Aylık arşiv 28/07/2021

Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığın 2017- 18 sayılı Genelgesine ulaşabilmek için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104999

Soru : Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında sigorta teşvik uygulaması nasıldır?

Cevap : Sorunun cevabı 5510 sayılı kanunun Ek Madde 14 de yer almaktadır. İlgili madde de ” EK MADDE 14- (Ek: 23/2/2017-6824/17 md.)
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı
olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye aykırı olan hükümler uygulanmaz.
Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17
nci maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmaz.
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini
aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak
bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle bu Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve bu maddenin yürürlük tarihinde bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan tespitler bu maddenin birinci fıkrası kapsamında ilk tespit sayılır, ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. ” denilmektedir.

Konu ile ilgili 2017-18 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır. Altta yazıyı tıklayarak genelgeyi görüntüleyebilirsiniz.

SGK 2017-18 SAYILI GENELGE

Genelgede Yer Alan Bilgiler :

Kaçak sigortalı ceza

Kuruma bildirilmeyen sigortalılar için ne kadar zaman teşvikten faydalanılmaz

SSKya bildirilmeyen sigortalılar için ne kadar zaman teşvikten faydalanılmaz

SGK Teşvik ceza

SGK teşvikinden faydalanamama ceza

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenin sgk teşviki

Kaçak işçi çalıştırma idari para cezası

Kaçak işçi çalıştırma İPC

SSK ya bildirilmeyen işçi İPC

Kuruma bildirilmeyen işçi İPC

SSK ya bildirilmeyen çalışan İPC

Kuruma bildirilmeyen çalışan İPC

2017-18 sayılı genelge

2017/18 sayılı genelge

Bildirilmeyen sigortalılar ceza

sigortalı bildirmeme ceza

sigortalı bildirmeme teşvik

sigortalı teşvik ceza

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KDV Uygulama Genel Tebliğine aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm

* Dikkat Edilmesi

Benzer Kavramlar :

KDV tebliği

kdv uygualama tebliği

kdv genel tebliği

genel kdv uygulama tebliği

uygulama genel tebliği kdv

genel uygulama tebliği kdv

Belediyelerden yapılan işyeri olarak kullanılacak gayrimenkul kiralamalarında kira stopajı (vergi kesintisi) yapılması gerekir mi?

1 seri nolu Kurumlar vergisi genel tebliğinin 15.3.2.4 kısmı ” Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri ” başlığını taşımakta olup ilgili metinde ” Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında,anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır. ” denilmekte olup belediyeden yapılan işyeri olarak kullanılacak gayrimenkuller için kiracılar tarafından kira stopajı (vergi kesintisi) yapılmayacktır.

 

Benzer Kavramlar   :

Belediye kira stopajı

Belediye kira vergi kesintisi

Belediye kiralama stopaj

Belediyeden yapılan kiralama stopaj

Belediyelerden yapılan kiralama işlerinde stopaj

Kira stopajı belediye

Belediyelerden yapılan kiralamalar

Belediyeden yapılan kiralamalar

belediye kiralama stopaj

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi genel Tebliği

Kurumlar Vergisi genel Tebliği (SERİ NO: 1) ‘e altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=11219&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

Benzer Kavramlar :

Kurumlar Vergisi genel Tebliği 1

Kurumlar Vergisi genel Tebliği seri no 1

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi genel Tebliği

İşyerlerinin içinde ki bir alanın bankalara ATM cihazları için kiraya verilmesinde vergilendirme ve belge düzeni

Konu ile ilgili, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 25.09.2020 tarihli 45404237-130[I-20-182]-E.143205 sayılı ATM kiralanma işlemlerinin iş yeri kiralama hizmetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği “ konulu özelgesinde  “ gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “ Buna göre, işyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkan gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda, Şirketinizce verilen ATM alanı kiralama hizmeti, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.” Denilmektedir.

Özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/atm-kiralanma-islemlerinin-yeri-kiralama-hizmetleri-kapsaminda-degerlendirilip

16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’in 9. Maddesinde “ Madde 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Denilmektedir. Bu durumda aylık kira bedeli KDV dahil .2.000 TL’nin üzerinde olduğunda faturanızı 5/10 KDV tevkifatına tabi tutarak düzenlemeniz gerekmektedir.

( Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile tevkifata tabi işlemlerin zorunluluk alt sınırı KDV dahil 2.000 TL’ye Yükseltilmiştir. )

Tevkifatlı fatura düzenleneceği zaman faturaya kanuni gerekçe olarak “ 616-Diğer Hizmetler KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.13) “yazılacaktır.

Aşağıda ki linki tıklayarak 36 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğe ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

Aşağıda ki linki tıklayarak 35 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğe ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

Benzer Kavramlar   :

Banka ATM kira geliri vergi

Banka ATM kira geliri belge düzeni

Banka ATM kira geliri fatura

Banka ATM kira geliri KDV oranı kaç

ATM kira gelirinin KDV oranı

2021 yılı için Şahısların Kazançlarına Uygulanacak Gelir Vergisi Oranı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi ” Esas tarife ” başlığını taşımakta olup Şahısların (Gerçek kişileri) Kazançlarına bu madde de yazılı olan artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır.

2021 YILI GELİR VERGİSİ ARTAN ORANLI VERGİ TARİFESİ

 

 24.000 TL’ye kadar  % 15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası  % 20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası % 27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası % 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası % 40

 

Benzer Kavramlar      :

şahıs vergi oranı 

gelir vergisi oranı

gelir vergisi oranları

gv oran

2021 gv oran

2021 gelir vergisi oranı

2021 gelir vergisi oranları

2021 ücret gelir verisi oranı

2021 ücret gelir verisi oranları

ücret gelir verisi oranı 2021

ücret gelir verisi oranları 2021

vergi oranları

gelir oranları

gelir oranı

vergi oranları

gelir vergisi oranları

gelir vergisi oranı kaç

vergi oranları nasıl

vergi oranı kaç

2021 tarife

2021 vergi tarifesi

2021 gelir vergisi oranları

2021 gelir vergisi vergi oranları

2021 Yılı Mesken Kira Geliri Kazanç İstisna Tutarı Kaç TL?

2021 Yılı mesken kira geliri istisna tutarı 7.000,00 TL dir.

Kaynak  : 313 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-12.htm

YILLARA GÖRE MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/mesken-kira-gelirinde-istisna-tutarlari

Benzer Kavramlar :

gmsi istisna tutarı

2021 yılı gmsi istsinası

2021 yılı gmsi istsinası

2021 yılı g.m.s.i. istsinası

GMSİ İSTİSNA

2021 gmsi istisna tutarı

mesken kira geliri istisna tutarı

daire kira geliri istisna tutarı

dairelerin istisna rakamı

mesken gmsi istisna

istisna gmsi 2021

istisna g.m.s.i. 2021

2021gmsi istisna

Anonim şirket pay senetlerinin satışının vergilendirilmesi ve ödemelerin tevsiki hususu

Konu ile ilgili, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 21.06.2017 tarihli 62030549-120[Mük.80-2016/211]-181606 sayılı Anonim şirket pay senetlerinin satışının vergilendirilmesi. “ konulu özelgesinde  “ gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Bu itibarla, şahsınıza ait bulunan pay senetlerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olanlara satış tutarı 7.000 TL’yi aşıyor ise prensip olarak bu satışa ilişkin tüm tahsilat ve ödemelerin aracı fınansal kurumlar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu pay senetleri satışının, noter aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, bu işleme ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. ” Denilmektedir.

İlgili özelgeyi altta ki linki tıklayarak görüntüleye bilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/anonim-sirket-pay-senetlerinin-satisinin-vergilendirilmesi-hk

Benzer kavram, konu ve sorular :

Anonim şirket pay senedi satışı

anonim şirket pay senesi satış vergilendirme

Ortaklar tarafından taahhüd edilen payın şirkete ödenmesinde payın bankadan ödenme zorunluluğu var mı?

