Kategori arşivi: Sık Sorulan Sorular

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvikten faydalanma şartları

Sigortalı açısından şartlar

1 İşkur’a (Türkiye İş Kurumu) kayıtlı olmak
2 4-a kapsamında sigortalı olmak. (5510 sayılı kanunun 4-a maddesi)
3 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak
4 İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamak. (4/a-b-c kapsamında sigortalı olmamak)

İşveren açısından şartlar
1 Özel sektör işvereni olmak
2 Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmaları
3 İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı teşvik kapsamındadır. (Bu sektörlerde çalışan sigortalıların sigorta prim ödemelerinin 2019 yılı için 2.558,40 TL’ye kadarlık kısmı teşvik kapsamında fondan karşılanmaktadır.
4 İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren ve işçi Sgk prim tutarlarının tamamı fondan karşılanmaktadır.
Geçici 19. Madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır

Aşağıda Belirtilen Durumlarda Teşvikten Faydalanılamaz.
1) İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
2) Primlerin yasal süresinde ödenmemesi
3) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
4) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olduğu halde çalışan sigortalılar) ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Soru : İstanbul’ da ticari taksi faaliyeti ile iştigal eden basit usul mükellefim. 2019 Yılında kaç liranın üzerinde gelir elde edersem deftere tabi mükellef olurum?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 47. Maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları, 48. Maddesinde ise özel şartları sayılmaktadır. Basit usul mükellefiyete tabi olan mükelleflerin sadece mal alım-satımı yapılan işlerde, sadece hizmet sektöründe faaliyet bulunan işlerde ve hem alım-satımını hem de hizmet sektöründe birlikte faaliyette bulunulması durumunda farklı hasılat ölçüleri bulunmaktadır. Ticari taksi işletmesi hizmet işletmesi olduğu için Gelir Vergisi Kanunun (G.V.K.) 48. Maddesinin 2. Bendindi sadece hizmet sektörü ile ilgili faaliyette bulunanlar yönelik olup “ 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 60.000 TL aşmaması,” denilmek dedir. 2019 yılında 60.000,00 TL’nin üzerinde ticari taksi faaliyet geliri elde etmeniz durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren deftere tabi mükellefiyet statüsüne geçersiniz.
Benzer Kavramlar :
Basit usulden deftere geçiş
Deftere geçiş
Defter mükellefiyetine geçiş
Basit usulde had
Basit usul mükellefiyette hadler
Basit usul mükellefiyette sınıf değişikliği

Soru : Bilgisayar tamir ve yedek parça perakende satışı yapan şahıs işletmesiyiz. Personellerimiziz öğlen yemek ihtiyacını karşılamak için bir lokanta ile günlüğü 25,00 + KDV’ den anlaştık. Personellerimiz öğlen yemekleri anlaşma yapmış olduğumuz lokantaya giderek yemektedirler. Personeller için lokantaya yapmış olduğumuz yemek bedellerini gider olarak kullana bilir miyiz? Yapmış olduğumuz yemek bedeli ödemesi için SGK sigorta primi veya vergi ödememiz gerekiyor mu?

Cevap-19.10.2019) Sorunuz da bahsetmiş olduğunuz personelleriniz için yapmış olduğunuz yemek bedeli ödemelerini vergi ve SGK uygulamaları açısından gider olarak kullanabilir siniz fakat bu giderleştirme bazı usullere tabidir.
Vergi uygulamaları açısından, 31.12.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL” olduğu belirtilmiştir. Bu şu anlama geliyor her bir personel için günlük 19,00 TL ve altında kalan yemek bedellerinden gelir vergisi ödenmeyecek, 19,00 TL’yi aşan yemek bedelleri net ücretin bir unsuru kabul edilerek brüt tutarı hesap edilecek ve bu brüt ücret gelir vergisine tabi tutularak muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
Net Ücret Olarak Değerlendirilecek Yemek Bedeli : 25,00 – 19,00 = 6,00 net  ücret kabul edilerek vergi hesaplamasına dahil edilecek günlük tutar.

