Aylık arşiv 31/10/2021

Yazar Kasa Fişi Gider Olarak Kullanılabilir mi?

Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak 204 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile düzenleme yaparak fatura verme sınırının altında ( 2021 yılı için 1.500 -TL) tutarla sınırlı olmak üzere Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri harcamalarının satış belgelerinin Yazar Kasa Fişi (ödeme kaydedici cihaz), Perakende Satış Fişi olması halinde de gider belgesi olarak kullanılmasını uygun bulmuştur.

Daha sonra 275 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Daha sonra 68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği ile akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen fişlerin fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmiştir.

Görüldüğü üzere yazar kasa fişlerinin, perakende satış fişlerinin gider olarak kullanılması tüm masraf türlerini kapsamamaktadır ve yukarıda belirtilenler ile sınırlıdır. Gider belgesi olarak bu sınırlamaların yanı sıra ticarete veya imalata konu olan hiç bir ürün veya gider fatura sınırının altın da bile olsa yazar kasa fişi, perakende satış fişi  mal alışı veya maliyet olarak kullanılamaz.

Konu ile ilgili videoyu seyredebilirsiniz.

204 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğini görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/88024

275 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğini görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/89139

68 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği görüntülemek için altta ki linki tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=10627&MevzuatTertip=5

 

 

Benzer Soru ve Kavramlar :

yazar kasa fişi gider olarak kullanılabilir mi

yazar kasa fişi gider olur  mu

yazar kasa fişi masraf olur mu

yaza kasa belgesi gider mi

ökc fiş gider

ödeme kaydedici cihaz fişi gider olarak kullanıla bilir mi

perakende satış fişi gider olarak kullanılabilir mi

perakende satış fişi gider olur  mu

perakende satış fişi masraf olur mu

 

 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Zamanında Kuruma Verilmemesinin Cezası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8. maddesinde ” İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar
ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya
başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya
başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,
c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik
sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak
üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. ” denilmektedir.

Kanun hükmünü yerine getirmeyen işverenlere aynı kanunun 102/a maddesine istinaden aşağıda ki cezalar kesilmektedir.

a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ( 2021 yılı için 3.577,50 -TL )
2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. ( 2021 yılı için  2 x 3.577, 50 = 7.155,00 -TL )
3) İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para
cezası uygulanır. ( 2021 yılı için  5 x 3.577, 50 = 17.887,50 -TL )

 

Benzer Kavramlar  :

SGK İşe giriş bildirgesinin zamanında verilmemesi ceza

SGK İşe giriş bildirgesinin zamanında verilmemesi İPC

Sigortalı girişi ipc

Sigortalı girişi yapılmaması ipc

Sigortasız işçi çalıştırma ceza

Sigortasız işçi çalıştırma ipc

Sigortalı girişi yapılmaması idari para cezası

Sigortasız işçi çalıştırma idari para cezası

Sigorta ipc

Sigortasız eleman ipc

Sigortasız eleman idari para cezası

işçi sigorta ceza

işçi sigorta ipc

işçi sigorta idari para cezası

sigortalı ceza

sigortalı idari para cezası

SGK İşyeri Bildirgesinin Zamanında SGK’ya Verilmemesinin Cezası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 11. maddesine istinaden ” İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya
başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. ” Kanun hükmünü yerine getirmeyen işverenlere aynı kanunun 102/3-b maddesine istinaden aşağıda ki cezalar kesilmektedir.

” 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, ( 2021 yılı için 3.577,50 x 3 = 10.732,5 -TL )
2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, ( 2021 yılı için 3.577,50 x 2 = 7.155,00 TL -TL )
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,  ( 2021 yılı için 3.577,50 x 1 = 3.755,50 -TL )
idari para cezası uygulanır.

 

 

Benzer Kavramlar  ::

İşyeri bildirgesinin verilmemesinin cezası nedir?

İşveren SGK dosyasının zamanında açılmamasının cezası nedir?

