Aylık arşiv 24/11/2019

Soru : Serbest meslek erbabının e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu ne zaman başlayacaktır.

Doktor, avukat, serbest muhasebeci mali müşavir gibi serbest meslek erbabı olarak nitelendirilen ve vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabına 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile kağıt olarak düzenlenen serbest meslek makbuzu yerine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda ki serbest meslek erbaplarından 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine,

01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) faaliyet başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliğinde “ V.7” ve “VIII” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar hariç e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunlu hale gelmiştir.

Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeyen zorunluluk kapsamında ki serbest meslek erbabına da bu kimselerden kağıt ortamında serbest meslek makbuzu alan vergi mükelleflerine ve vergiden muaf esnafa da maliye tarafından ceza uygulanacaktır.

Benzer Kavramlar    :

e serbest meslek makbuzu zorunluluğu ne zaman başlıyor

elektronik serbest meslek makbuzu zorunluluğu ne zaman başlıyor

e serbest meslek makbuza geçiş

elekronik serbest meslek makbuzuna geçiş

Elektronik belge düzenleme zorunluluğu

Soru : Tişörtlere, elbiselere yazı ve resim baskı işleri yapmaktayız. Vergi mükellefi olan ve giysi satışı işi ile iştigal eden müşterilerimiz baskı yapılacak tişörtleri ve elbiseleri bize teslim ediyor ve biz baskı malzemesi olan boyaları bizden olmak kaydı ile baskı işlemi yapıyoruz. Bizim kestiğimiz faturalar KDV tevkifatı kapsamında değerlendirilebilir mi ? Faturamızı tevkifatlı kesmemiz gerekir mi? Yaptığımız baskı faaliyeti KDV tevkifatına tabi ise tevkifat nasıl uygulanmaktadır.

Cevap : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre boya malzemesi ve kimyevi maddeler işi yapan tarafından temin edilmesi halinde baskı işlemi KDV tevkifatına tabi değildir. Fakat baskı yapılacak tekstil ürünleri ile birlikte boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından size teslim edilmesi halinde işlem fason tekstil işi kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir.
KDV tevkifatına işlemlerde alt limit KDV dahil 1.000,00 TL dir. Yapılan uygulama KDV tevkifatına da tabi olması durumunda aynı gün içesinden düzenlediğiniz fatura KDV dahil bin lira veya daha aşağı bir tutarda ise KDV tevkifatı yapmayacaksınız. Bin liranın üzerinde ki hizmet bedelleri üzerinden KDV tevkifatı (kesintisi) yapılması zorundadır.

Fason baskı işlerinde uygulanacak KDV oranı açısından durumun değerlendirilmesin de baskı işini yaptıranlar tarafından boyanın temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır ve KDV oranı % 8 olarak uygulanacak ve KDV tevkifatı gündeme gelecektir. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde KDV tevkifatı yapılmayacak ve genel KDV oranı olan % 18 olarak uygulanacaktır.

Örnek : Yukarıda ki açıklama çerçevesinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıran tarafından temin edilerek işi yapana teslim ederek işin yapılması halinde işlem bedeli %8 KDV ‘ye yabi olacak ve tevkifat işlemi yapılacaktı.r
Baskı hizmet bedeli : 2.000,00 TL
KDV oranı : % 8
KDV Tutarı : 2.000,00 x % 8 = 160,00 TL
Tevkifat oranı : 5/10
İşi yaptıran baskı hizmet bedeli olan 2.000,00 TL ile KDV tutarı olan 160,00 TL nin 5/10 ‘unu yani 80,00 TL’ yi işi yapana ödeyecek kalan 80,00 TL’ yi tevkifat tutarı olarak KDV 2 Beyannamesi ile kendi vergi dairesine bildirerek ödeyecektir.

Benzer Kavramlar    :

Baskı işlerinde kdv tevkifatı

Baskı işlerinde kdv tevkifatı

Tekstilde KDV oranı

Tevkifat zorunluluğu

Baskı işlerinde kdv kesintisi

Baskı işlerinde kdv kesintisi

Soru : Şirket ortağının şirket işleri ile ilgili yapmış olduğu yurt dışı seyahat masrafları gider olarak kullanılır mı?

Cevap : Bu hususta maliye şirket ortağı ile şirket yöneticilerini ve şirket personelini ayrı değerlendirmektedir.
“Şirket personelinin ve yöneticilerinin yapmış olduğu yurt dışı seyahatlerine ilişkin pasaport, uçak bileti ve yemek harcamaları giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, şirket ortakları tarafından yapılan söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.”
Kaynak – Özelge : https://www.gib.gov.tr/node/91257

Benzer Kavramlar   :
Şirket ortağının giderleri
Şirket Ortakarının yapmış oldukları giderler
Şirket ortağı gider

Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Nasıl Yapılır?