459 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ödemelerin tevsik (ispatı) hususun alt limit 7.000 (yedibin) TL olarak belirlenmiştir ve 12.07.2021 tarihi itibariyle bu rakam geçerlidir.

Benzer bir konu ile ilgili talep edilen özelge de, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 17.05.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-124-66 sayılı Şirketin yabancı ortaklarının sermaye taahhütlerini yerine getirmelerinde tevsik zorunluluğu olup olmadığı hk. “ konulu özelgesinde  “ …..ortaklarınızın yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın her bir ortağın sermaye koyma taahhüdünün 8.000,00 TL.’nın üzerinde olması halinde, söz konusu ödemelerin tümünün banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla yapılması gerekmektedir. ” Denilmektedir.

12.07.2021 tarihi itibariyle ödemelerde tevsik (ispat) limiti 7.000 TL olduğu için 7.000 TL’nin üzerinde ki şirket sermaye taahhütlerinin yukarıda ki özelgeye göre yerine getirilmesi yerinde olacaktır.

Benzer konu, soru ve kavramlar  :

Sermayenin ödenmesinde nakit ölçüsü

sermaye taahhütleri nasıl ödenir

Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken husus

sermaye borcu ödeme tevsik edici belge

sermaye taahhüdü ispat

sermaye taahhüt ödeme ispat

tevsik edici belge sermaye taahhüdü

Kira ödemelerinin Ba Formuna Dahil edilip edilmeyeceği (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu -Form Ba)

Konu ile ilgili, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının11.11.2010 tarihli B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 sayılıGerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı. “ konulu özelgesinde  “ gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Buna göre, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.

İlgili özelgeye ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/96246

Benzer soru, konu ve kavramlar  :

Kira ödemleri Ba formu

Kira ödemeleri Bs formu

Kira ba bs

Kira Ba

Kira Bs

Şahıslara ödenen kira ba ya dahil edilir mi?

Kiranın Ba formuna dahil edilmesinde ölçü

Ba formu kira

Bs formu kira

Karekodlu Sgk Hizmet Listesi Oluşturma ( “ Barkodlu Sgk Hizmet Listesi Oluşturma “ )

     Sigortalılar 4a (SSK) veya 4b (Bağkur) sigortalılık durumlarını gösteren karekodlu belgeyi e-devlet sistemi üzerinden oluşturulabilmektedir.

     Karekodlu SGK Hizmet Listesinin e-devlet sistemi üzerinden nasıl oluşturulacağı ile ilgili açıklayıcı belgeye altta ki linki tıklayarak ulaşabilisiniz.

KAREKODLU 4A SGK HİZMET LİSTESİ OLUŞTURMA – 12.07.2021

  • Sigortalılık Tescil Ve Hizmet Kaydı Tespiti
  • S.G.K Uzun Vade Hizmet Dökümü

Benzer Kavramlar    :

Karekodlu hizmet lisesi

Karekodlu hizmet dökümü

Barkodlu hizmet lisesi

Barkodlu hizmet dökümü

SGK hizmet listesi nasıl alınır

SGK karekodlu hizmet listesi nasıl alınır

SGK barkodlu hizmet listesi nasıl alınır

SSK karekodlu gün dökümü

SSK barkodlu gün dökümü

SSK gün dökümü

SGK uzun vadeli prim gün dökümü

4a barkodlu hizmet listesi oluşturma

4a karekodlu hizmet listesi oluşturma

sigortalı hizmet listesi

ayrıntılı hizmet listesi

ssklı hizmet listesi

Konu : Çalınan araç için belge düzeni, çalınan araç için fatura düzenlenmesi gerekir mi? ( Aktife kayıtlı aracın çalınması durumunda fatura düzenlenir mi? – İşletmeye Ait racın çalınması durumunda fatura düzenlenir mi?