SGK işveren ceza

SGK İşyeri bildirgesi ceza

SGK işveren idari para cezası

SGK İşyeri bildirgesi idari para cezası

SGK işveren İPC

SGK işveren İPC

SGK İşyeri bildirgesi İPC

SGK işveren dosya açılışı İPC

SGK işveren dosya açılışı idari para cezası

işyeri dosyası ceza

sgk işveren dosya ceza

sgk işveren dosya ipc

sgk işveren dosya ceza

işyeri bildirgesi ceza

 

İşyeri Kirasının Vadeli Çek Veya Senet İle Yapılması Durumunda Kira Stopajının Beyan Zamanı

  Kira stopajı (Gelir Vergisi Tevkifat) kira ödemesinin herhangi bir surette nakden veya hesaben yapıldığı aşamada yapılması gerekmekte dir. Örneğin : Ekim/2021 döneminde kiracı bir yıllık kirayı peşin ödemesi halinde bir yıllık peşin ödenen kiranın tamamı için stopaj (Gelir Vergisi Tevkifatı) hesap edilip 2021/Ekim ayı için aylık Muhtasar Beyanname veren mükellefler içi beyan ve ödeme ayı 2021/Kasım dır. Üç aylık Muhtasar beyanname veren mükellerler için beyan ve ödeme ayı ise 2022/Ocak ayıdır. 

Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 04.06.2010 tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-158 sayılı özelgesi mevcuttur.

Özelgeyi görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/95246

 

Benzer Konu ve Kavramlar   :

İşyeri kira ödemelerinde stopaj zamanı

İşyeri kira ödemelerinde gelir vergisi kesintisi zamanı

İşyeri kira ödemesi tevkifat beyanname bildirim ve ödeme zamanı

İşyeri kira ödemesi stopaj beyanname bildirim ve ödeme zamanı

İşyeri kira vergi beyan

Peşin ödene kira tevkfat zamanı

Peşin ödene kira stopajı beyan zamanı

Peşin kira beyan zamanı

Peşin kira tevkifat beyan zamanı

Peşin kira tevkifat beyan ve ödeme zamanı

 

KİMLER BASİT USUL MÜKELLEF OLAMAZ

 

Basit Usul mükellefiyet türü tüm mükelleflere tanın bir hak değildir. Sadece belirli iş kolları bu mükellefiyet türünden yararlana bilmektedir.

Aşağıda ki yazı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından 2020 yılı için hazırlanmış olan Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinden alınmıştır.

 

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
 5. Sigorta prodüktörleri.
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
 11. Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

 

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 8/5521, 92/2683 ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bir kısım mükellefler gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler, gerçek usulde vergilendirilecektir. Bugüne kadar gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler aşağıda yer almaktadır.

 

95/6430 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

 1. a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar
 2. b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar
 3. c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar
 4. d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar
 5. e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler
 6. f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

 

8/5521 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

 • Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 01/01/1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır.
 • Canlı hayvan alım-satımı faaliyeti anılan Kararname kapsamında değerlendirildiğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilecektir.
 • Zirai mahsulün toptancı hallerinden veya ticari faaliyette bulunan sebze komisyoncularından sonraki teslim aşamaları 8/5521 sayılı Kararname kapsamı dışındadır.

 

92/2683 Sayılı BKK ile Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler

Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinesi ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmışlardır. Kararda yazılı malların yanında, diğer mal ve hizmetleri satan mükellefler de gerçek usulde vergilendirilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen “elektrikle çalışan benzeri eşyalar” ibaresinden, doğrudan elektrik enerjisiyle çalışan veya elektrikle şarj edildikten sonra çalışan emtianın anlaşılması gerekmektedir. Bu Kararda belirtilen emtianın alım-satımı yoluyla ticaretinin yapılmasında, eski, yeni veya kullanılmış olma ayrımına gidilmeksizin, Kararda yer alan emtiaların ticaretini yapanlar ile belirtilen işlerle uğraşan bütün mükellefler kapsama girmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlayıp yayınladığı 2020 yılı Basit Usul Mükellefiyet rehberine ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayınız.