Vergi uygulamaları açısından amortisman bir iktisadi kıymetin  değerinin giderleştirme yöntemidir. İktisadi kıymetlerin yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması ön görülerek değerlerinde ki azalışı giderleştirme esasına dayanır. İşletmenin sahip olduğu ve işletmede bir yıldan daha uzun süreli kullanılan ve belirli bir rakamın üzerinde iktisadi kıymetlerin yasal defterlere direkt gider yazmayıp, belirli bir orana tabi tutulup ve belirli dönemlere yayarak giderleştirme uygulamasıdır.

Maliye Bakanlığı amortisman uygulamasına tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin asgari değerlerini her yıl belirlemekte ve yeni yılda yeniden değerleme oranında arttırmaktadır.

2019 yılı için işletmeler tarafından satın alınan ve gider olarak kullanımında maliyenin müsaade ettiği iktisadi kıymetlerin KDV hariç değerlerinin 1.200,00 TL’yi aşması halinde amortismana tabi tutulacaktır. Bu iktisadi kıymetlerin 1.200,00 TL veya daha aşağı bir değerde olması halinde yasal defterlere direkt gider olarak yazılabilinecektir.

İşletmenin satın aldığı iktisadi değerlerin dışında Finansal kiralama kanuna istinaden kiralanan değerler içinde amortisman uygulama hükümleri geçerlidir.

Amortisman hususunda oranları belirlemeye ve değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin satın alındığı yılda başlar. Amortisman yolu ile giderleştirme aylık, üç aylık veya yıllık uygulanabilir. Her hangi bir sebeple amortisman uygulanmayan yılların amortismanı daha sonraki yıllarda uygulanamaz ve amortisman süresi uzatılamaz.

Amortisman süresi ve oranları iktisadi kıymetler açısından farklılık arz etmektedir. Örneğin otomobillerde faydalı ömrü 5 yıl normal amortisman oranı ise % 20 iken kişisel bilgisayarın faydalı ömrü 4 yıl normal amortisman oranı ise % 25 dir. Amortisman oranı 1 rakamının faydalı ömre bölünmesi ile bulunmaktadır.

Şubat ayı ve Şubat sonrası alınan iktisadi kıymetlerde, binek araçlar hariç alım ayından öncesine ait aylarında amortisman tutarları da giderleştirilebilir. Örnek 01.11.2019 tarihinde alınan bir bilgisayar için yılın önce ki on aylık dönemine ait amortismanı da gider olarak kullanıla bilir.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.
Örnek, ticari taksi işletmesi veya araç kiralama işletmeleri dışında ki işletmeler bir binek otoyu 05.11.2019 tarihinde satın aldığında 11 ve 12. Aylara ait amortisman giderlerini 2019 yılında gider olarak yasal defterlerine yaza bilecek fakat alış ayının öncesinde ki on aylık amortisman giderini 5 yıllı faydalı ömrün son yılı olan 2023 yılında amortisman yolu ile giderleştirebilecektir. Ticari taksi işletmesi veya araç kiralama işletmeleri ise kıst dönem amortisman uygulamasına tabi değillerdir, bunlar normal amortisman uygulması yapacaklardır. Unutulmamalıdır ki amortisman, basit usul mükellefler için uygulanabilecek bir giderleştirme yöntemi değildir. Basit usul mükellefler amortisman uygulaması yapamazlar.

Örnek; 01.11.2019 tarihinde bedeli 100.000,00 TL olan bir araç satın alınmış olsun ve bu alım işlemi için 18.000,00 TL’de (%18) KDV ödenmiş olsun fatura toplamı 118.000,00 TL olacaktır. 01.11.2019 tarihinde kamyon satın alan mükellef satın alma tarihinden önce on aylık amortismanı hem de onbir ve onikinci ayları yasal defterlerine gider olarak yazabilecektir. Dikkat edilmesi gereken husus amortisman KDV hariç araç bedeli üzerinden ayrılmaktadır.
Amortiman hesaplama:
Araç Bedeli : 100.000,00
Faydalı Ömür : 5 yıl
Normal amortisman oranı : % 20

Bu araç için alış tutarı 5 yıla bölünecek ve her yıl ayrılacak amortisman tutarı hesap edilecek.
100.000,00 / 5 yıl = 20.000,00 Her yıl ayrılabilinecek azami amortisman tutarı
Bulunan yıllık 20.000,00 TL lik amortisman aylık, üç aylık veya yıllık giderleştirme yapılabilir.

