Götürü gider yöntemi seçilmiştir.

5.000 – Serbest Meslek Kazancı (Tevkifata Tabi Olmayan )  

6.000 – Mesken kira geliri tutarı

18.000 – Brüt işyeri kira geliri

   3.600 – Kiracı tarafında tevkif edilerek ödenen kira stopajı yıllık toplamı

 VERGİ HESAPLAMA

     6.000 – Mesken Kira Geliri

+ 18.000 – Brüt İşyeri Kira Geliri

   24.000 – Toplam Kira Geliri

–  6.000 – %25 (1/4) Götürü Gider

    18.000 – Net Kira Geliri

+   5.000 – Serbest Meslek Kazancı (Tevkifata tabi olmayan gelir)

 23.000 – Vergi Matrahı

  4.130 – Hesaplanan Gelir Vergisi

 – 3.600 – Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi (kiracının ödediği stopaj )

     530  – Ödenecek Gelir Vergisi

 + 47,45 – Beyanname Damga Vergisi

  577,45 – Toplam Tahakkuk Tutarı

Serkan bey ödenecek 530 TL lik verginin yarısı olan 265 TL ile 47,45 TL lik damga vergisinin toplamı olan 312,45 TL yi birinci taksit olarak Mart 2012 de verginin diğer yarısı olan 265 TL yi de Temmuz 2012 de ödeyecektir.

Benzer Kavramlar  :

2021 kira geliri istisnası

2021 gayrimenkul sermaye iradı istisnası

Bakkallık faaliyeti ile iştial eden deftere tabi gelir vergisi mükellefiyim aynı zamanda aylık 500 TL mesken ve kiracı tarafından stopajı ödenen aylık 800 TL net kira geliri elde ediyorum. Kira gelirlerimi beyan etmem gerekir mi? Beyan etmem gerekiyor ise nasıl beyan edeceğim?

Deftere tabi mükellef olduğunuz için mesken kira gelirlerine uygulanacak (2011 yılı için) 2.800 TL lik mesken kira geliri istisnasından faydalanamazsınız.

213 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 86. Maddesi “ Toplama Yapılmayan Haller “ başlığını taşımaktadır.

İlgili madde de belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. İlgili kanun maddesinin 1. Bendinin ( c ) fıkrasında “Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,” denilmek sureti ile tevkifata tabi tutulmuş ve gayrimenkul sermaye iratları (kira geliri) nın 2011 yılı için GVK 103 de ki ikinci gelir dilimi olan 23.000 TL yi aşmaması halinde beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

HESAPLAMA:

2011 yılında elde ettiğiniz mesken kira geliri ile işyeri kira gelirinin brüt tutarı 23.000 TL yi aşması halinde mesken kira gelirinizle tevkifata tabi işyeri  kira gelirinizi de beyan etmek zorundasınız.

500 TL x 12 ay = 6.000 TL Mesken kira geliri

İşyeri kira geliri uygulamasında elde ettiğiniz net 800 TL nin brüt tutarını hesap etmek gerekir.

800 / 0,80 = 1.000 TL brüt işyeri kira tutarı

1.000 x 12 = 12.000 TL brüt işyeri kira geliri

6.000 TL– Mesken Kira Geliri

12.000 TL– İşyeri kira geliri

18.000 TL– Toplam kira geliriniz 23.000 TL yi aşmadığı için sadece mesken kira gelirinizi yıllık gelir vergisi beyannameniz ile bildirmeniz gerekiyor. İşyeri kira geliriniz ile ilgili her hangi bir beyanda bulunmayacaksınız.

DERNEKLER HAKKINDA KONU, SORU VE CEVAPLAR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.

Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4

Ümraniye/İst.

Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31

web : www.yevmiyemaddesi.com

mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

 

 

07.03.2012

DERNEKLER HAKKINDA KONU, SORU VE CEVAPLAR

 

İlgili Kanun : 5253 sayılı Dernekler Kanunu

 

Derneğin Tanımı : Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklardır.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 2 )

 

Soru : Çocuklar derneğe üye olabilir mi? Çocuklar dernek kurabilir mi? :

Cevap : Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancakv yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 3 )

 

Soru : Derneğin tüzüğü olmak zorunda mıdır?

Cevap : Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Derneğin adı ve merkezi.

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

j) Derneğin iç denetim şekilleri.

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 4 )

 

Soru : Dernekler siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddi yardım alabilirler mi?

Cevap : Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 10 )

 

Soru : Derneklerin gelirleri hangi belge ile toplanır?

Cevap : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 11 )

 

Soru : Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi kaç yıldır?

Cevap : Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 11 )

Soru : Dernek adına gelir toplama yetkisi kime aittir?

Cevap : Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 11 )

 

Soru : Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde dernek adına gelir toplayanlara uygulanacak ceza nedir?

Cevap : Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 32/d )

 

Soru : Dernek yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine ücret ödene bilir mi?

Cevap : Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 13 )

 

Soru : Dernekler, yıllık beyannamelerini ne zaman ve nereye verirler?

Cevap : Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 19 )

 

Soru : Dernekler yurt dışından yardım alabilirler mi?

Cevap : Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 21 )

 

Soru : Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine verilecek ceza nedir?

Cevap : Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 32/c )

 

Soru : Dernekler, taşınmaz mal alabilirler mi? Taşınmaz mal alışlarını bildirmek zorunda mıdır?

Cevap : Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 22 )

 

Soru : Derneklerin ilk genel kurul toplantısı ne zaman yapılır?

Cevap : Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 12 )

 

Soru : Derneklerde genel kurul toplantıları ne zaman yapılır?

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 13 )

 

Soru : Üyelerin Genel kurula çağrılması nasıl yapılır? (Çağrı Usulü)

Cevap : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 13 )

 

Soru : Genel kurul toplantılarında toplantı usulü nasıldır?

Cevap : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 15 )

 

Soru : Derneklerde defter tutma esası nasıldır? (Derneklerde defter düzeni)

Cevap : Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

(Ek fıkra:RG-30/10/2011-28100) Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 31 )

 

Soru : Derneklerde tutulacak defterler nelerdir?

Cevap : Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 32 )

 

Konu : Derneklerde hesap dönemi

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 35 )

 

Soru : Dernek defterleri nasıl tasdik ettirilir?

Cevap : Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 36 )

 

Soru : Dernek adına gelir tahsilatına yetkili olanlar yapmış oldukları tahsilatı ne kadar zaman içinde dernek saymanına teslim etmek zorundadırlar?

Cevap : Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 47 )

 

Soru : Derneklerin lokal açabilmeleri için bir süre tahdidi var mıdır?

Cevap : Lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 56 )

 

Soru : Derneklerin lokal açmasında başvuru usulü nasıldır?

Cevap : İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

b) (Değişik:RG-30/10/2011-28100) Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan,

c) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

d) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir.

( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 58 )

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..