BASİT USUL REHBERİ 2020

 

Benzer Kavramlar : 

Basit usul broşürü

Kimler basit usulden faydalanamaz

Kim basit usulden faydalanamaz

Mal alıp satan basit usul olabilir

Ticaret basit usul

Emlakçı basit usul olabilir mi

Şehirler arası yük taşıyanlar basit usul olabilir mi

Şehirler arası yolcu taşıyanlar basit usul olabilir mi

Oto tamircileri basit usul olabilir mi

Otomobil tamircileri basit usul olabilir mi

Araç tamircileri basit usul olabilir mi

 

KIDEM TAZMİNATI

1475 Sayılı kanunun yürürlükteki 14. maddesi ” Kıdem tazminatı ” başlığını taşımakta olup kimlerin hangi hallerde kıdem tazminatı alacağı ilgili madde de sayılmıştır.

1475 SAYILI İŞ KANUNU

Soru 1- İşçi kıdem tazminatı alabilmesi için süre şartı var mı?

Cevap 1 ) İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurması gerekir.

 

Soru 2) Kıdem tazminatı hesaplamada ölçü nedir?

Cevap 2) Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü
veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o
süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına
esas tutulur. 

 

Soru 3) İşçinin askere gitmesi kıdem tazminatına hak kazanması için geçerli bir sebep midir?

Cevap 3) Evet Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle işçinin askere gidecek olan işçi işyerinde bir yıllık çalışma süresini tamamlamış ise kıdem tazminatı alabilir.

 

Soru 4) İşçinin emekli olması kıdem tazminatına hak kazanması için geçerli bir sebep midir?

Cevap 4) Evet işçi son çalıştığı işyerinde bir yıllık çalışma süresini tamamlamış ise emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilir.

 

Soru 5) İşçi yaş dışında emeklilik şartlarını sağlar ise kıdem tazminatı alabilir mi?

Cevap 5)  506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatı alabilir.

 

Soru 6) Kadın işçi evlendikten sonra ki bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten ayrılır ise kıdem tazminatı alabilir mi?

Cevap 6) Kadın işç evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdine son verse dahi kıdem tazminatı alabilir.

 

Soru 7) Ölen işçinin kanuni mirasçıları kıdem tazminatını işverenden talep edebilir mi?

Cevap 7) Evet işçi son çalıştığı yerde bir yıllık kıdem süresini doldurmuş ise vefat halinde kanuni mirasçılarıı kıdem tazminatı alabilir.

 

Soru 8) Kıdem tazminatında üst sınır var mı?

Cevat 8) Evet 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Kıdem tazminatı tavan miktarı 01.07.2021 tarihi itibariyle 8.284,51 TL dir.

https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/kidem-tazminati/kidem-tazminati-tavan-miktari/

 

Soru 9) Aynı işverenin yanında farklı zamanlarda çalışmış işçi işten ayrıldığı önce ki dönemlerde kıdem tazminatı almış ise aynı dönemler için tekrar kıdem tazminatı alabilirmi?

Cevap 9 ) Hayır alamaz. ” Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. “

 

Soru 10) Kıdem tazminatının hesabına hangi ödemeler dahil edilir?

Cevap 10) Net ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler. (https://www.csgb.gov.tr/sss)

 

Soru 11) Kıdem tazminatının hesabına hangi ödemeler dahil edilmez?

Cevap 11) Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri. (https://www.csgb.gov.tr/sss)

 

Soru 12) Kıdem tazminatından vergi kesintisi yapılmakta mıdır?

Cevap 12) Kıdem tazminatından sadece Damga Vergisi kesintisi yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Benzer Soru ve Kavramlar  :

İçşi kıdem süre

Çalışan kıdem süre

Çalışan kıdem tazminatı süre

Kıdem tazminatı kıdem süresi

Kıdem tazminatı çalışma süresi

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK işten çıkış kodlarını görüntülemek için aşağıda ki yazıyı

Türmob tarafından hazırlanan SGK işten ayrılış nedenlerini görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2021/74-2021.pdf

 

Benzer Kavramlar    :

