Aylık arşiv 28/02/2022

E-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Sınırı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) ile 01.03.2022 tarihinden itibaren E-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu alt limitleri değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile e-fatura düzenleme zorunluluğu kapsamında olmayan mükellefler 01.03.2022 tarihinden itibaren;

vergi mükellef olan müşterilerine düzenleyeceği faturaların fatura düzenleme sırını geçmesi halinde e-arşiv fatura olarak düzenlemek zorundadır. ( 2022 yılı için 2.000,00 TL) (Fatura düzenleme zorunluluğu her yıl Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.)

vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketici) düzenleyecekleri faturaların 5.000,00 -TL’yi geçmesi halinde e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) ile 01.03.2022 tarihinden itibaren E-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu alt limitleri değiştirilmiştir.

Benzer Kavramlar  :

e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu

e-arşiv fatura düzenleme sınırı

e-arşiv fatura sınır nihai tüketici

vergi mükellefleri için e-arşiv fatura sınır

e-arşiv düzenleme sınırı

e-arşiv düzenleme limiti

Oto Galerileri (otomobil alım satımı ile uğraşanlar) alıp sattıkları binek otomobiller için ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisini gider olarak kullanabilirler mi?

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesi ” Gider kaydedilmeme hali ” başlığını taşımakta olup ilgili kanun maddesinde ” Madde 14- (Değişik: 29/11/1984-3088/9 md.)(1) Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari
maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. ” denilmek suretiyle M.T.V. ödemlerinin giderleştirilmesine sınırlama getirilmiştir. Faaliyet konusu sadece binek araç alım satışı ile iştigal edenler taşıt kiralama işi ile iştigal etmiyorlar ise M.T.V. ödemelerini gider olarak kullanamazlar.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Benzer Kavramlar  :

binek oto mtv gideri

binek oto m.t.v gideri

binek oto motorlu taşıtlar vergisi gider olarak kullanılabilir mi?

mtv özellikli durumlar

mtv ne zaman gider yazılabilir?

kimler mtv yi direz yazabilir?

Damga Vergisi Tebliği

2022 YILI DEĞERLERİ

Kira kontratı damga vergisi – Binde 1,89 ( %0 1,89)

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Muhasebe Sözleşmesi Damga Vergisi)   – Binde 9,48   ( %0 9,48)

Yıllık Gelir vergisi Damga Vergisi Tutarı  :  132,30 – TL

Kurumlar vergisi beyannamesi : 176,70 – TL

Katma Değer Vergisi Tahakkuk Damga Vergisi   :  87,30

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi damga vergisi : 103,50 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri damga vergisi : 64,80 – TL

66 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

66 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

DAMGA VERGİSİ TARİFE LİSTESİ – 2022

 

Konu : Katma Değer Vergisine tabi işlemler için düzenlenen kağıtlarda damga vergisi hesaplamasında kdv nin durumu

Damga Vergisine tabi belgelerin işlemlerinin Katma Değer Vergisine tabi olması durumunda Damga Vergisi KDV dahil rakam üzerinden mi düzenlenir.

Açıklama : 30 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde konu ile ilgili düzenleme yapılmış olup ilgili tebliğ de “

1. Damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması,

2. Katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması,”  gerekir denilerek uygulama netleştirilmiştir.

Örneğin muhasebe hizmetleri % 18 KDV’ye tabi olup muhasebe sözleşmesi de yer alan hizmet bedeli de % 0 9,48 (binde 9,48) Damga Vergisine tabidir. Türmob Muhasebe sözleşmelerinde süre sözleşme tarihinden ilgili yılın sonuna kadar (31.12.20..) yapılmaktadır. Muhasebe sözleşmesinde rakam KDV dahil olarak yer almaktadır. Sözleşmede ki KDV dahil tutarın KDV’siz tutarı hesaplanarak sözleşmenin yapıldığı aydan yıl sonuna kadar ki ay sayısı ile çarpılarak Damga Vergisi matrahı bulunmaktadır.

01.02.2022 tarihinde Mali Müşavir ile mükellef arasında muhasebe sözleşmesi düzenlenmiş olup aylık muhasebe ücretinin KDV dahil 291,00 -TL olduğu düşünüldüğünde

( 291,00 / 118 ) x 100 = 246,61 x 11 ay (Başlangıç ayı Şubat) = 2.712,71 -TL. Onbir aylık Damga Vergisi vergi matrahı

( 2.712,71 x 9,48 ) / 1.000 = 25,72 -TL ödenecek Damga Vergisi ödenecektir.