Benzer bir durum ile ilgili, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.01.2021 tarihli 39044742-130[Özelge]-36894 sayılı “Aktife kayıtlı motosikletin çalınması durumunda vergilendirme “ konulu özelgesinde  “ gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “ Diğer taraftan, çalınan söz konusu aracın kayıtlardan çıkarılmasında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

İlgili özelgeyi aşağıda ki linki tıklayarak linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/aktife-kayitli-motosikletin-calinmasi-durumunda-vergilendirme

Bezner Kavramlar :

Çalınan araç için fatura düzenlenirmi

Çalınan kamyon fatura

Çalınan çekici fatura

Çalınan dorse fatura

Çalınan kamyon için fatura düzenlenir mi

Çalınan çekici için fatura düzenlenir mi

Çalınan dorsei için fatura düzenlenir mi

Konu : Çalınan araç için sigorta şirketinden aracın bedelinin tahsil edilmesi halinde belge düzeni nasıl olmaldır.

Benzer bir durum ile ilgili, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 08/07/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896 sayılıÇalınan araca ilişkin fatura düzeni hk. “ konulu özelgesinde  “ …….Bu itibarla, 2008 yılında çalınmış olan aracınızla ilgili olarak sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminat tutarı için sigorta şirketi adına tazminatın tahsil edilmesinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak sigorta tazminatları  katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu tutarlar için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Ancak, 2008 hesap döneminde sigorta şirketinin, şirketinize ödediği tazminata ilişkin faturanın o dönemde düzenlenmemiş olması halinde daha sonraki hesap dönemlerinde tanzim edilmesi mümkündür. Tahsil edilen gelirin her halükarda 2008 yılı hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta tazminat bedeli için daha önce düzenlenmiş bir fatura mevcut ise bu bedele ilişkin yeni bir fatura düzenlenmeyeceği tabiidir.          

Öte yandan, aracın çalınmasından dolayı sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminatın tamamı için fatura düzenledikten sonra, aracın üçüncü bir şahsa satılmasından dolayı ayrıca fatura düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

İlgili özelgeyi görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/98314

 

Benzer Kavramlar    :

Çalınan araç faturalandırma

Çalınan araç fatura düzeni

Aracın çalınması durumunda fatura düzeni

Çalınan araç için fatura düzenlenecek mi?

Çalınan araç için fatura düzenlemeli miyim?

Çalınan aracın vergisel durumu

çalınan aracın belge durumu

 

Konu : Çalınan aracın indirim olarak kullanılan KDV’si ile ilgili nasıl bir işlem yapılır?

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının 25/02/2016 tarihli 41931384-130[30-2015-36]-10 sayılıÇalınan aracın alımında yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı “ konulu özelgesinde “çalınan aracınız KDV Kanununun 30/c maddesine göre zayi olan mal kapsamında olup, buna ilişkin KDV indirim konusu yapılamayacağından, bu araca ilişkin olarak yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin ilgili dönem beyannamesinde İlave Edilecek KDV ” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.” Denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar   :

Çalışan araç KDV

Çalınan mal KDV

Çalınan eşya KDV

çalınan kamyon KDV

Çalınan Çekici KDV

Çalınan otomobil KDV

çalınan ticari mal KDV

Defter Beyana Geçiş Süreci

17 Aralık 2017 tarihli 30273 sayılı resmi gazetede yayınlanan 486 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “ Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih “ başlığını taşıyan 16. Maddesinde konu hakkında bilgi verilmiştir.

“ Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih

MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. “ denilmektedir.

İlgili Tebliğe aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm

Benzer Kavramlar :

Defter beyana geçiş tarihleri

Defter beyana geçiş süreci

İşletme defteri defter beyan geçiş

defter beyan işletme defteri geçiş

basit usul defter beyan geçiş

defter beyan basit usul geçiş

serbest meslek defter beyan geçiş

defter beyan serbest meslek geçiş

defter beyan başlangıç işletme defteri

defter beyan başlangıç basit usul

defter beyan başlangıç serbest meslek defteri

Soru : Matbaadan firmamız adına fatura bastırman istiyoruz. Faturamıza logo veya resim bastırmamız da bir sakınca var mı?