SGK işten çıkış kodları

SGK işten ayrılış kodları

SGK işten çıkış nedenleri

SGK işten çıkış kodları

İstifa işten çıkış kodu

İstifa işten çıkış neden kodu

Sigortalı işten çıkış kodları

Sigortalı işten ayrılış kodları

Sigortalı işten çıkış nedenleri

Sigortalı işten çıkış kodları

Sigortalı çıkış kodu

Sigortalı çıkış nedeni kodu

Sigortalı işten ayrılış kod listesi

Sigortalı işten çıkış kod listesi

SSK işten çıkış kodları

SSK işten ayrılış kodları

SSKişten çıkış nedenleri

SSK işten çıkış kodları

SSK çıkış kodu

SSK çıkış nedeni kodu

SSK işten ayrılış kod listesi

SSK işten çıkış kod listesi

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLAN TAZMİNAT VE YARDIMLAR NELERDİR?

193 Sayılı Gelir Vergisi kanunun 25. maddesi ” Tazminat ve yardımlarda ” başlığını taşımakta olup madde metninde tazminat ve yardımlardan gelir vergisinden istisna olanlar sayılmıştır.

Tazminat ve yardımlarda:(1)(2)
Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:
1. (Değişik:18/1/2019-7162/2 md.) Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen
tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca
ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe
başlatmama tazminatı;
2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker
ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak
olarak bu istisnaya girerler.);
3. (Değişik: 26/8/2001-4697/3 md.) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından,
kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen
emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış
bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve
toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan fazla
ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan
gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca
dikkate alınır.),

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları
aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.);
5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna
hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan
yardım
kısmına uygulanır.);
6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;
7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve
20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem
tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem
tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin
ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);
b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen
istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;
karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş
kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında
yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.);
8. Genel olarak nafakalar(Alanlar için);
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik,
hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar. (…)(1)(2)
10. (Ek: 4/12/1985-3239/44 md.) Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik
kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan
mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve
yardımlar.

 

Benzer Kavramlar :

Gelir Vergisinden istisna tutulan tazminat ve yardımlar

Gelir vergisi istisna tazminatlar

Gelir vergisi istisna yardımlar

 

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14 Nisan 2021 tarihli 31454 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup ilgili yönetmeliği görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Benzer Kavramlar   :

Kurumculuk yönetmeliği

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

Esnaf Ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği 14 Aralık 2018 tarihli 30625 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup ilgili tebliği görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

 

Benzer Kavramlar   :

Esnaf ve Sanatkar sicil yönetmeliği

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup ilgili tebliği görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Benzer Kavramlar :

İkinci el araç ticareti yönetmeliği

2. el araç ticareti yönetmeliği

İkinci el otomobil ticareti yönetmeliği

2. el otomobil ticareti yönetmeliği

2. el El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

Ticaret Sicili Yönetmeliği 27 Ocak 2013 tarihli 28541 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklanınız

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20124093.pdf

 

Benzer Kavramlar  :

Ticaret Sicil Yönetmeliği

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliği görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini görüntülemek için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

SİCİL TASDİKNAMESİNİN MERSİS SİSTEMİNDEN ALINMASI

Ticaret Sicile tescil edilmiş olan firmaların Sicil Tasdiknameleri Mersis Sistemi üzerinden temin edilebilmektedir.

Mersis Sistemi üzerinden Sicil Tasdiknamesi talebi için aşağıda ki yazıyı tıklayınız.

SİCİL TASDİKNAMESİ TALEBİ – 28.10.2021

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

 

Benzer Kavramlar  :

Sicil tasdiknamesi nereden alınır

Sicil tasdiknamesi kimden alınır

Sicil tasdiknamesi talebi

Sicil Tasdiknamesi nedir?

Sicil Tasdiknamesi ne işe yarar

Defter Beyan Sisteminde Defterleri Tutulan Mükelleflerin Vergi Beyannameleri E-Beyanname (Elektronik Beyanname) Sisteminden Gönderilebilir mi?

