4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvikten faydalanma şartları

Sigortalı açısından şartlar

1 İşkur’a (Türkiye İş Kurumu) kayıtlı olmak
2 4-a kapsamında sigortalı olmak. (5510 sayılı kanunun 4-a maddesi)
3 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak
4 İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamak. (4/a-b-c kapsamında sigortalı olmamak)

İşveren açısından şartlar
1 Özel sektör işvereni olmak
2 Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmaları
3 İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı teşvik kapsamındadır. (Bu sektörlerde çalışan sigortalıların sigorta prim ödemelerinin 2019 yılı için 2.558,40 TL’ye kadarlık kısmı teşvik kapsamında fondan karşılanmaktadır.
4 İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren ve işçi Sgk prim tutarlarının tamamı fondan karşılanmaktadır.
Geçici 19. Madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır

Aşağıda Belirtilen Durumlarda Teşvikten Faydalanılamaz.
1) İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
2) Primlerin yasal süresinde ödenmemesi
3) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
4) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olduğu halde çalışan sigortalılar) ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..