Amortisman uygulamasında gözden kaçırılmaması gereken husus, amortisman yöntemi ile aslında iktisadi kıymetim alış bedeli ayrılan amortisman kadar aşağı çekilmiş oluyor bu durumun etkisi ise şöyle izah edilebilir.
KDV hariç 100.000,00 TL ye alınmış araç için hiç amortisman ayrılmadığında bir süre sonra burada kaç yıl geçtiğinin bir önemi yok gene 100.000,00 TL’ ye satıldığından araç satışından dolayı kar veya zarar doğmaz. Fakat 100.000,00 TL’ ye alınan araç için 40.000,00 TL amortisman ayrıldığını var saydığımızda ve aracın da 100.000,00 TL ye satılması durumunda alış bedeli ayrılan amortisman kadar giderleştirilmiş, alış bedeli aşağı düşmüş olur. Bu durumda alış bedeli artık 100.000,00 TL değil 60.000,00 TL dir ve 60.000,00 TL alış bedeli ile 100.000,00 TL satış bedeli kıyaslandığında bu satıştan dolayı 40.000,00 TL araç satış karı doğacaktır.

Aşağıda ki linkten güncel amortisman oranlarına ulaşılabilir.

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 269. Maddesi Amortisman Mevzuunun kapsamını belirlemektedir.

İktisadi kıymetlerin amortismanı
Amortisman mevzuu: Madde 313 – (Değişik birinci fıkra: 21/1/1983-2791/6 md.) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

Gayrimenkuller: Madde 269 – İktisadi işletmelere dahil bilümum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makinalar;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.
Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler:

Arazide amortisman: Madde 314 – Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak: 1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar; Amortismana tabi tutulur.

Normal amortisman: Madde 315 – (Değişik: 17/12/2003-5024/3 md.) Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman: Mükerrer Madde 315 – (Ek: 19/2/1963-205/19 md.) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün tatbikinde; 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. (Ek hüküm: 17/12/2003-5024/4 md.) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. 2. (Değişik: 17/12/2003-5024/4 md.) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. (1) 3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.

Madenlerde amortisman:
Madde 316 – İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir. Fevkalade amortisman: Madde 317 – Amortismana tabi olup: 1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; 2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen; 3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır.

Madde 320 – Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.(Ek: 24/6/1994-4008/12 md.; Değişik: 25/5/1995-4108/6 md.) Faaliyetleri kısmenveya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Benzer Kavramlar    :

Amortisman nasıl hesap edilir.

Amortisman hesaplama

Normal amortisman

Kıst amortisman

Kısmi amortisman

Amortisman nasıl uygulanır.

Amortisman zorunlu mu

Yıpranma payı

Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited şirketlerde ortaklık payının / ortaklık hissesinin devri mümkün olup, gerekli görülmesi halinde ana sözleşme ile de yasaklanabilir. Diğer taraftan ana sözleşmeye hüküm konularak ortaklık payının devri genel kurul onayı olmaksızın da gerçekleştirilebilinir. Ana sözleşmede bu yönde bir hüküm yok ise ortaklık payı devri genel kurul onayına tabidir.
Ortaklık payının devrinin genel kurulun onayına tabi olduğu durumlarda genel kurul ortaklık payı devrini sebep göstermeksizin red edebilir.
Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. Ortaklık payı devri genel kurul tarafından, başvurudan itibaren üç ay içinde reddedilmediği takdirde genel kurul pay devrine onay vermiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunun 595. maddesi gereğince ortağın sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.
Hisse devrinin genel kurul tarafından onaylanmasında yeter sayı (nisap) açısından değerlendirilmesinde, ortaklık payının devri T.T.K. 621. madde de ki ” Önemli Kararlar ” kapsamında değildir bu nedenle genel kurul ortaklık payının devri kararını T.T.K. 620. maddede ki ” Olağan Karar Alma ” maddesine istinaden toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alır.

Limited Şirketlerde Hisse Devrini Aşamaları;
1. İşlem) Hisse/pay devri ile ilgili alıcı ve satıcı noterde hisse devir işlemini (Pay Devri Sözleşmesi / Devir Temlik Sözleşmesi) yapmaları gerekmektedir. Sözleşmenin alıcı ve satıcının imza aşamalarından sonra noter tarafından onaylanır ve hem alıcıya hem de satıcıya en az birer nüshası verilir.
Noterde yapılacak Hisse/Pay devri işlemi esnasında, alıcı ve satıcının kimlikleri ve hisse devir işlemine tabi tutulan şirketin en son hisse durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bulunması gerekir.