     19 Ekim 2021 tarihli Resmi 31633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) “ tebliğ ile Defter Beyan Sisteminde defterleri tutulan mükelleflerin vergi beyannamelerinin e-beyanname sistemi (elektronik beyanname sistemi) üzerinde de beyannamelerin gönderilmesine olanak tanımaktadır. İlgili tebliğin 6.maddesin de “

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dâhilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sisteme” ibaresi eklenmiş, “düzenleme ve” ibaresi “düzenleme, ibraz ve” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile dördüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Beyannamelerin” ibaresi “Sistemde veya Elektronik Beyanname Sisteminde beyannamelerin” olarak, “Sistem üzerinden” ibaresi “Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden” olarak değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (213 Sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler, Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.”

“Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin veya Elektronik Beyanname Sisteminin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından ya da Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” “ denilmektedir.

 

İşletme Defteri tabi resmi defteri Defter Beyan Sisteminde tutulan 2. Sınıf mükellefin KDV beyannamesinin  Luca Muhasebe Programından E-Beyanname (elektronik beyanname) aracılığı ile gönderilmesi ile ilgili rehbere altta ki yazı tıklanarak görüntüleyebilirsiniz.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNE TABİ MÜKELLEFİN KDV BEYANNAMESİNİN E-BEYANNAME SİSTEMİNDE GÖNDERİLMESİ – 26.10.2021

 

 

 

Benzer Kavramlar   :

e beyanname

e-beyanname

elektronik beyanname

ikinci sınıf mükellef elektronik beyanname

ikinci sınıf mükellef ebeyanname

ikinci sınıf mükellef e-beyanname

2. sınıf mükellef ebeyanname

2. sınıf mükellef e-beyanname

defter beyan e beyanname

defter beyan e-beyanname

defter beyan sistemi e beyanname

defter beyan sistemi e-beyanname

2. sınıf beyanname e beyannameden gönderebilir mi

2. sınıf beyanname e-beyanname sisteminde gönderebilir mi

2 sınıf defter beyan e beyanname

2 sınıf defter beyan e-beyanname

2 sınıf defter beyan ebeyanname

Luca e beyanname

Luca e-beyanname

lucadan e beyanname aracılığı ile tahakkuk kesme

luca elektronik beyanname

lucadan e beyanname sistemine beyanname gönderme

Fatura, Mal Satışından Önce Düzenlenebilir mi?

Evet düzenlene bilir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından konunun da yer aldığı 08.06.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8143-367 sayılı özelge mevcuttur.

İlgili özelge de ” ………fatura tahakkuka ilişkin bir belge olduğundan düzenlenmesi bedelin ödenmesi değil, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlıdır. Bu itibarla, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak istenilmesi halinde mal tesliminden veya hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi mümkündür.” denilmiştir.

Mal alışı veya hizmet ifası durumunda ödemenin alıcı tarafından değil de bir başkası tarafından yapılması halinde fatura alıcıya düzenlene bilir mi?

Aynı özelgede ” Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla ödenmesi, faturanın malı satın alan adına düzenlenmesini engellemeyecektir. ” ibaresi de yer almaktadır.                  

İlgili özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/92869

İrsaliyeli Faturaya Fiili Sevk Tarihi Yazılması Zorunlu mudur?

Konu il ilgili Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 17.02.2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-25-14 sayılı Özelgesi mevcut olup ilgili özelge de ” sevk irsaliyelerinde düzenleme tarihinin yanında fiili sevk tarihinin de yer alması zorunludur. Ancak irsaliyeli fatura düzenlenmesi esnasında, mükellefler tarafından bu belgeye düzenleme tarihinin yanında ayrıca fiili sevk tarihinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır. ” denilmektedir.

İlgili özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/90348

Taşıma İrsaliyelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Taşıma İrsaliyesi ile ilgili bilgi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 240. maddesinde verilmektedir.

İlgili madde de ” Taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler:
Madde 240 – (Değişik: 30/12/1980-2365/41 md.)
Taşıma işletmeleri ile otel motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (kazancı basit
usulde tespit edilenler dahil) (…)(1) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.
A) Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler
naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın
plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye
kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı
taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde
saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar. “

Konu ile ilgili Özelge de mevcut olup aşağıda ki yazı tıklayarak görüntüleyebilir siniz.

https://www.gib.gov.tr/node/99634

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..