Cevap :  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 20.10.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-128 sayılı Fatura ve irsaliyelerinde VUK gereğince bulunması zorunlu  bilgiler dışında, reklam, logo, slogan, resim, bilgilendirme notları ve barkod bulunmasının mümkün olup olmadığı “ konulu özelgesinde aynı konu ile ilgili “….  Buna göre, faturada ve sevk irsaliyelerinde bulunması zorunlu olan bilgilerin okunmasına engel teşkil etmeyecek ve faturanın ve sevk irsaliyelerinin  esas niteliğini bozmayacak şekilde herhangi bir  yüzüne reklâm alınması, logo, slogan, resim ve bilgilendirme notları ile barkod eklenmesi mümkün bulunmaktadır.” Demektedir.

İlgili özelgeyi görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/91637

Benzer Kavramlar   :

Faturada resim

faturada logo

İrsaliyede resim

İrsaliyede logo

Soru : Farklı tarihler de düzenlediğimiz Sevk irsaliyeleri için tek bir e arşiv fatura düzenlemek istiyoruz fakat e arşiv fatura uygulamasında İrsaliye Numarası ve İrsaliye Tarihi kısımlarına tek bir irsaliyeye ait bilgi girilebilmektedir. Ne yapmamız gerekir?

Cevap : Sevk İrsaliyesi düzenlendiği tarihi takip eden günden itibaren 7 gün içerisinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Örnek ayın birine düzenlenen irsaliye için ayın sekizine kadar fatura düzenlenmesi zorunludur. Ayın 1 ile 8 e arasındaki irsaliyeler için tek bir fatura düzenlenebilir irsaliye tarihlerinin farklı olmasının bir önemi bulunmamaktadır sizin sormuş olduğunuz soru ile ilgili daha önce Gelir İdaresi başkanlığına soru sorulmuş Gelir İdaresi Başkanlığı ” GİB Portal yöntemini kullanarak fatura oluşturma sırasında faturanıza ait sadece bir İrsaliye Numarası yazabilirsiniz. Eğer faturanız birden fazla irsaliyeyi kapsıyorsa yazmanız gereken diğer irsaliye numaralarını faturanızın not bölümünde belirtebilirsiniz.” Cevabını vermiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının cevabına aşağıda ki linkden ulaşabilirsiniz.

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=59

 

Benzer Kavramlar   :

Birden çok irsaliyeye fatura düzenlemesi nasıl olur

Birden çok irsaliyeye e fatura düzenlemesi nasıl olur

Çok sayıda irsaliye için fatura nasıl düzenlenir.

İrsaliyeler fatura

 

İŞVEREN SGK YAPILANDIRMASININ KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

İşveren (4/a) SGK Prim Borç Yapılandırma Taksidinin kredi kartı ile nasıl ödeneceği ile ilgili videoyu aşağıda ki linki tıklayarak seyredebilirsiniz.

Benzer Kavramlar :

SGK yapılandırma borç ödeme

SGK yapılandırma taksit kredi kart ile ödeme

SSK yapılandırma taksidinin kredi kartı ile ödenmesi

İşveren ssk yapılandırma ödemesi

4/a yapılandırma ödemesi kredi kartı

Kredi kartı ile yapılandırma taksit ödemesi

BAĞKUR YAPILANDIRMASININ KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ (7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA)

7256 sayılı kanun kapsamında işveren (4/b) Bağkur prim ödemesinin nasıl yapılacağını görmek için aşağıda ki linki tıklayınız.

İŞVEREN SGK PRİM TAHAKKUK BORCUNUN (4A) HALK BANKASI İNTERNET BANKACILIĞI SİSTEMİNDEN ÖDENMESİ

İşveren SGK borcunun banka sisteminden ödenmesi ile ilgili videoyu seyretmek için aşağıda ki linki tıklayınız.

 Benzer Kavramlar   :

İşveren SSK prim ödemesi

işveren 4a prim ödeme

ssk banka ödeme video

ssk işveren prim ödeme

ssk prim ödeme banka

sgk prim ödeme işveren

sigorta prim ödemesi halkbank

sigorta prim ödemesi halk bank

sigortalı ödemesi banka

sigortalı ödene banka halkbank

sigortalı ödene banka halk bank

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..