5510 Sayılı Kanunun 4a Maddesi Kapsamında Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Sigorta Prim Teşvikleri

5510 Sayılı Kanunun 4a Maddesi Kapsamında Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Sigorta Prim Teşvikleri

SGK  SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZIRLADIĞI SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ BROŞÜRÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI SİGORTALI PRİM TEŞVİKİ

İŞKUR TARAFINDAN HAZIRLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

7103 sayılı Kanun  27 Mart 2018 tarihli 30373 (2. Mükerrer) sayılı resmi gazete

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

 

Halihazırda uygulaması devam eden;

✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yedi,

✓ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Dokuz,

✓ 4857 sayılı İş Kanununda Bir,

✓ 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda Bir, ✓ 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Bir,

✓ 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Bir,

✓ 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Bir,

✓ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Bir, olmak üzere

toplamda 22 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

 

✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yedi teşvik bulunmaktadır.

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim

İlave 6 Puanlık İndirim

4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki

Genç Girişimci Teşviki

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Asgari ücret desteği

 

✓ İŞKUR TEŞVİKLERİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

İŞKUR TEŞVİKLER

İlave İstihdam Teşviki   (4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.)

( Yasal Dayanak : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2018/22 sayılı Genelge – Kanun : 27.03.2018 tarihli 30373 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7103 sayılı kanun )

Prim teşviki (4447/Geçici 19. madde)

Ücret Gelir Vergisi (stopaj) teşviki  (4447/Geçici 21. madde)

İlave istihdam teşvikinin yararlanma süresi 2 Aralık 2020 tarihli 31322 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır.

3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.

• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9.540 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.341,56 TL ila 3.577,50 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 ila 3.792,47 TL)

• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 TL)

• Destek Süresi
2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

• Ek Kurallar
Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

 

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

(GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK)

31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (733,37 ila 5.500,41 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

( Kaynak : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge ) ( Kanun : 6111 sayılı kanun ile yapılan düzenleme )

İşveren priminin işsizlik sigortası fonundan sağlanması

Faydalanma şartları

– Kişinin son 6 aydır işsiz olması
– Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
– Özel sektör işvereni olması

 

Faydalanma süresi

– 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
– 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
– 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
– Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Tablo 1. 6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (1.198,46 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (733,37 TL) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Normalleşme Teşviki

İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği)

İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İşgücü Desteği)

Artı İstihdam Teşviki

KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ  –   4447/GEÇİCİ 31.MADDE 

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI – 3294 sayılı kanun Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 

Süresi Biten Teşvikler :

4447 sayılı kanun geçici 20. maddesi kapsamında yararlanılan sigorta prim teşviki 2018/12. ay sonu itibariyle son bulmuştur. “Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.” ” İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez. “

işverenin 1. derece akrabaları bu teşvikten faydalanamaz. 

 

Benzer Kavramlar :

sigorta prim teşvikleri

ssk teşvikleri

4a lılara uygulanan teşvikler

prim ödeme teşvikleri

işkur teşvikler

ödenecek sigorta prim teşvikleri

asgari ücretli prim desteği 75 tl

75 tl lik sigorta prim desteği

işverenlere prim desteği

75 liralık sigorta prim desteği

sgk teşvikleri

ssk teşvikleri

sgk prim teşvikleri

ssk prim teşvikleri

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..