 

Benzer kavramlar :

Damga vergisi oranları listesi

Damga vergisi listesi

Kira kontratı damga vergisi

Kira damga vergisi

İşyeri kira damga vergisi

İşyeri kira kontratı damga vergisi

Muhasebe sözleşmesi damga vergisi

2022 KDV tahakkuk damga vergisi

2022 beyanname damga vergisi

2022 vergi tahakkuku damga vergisi

Damga vergisi tutarları

Damga vergisi değerleri

Damga vergisi beyannamesi kdv hariç mi hesaplanır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Notları

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

31.05.2006 – Kabul Tarihi

16.06.2006 – Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yürürlük Maddesi – 108. Madde

4a Yaşlılık Aylığı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu önemli notlar

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ

1 Sıra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

2 Sıra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından yapılan alıntı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (Tek Düzen Hesap Planı)

Gider Belgelerinin Giderleştirilmesinde Usul ve Süreler

Gider belgelerinin giderleştirilmesinde belege de yer alan gider unsuru ve KDV açısından konu ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gider belgesinin gider olarak kullanımında 26/12/1992 tarihli resmi gazete de yayınlanan 1 Sıra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde de yer alan Muhasebenin Temel Kavramlarından ” Dönemsellik İlkesi ” gereği bir gider belgesi ilgili yıl içinde normal gider olarak kullanılabilmektedir. Gider belgesi ait olduğu tarihten önce gider olarak kullanılamaz. Gider belgesi ait olduğu yıldan sonra ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğine dönüşmektedir.

KDV’nin indirim konusu yapılması (KDV’nin KDV beyannamesinde indirim olarak kullanılabilmesi) açısından değerlendirildiğinde Katma Değer Vergisi açısından 3065 sayılı

Katma Değer Vergisi Kanunun 29/3. maddesinde ” 3. (Ek: 3/6/1986 – 3297/9 md.) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” denilmek suretiyle bir döneme ait KDV takip eden takvim yılının sonuna kadar indirim konusu yapılabilmektedir. Örneğin 2021 yılının her hangi bir tarihini taşıyan belgenin KDV’si 31.12.2022 tarihine kadar deftere kayıt etmek ve belge de KDV’nin ayrıca gösterilmesi şartı ile indirim konusu yapılabilir.

 

Benzer Kavramlar   :

KDV ne zaman kadar indirim konusu yapılabilir.

KDV de indirim

KDV takip eden yılda indirilebilinir mi?

KDV izleyen yılda indirilebilinir mi?

KDV gelecek yılda indirilebilinir mi?

KDV ne zaman indirilir

KDV ne zaman kullanılır

KDV ne zaman kadar kullanılır

KDV ne zaman kadar indirilebilir

KDV indirim dönemi

KDV kullanım dönemi

Belgede ki kdv nin indirimi

E-BELGE İŞLEMLERİ VE MEVZUATI VE SORU VE CEVAPLAR / ELEKTRONİK BELGE İŞLEMLERİ VE MEVZUATI VE SORU VE CEVAPLAR

Soru : Berat dosyası ne demek? Elektronik Defter Beratı ne dir?

Cevap : Elektronik Defter Beratı: Bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı,

Konu : E-Defter İşlemleri

Konu :  E-Belge İşlemleri

Konu : E-Defter Saklama işlemi – E-Defter muhafaza işlemi – Elektronik Defter Saklama işlemi – Elektronik Defter muhafaza işlemi 

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

Yıllık Mesken Kira Geliri Kazanç İstisna Tutarı Kaç TL?

2022 Yılı mesken kira geliri istisna tutarı 9.500,00 TL dir.

Kaynak  : 317 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

317 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

2021 Yılı mesken kira geliri istisna tutarı 7.000,00 TL dir.

Kaynak : 313 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

313 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

Geçmiş Yılların Mesken Kira Geliri İstisna Tutarları

 

 

Benzer Kavramlar :

gmsi istisna tutarı

g.m.s.i istisna tutarı

g.m.s.i. istisna tutarı

2022 gmsi istisna tutarı

2022 g.m.s.i istisna tutarı

2021 yılı gmsi istsinası

2021 yılı gmsi istsinası

2021 yılı g.m.s.i. istsinası

GMSİ İSTİSNA

2021 gmsi istisna tutarı

mesken kira geliri istisna tutarı

daire kira geliri istisna tutarı

dairelerin istisna rakamı

mesken gmsi istisna

istisna gmsi 2021

istisna g.m.s.i. 2021

2021 gmsi istisnası

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..