Aylık arşiv 22/02/2017

Soru : Farklı iş kollarında faaliyet gösteren şahıs firması her iş türü için ayrı defter tasdik ettirmesi gerekir mi?

Cevap : Konulu ile ilgili Gelirİdaresi Başkanlığı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 02.08.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94 sayılı
özelgesin de” …farklı işkolları için tek bir defter tutabileceğiniz gibi kanun
maddelerinde aksi belirtilmediğinden ayrı ayrı defter tasdik ettirmek suretiyle
defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerinizde yukarıda
belirtilen hadler dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutmanız
halinde  bilanço ve gelir tablolarınızı veya işletme hesabına göre defter
tutmanız halinde ise işletme hulasanızı  dönem sonunda konsolide etmeniz
gerekmektedir.” denilmiştir

 

Konu İle İlgili Benzer Terim ve Sorular  :

Aynı işletmenin farklı işleri defter tasdiki

Defter tasdiki özel durumlar

Aynı kişinin farklı işleri defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

İşletmenin farklı işlerinde defter tasdiki

İki farklı iş defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

Farklı işlerde farklı defter kullanımı

Soru : Nakliye işe yapan mükellefler, nakliyat vergisi defteri tutmak zorunda mıdır?

Cevap : Nakliyat vergisi defteri diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar arasında yer almakta iken  3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile 01.01.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Soru ve Kavramlar    :

Nakliyat defteri

Nakliyeci Defteri

 

 

Soru : Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler 2016 yılı için Kesin Mizanlarını ne zaman verecekler?

27/7/2016 tarihli 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” verilmesi yükümlülüğü getiren 19/1/2011 tarihli 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Soru : Çekler vadesinden önce tahsil edilebilir mi?

Cevap : 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de “31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmü ihdas edilmiş, bilahare 6273 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır.

 

Benzer Sorular / Cümleler             :

Çekte vade

Çek vade

Çekin Vadesi

Çek vadesinden önce tahsil edilebilir mi?

Çek vadesinden önce çekilebilir mi?

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..