2. İşlem) Pay devrinin genel kurul tarafından kabul edildiğine dair kararın notere onaylatılması gerekir.

3. İşlem) Mersis sisteminden
« https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index « linki kullanılarak değişiklik başvurusu yapılması gerekmektedir.
Mersis sistemine şirket yetkilisinin

 

Benzer Kavramlar :
Ticaret kanunda şirketler
Limited şirket maddeleri
Limited maddeleri
ltd maddeleri
ltd şirket maddeleri
Limited şirket ticaret kanunu
Limited ticaret kanunu
Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Ticaret kanunu Limited şirketler
Ticaret kanunda Limited şirketler
Ticaret kanunda Limited
Ticaret kanunu Limited
Ticaret kanunda Limited şirket hükümleri hangi maddelerde
Ticaret kanunda Ltd Ticaret kanunda L.t.d
Ticaret kanunu ltd  Ticaret kanunu l.t.d
Ticaret kanunda Limited şirket hükümleri hangi maddelerde

Anonim şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda anonim şirket bahsinin maddeleri 329. maddeden başlayıp 563. maddede son bulmaktadır.

Benzer Kavramlar :
Ticaret kanunda şirketler
Anonim şirket maddeleri
a.ş. maddeleri
a.ş. şirket maddeleri
Anonim şirket ticaret kanunu
a.ş. ticaret kanunu
Anonim şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
a.ş. şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Ticaret kanunu Anonim şirketler
Ticaret kanunda anonim şirketler
Ticaret kanunda a.ş.
Ticaret kanunu a.ş.
Ticaret kanunda Anonim şirket hükümleri hangi maddelerde
Ticaret kanunda a.ş. şirket hükümleri hangi maddelerde

Limited şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda limited şirket bahsinin maddeleri 573. maddeden başlayıp 644. maddede son bulmaktadır.

Benzer Kavramlar :
Ticaret kanunda şirketler
Limited şirket maddeleri
Limited şirket ticaret kanunu
Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Ticaret kanunu limited şirketler
Ticaret kanunda limited şirket hükümleri hangi maddelerde

ticaret kanunda limited şirket

ticaret kanun da limited şirket

ticaret kanunu limited şirket

türk ticaret kanunu limited şirket bahsi

türk ticaret kanunu limited şirket maddeleri

türk ticaret kanunu limited şirket hükümleri

ltd.şti. ticaret kanunu

ttk ltd.şti. maddeler

ltd.şti. türk ticaret kanunu

ltd.şti. ttk maddeler

 

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvikten faydalanma şartları

Sigortalı açısından şartlar

1 İşkur’a (Türkiye İş Kurumu) kayıtlı olmak
2 4-a kapsamında sigortalı olmak. (5510 sayılı kanunun 4-a maddesi)
3 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak
4 İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamak. (4/a-b-c kapsamında sigortalı olmamak)

İşveren açısından şartlar
1 Özel sektör işvereni olmak
2 Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmaları
3 İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı teşvik kapsamındadır. (Bu sektörlerde çalışan sigortalıların sigorta prim ödemelerinin 2019 yılı için 2.558,40 TL’ye kadarlık kısmı teşvik kapsamında fondan karşılanmaktadır.
4 İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren ve işçi Sgk prim tutarlarının tamamı fondan karşılanmaktadır.
Geçici 19. Madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır

Aşağıda Belirtilen Durumlarda Teşvikten Faydalanılamaz.
1) İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
2) Primlerin yasal süresinde ödenmemesi
3) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
4) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olduğu halde çalışan sigortalılar) ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

2019 YILINDA GEÇERLİ OLAN İŞVEREN SGK PRİM TEŞVİKLERİ

1-Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

2-Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi

3- İlave 6 Puanlık İndirim

4-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

5- Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan

6-Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki

7- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında

8-Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki
9- İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması

10. İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik
11. Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

12. Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik

13. Yeni Nesil Teşviki (4447 sayılı kanunun Geçici 19. Maddesi)

14. 4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması

Benzer Kavramlar           :

Prim Teşviki

Sigorta Teşviki

İşveren Teşviki

Primlerin devlet tarafından karşılanması

Primlerin sigorta tarafından karşılanması

Primlerin işkur tarafından karşılanması

Teşvikli sigortalı çalıştırma

Sigorta ödemeden eleman çalıştırma

Prim ödemeden eleman çalıştırma


												
					
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..