Aylık arşiv 13/07/2016

Soru 1 : Bir veya birden çok ortaklı Limited Şirketlerde ortaklardan her hangi biri müdür atanmaksızın dışarıdan müdür atanabilir mi? Soru 2 : Müdürlerin şirket ortaklarına karşın ve şirket dışında ki ilişki içerisinde olunan kişi, kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluğu hakkında bilgi verir misiniz?

İç Ticaret Genel Müdürlüğü – 27.06.2016

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : 50035491-431.02
Konu : Bilgi Edinme Başvurusu
Sayın Yakup ÜÇKARDEŞ
smmm.yakupuckardes@hotmail.com
İlgi : 14.06.2016 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı bilgi edinme başvurunuzda limited şirketlere atanan müdürlerle ilgili
Bakanlığımızdan bilgi talep edilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;
“Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi
ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da
üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil
yetkisinin bulunması gerekir” düzenlemeye göre en az bir ortağın müdür atanması şarttır.
Müdürlerin şirket ortaklarına karşın ve şirket dışında ki ilişki içerisinde olunan kişi,
kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluğu hususu ise; özel kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; aynı kanunun 644 üncü maddesi 1 inci fıkrasının a bendinde yer alan atıfla 553 üncü
maddede düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu 553 üncü maddede yer alan düzenlemeye göre;
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar” şeklinde
ifade edilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Mustafa Umut ÖZGÜL
Bakan a.
Daire Başkanı

 

 

Konu İle İlgili Sorular / Kavramlar  :

Şirketlerin Temsili

Şirket Müdürlüğü

Temsil Yetkisi

Şirket ortağı müdür atanmaksızın dışarıdan müdür atanabilinir mi

Müdürlerin sorumluluğu

Şirketlerde ortaklardan en az birinin müdür olması gerekir.

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..