SGK uygulamaları açısından, 29 Ocak 2004 tarihli  25361 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ’ de “ sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi” demek sureti ile yemek bedeli istisnasının asgari ücretin brüt tutarının % 6’ sı olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2019 yılı için asgari ücretin günlük tutarı 2.558,40 / 85,28 TL/Gün dür. 85,28 TL ‘ nin % 6’ sı ise 5,12 TL yapmaktadır. Bu da şu anlama geliyor personelinize günlük 5,12 TL’ nin üzerinde yemek yedirmeniz durumunda aşan kısım net ücret olarak kabul edilip bu net maaşa eklenip brütü bulunacak ve fazlalık üzerinden SGK primi tarafınızdan ödenecektir.
Net Ücret Olarak Değerlendirilecek Yemek Bedeli : 25,00 – 5,12 = 19.88 net ücret kabul edilerek sigorta prim hesaplamasına dahil edilecek günlük değer.

İstisna rakamının uygulamasın da maliye ile SGK arasında tutar farklılığı bulunmaktadır.

Personelin fiilen çalıştığı günler için yemek bedelini giderleştire bilirsiniz.

Ayrıca 27.02.2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.42/4204-215 sayılı özelge de ” Ancak söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için yemek bedelinin, yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere ödenmesi ve yemek bedeli faturasının işveren adına düzenlenmesi; ayrıca bu faturaya yemek yiyen hizmet erbabının adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısını belirten bir listenin eklenmesi şarttır.” denilerek belgelendirmenin usulüne de vurgu yapılmıştır.

Benzer kavram ve konular

Yemek bedelinin giderleştirilmesi

Yemek gider yazılabilir mi

Yemeğin gider yazımı

Yemek gider yazılabilir mi

Soru : Serbest meslek kapsamında doktorluk mesleği icra etmekte olan gelir vergisi mükellefiyim. Emeklilik açısından prim günümü doldurabilmek için askerlik süremi Bağkur’a prim borçlanması yapmak istiyorum. Bağkur’a yapacağım askerlik prim borçlanmasını serbest meslek kazancı açısından gider olarak kullanabilir miyim?

Cevap-18.10.2019) Serbest meslek faaliyetinde bulunan gelir vergisi mükellefi olarak cari aylık Bağkur primlerinizi de Sosyal Güvenlik Kurumuna 4/b (Bağkur) kapsamında yapacağınız askerlik prim borçlanması neticesinde tahakkuk eden Bağkur primlerini de ödemeniz ve ödemenin yapıldığı yılda vergi matrahınızın olması durumunda ödemenin yapıldığı yılda ki gelir vergisi beyannamenizin üzerinden primlerinizi indirim konusu yapabilirsiniz.

  • Beyannamenizde matrah olmaması veya zarar olması halinde Bağkur prim ödemeleri indirimi konusu yapılamaz.
  • Bağkur prim ödemelerinizin vergi matrahından fazla olması halinde sadece vergi matrahı kadarlık kısmı indire bilirsiniz, kalan fazlalık prim ödemesini gelecek yıla devredemez veya iade talep edemezsiniz.
  • Bağkur primleri yıl gözetmeksizin ödendiği yılda gider olarak gelirinizden indirebilirsiniz, fakat Bağkur primlerinin geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme zamlarını gider olarak kullanamazsınız.

Yukarıda ki hükümler ticari kazanç sahipleri içinde geçerlidir.

https://www.gib.gov.tr/node/92783

Benzer Kavramlar    :

Bağkur primi gider yazılabilir mi

Bağkur priminin giderleştirilmesi

Bağkur primi nasıl giderleştirilir

bağkur primi gider yazılırmı

bağkur gider yazılırmı

bağkur gidermi

Asgari Geçim İndirimi ve AGİ Hesaplama

    Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

    Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

     Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir. Ücretli çalışan kişi kendi adına bağımsız çalışan vergi mükellefi olan eşinden de % 10 oranında AGİ’ den faydalana bilir.

        İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

       Sigortalı olarak çalışan eşler birbirlerinden bağımsız olarak kendi ücretlerine bağlı olarak AGİ ‘ den faydalanırlar.
       Eşlerin her ikisininde ücret geliri elde etmesi durumunda çocuklar için eşlerden yalnızca birisi AGİ’den faydalana bilir.
       Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

       Asgari ücretliler açısından ücretin gelir vergisi oranının %15 den %20 yükselmesi nedeniyle ücretin Ocak ayında alınan AGİ dahil ücretin altına düşülmesi halinde Ocak ayında ki AGİ dahil asgari ücret tutarını bulacak şekilde AGİ’ye ekleme yapılmaktadır.

AGİ Hesaplama :

Mükellefin kendisi için% 50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
Üçüncü çocuk için % 10
Diğer çocuklar için (4.ve sonraki çocuklar için) % 5
Bekar(Brüt Asgari Ücret x 50)/100 x %15 191,88 TL
Evli eşi çalışmayan(Brüt Asgari Ücret) x (50+10)/100 x %15 230,26
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+7,5)/100 x %15 259,04
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15)/100 x %15 287,82
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15+10)/100 x %15 326,20
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu(Brüt Asgari Ücret) x (50+10+15+10+5)/100 x %15 326,20

     Ocak ayında asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 326,20 TL dir. Alınacak Agi tutarı ücretin gelir vergisinden fazla olamayacağı için AGİ tutarı vergi tutarını aşsa da vergiden daha fazla AGİ’ den faydalanılamaz, iadesi talep edilemez.

Benzer Kavramlar   :

Agi hesaplama

Asgari geçim indirimi hesaplama

Asgari geçim indirim hesaplama

Asgari geçim indirim oranları

Soru : Emekliyim bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayacağım AGİ (Asgari Geçim İndirimi) alabilir miyim.

     Cevap – 17.10.2019) Emekli olduğu halde ücretli olarak Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilen emekliler ücretleri üzerinden vergi ödedikleri için AGİ (Asgari Geçim İndirimi) almaya hakları vardır. AGİ ödemesi işverenin tercihine bırakılmamıştır. İşveren AGİ kapsamında ki ödemeleri net maaş ile birlikte ödemek zorundadır.
     Diğer ücretli kapsamında çalışan ve maaşları gerçek usulde vergilendirilmeyen ücretliler ister normal çalışan olsun isterse mekli olsun AGİ’ den faydalanamazlar.
(Örnek : Basit usul mükellefin yanında çalışan sigortalılar emekli olup olmadığına bakılmaksızın AGİ’ den faydalanamazlar.)
Asgari geçim indirimi, 193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 32. maddesi ile ücretleri gerçek usulde vergilendirilen çalışanlara, net maaşlarının dışında devletin sunmuş olduğu bir katkı ödemesidir.
     Ücretleri gerçek usulde verilendirilen ücretlileri çalıştıran işverenler ücretlilerin vergi matrahı üzerinden gelir vergisi kanunun 103. maddesinde ki tarife ve oranlar üzerinden vergi hesaplayarak muhtasar beyanname ile bağlı oldukları vergi dairelerine ücretin vergisi olarak ödeme yaparlar.
İşverenler, çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı gidi kriterleri göz önünde bulundurarak hesapladığı AGİ tutarını vergi dairesine ödemeyip çalışana öderler. Şayet hesaplanan gelir vergisi AGİ’ den fazla ise fazlalık vergi dairesine ödenir. Örnek 2019/Ocak ayında 30 gün üzerinden çalışmakta olan ücretlinin ücret gelir vergisi 326,20 TL dir. Ücretlinin bekar olduğunu düşündüğümüzde AGİ tutarı 191,88 TL dir.

Gelir Vergisi AGİ Gelir Vergisi Farkı
326,20 – 191,88 = 134.32
İşveren maliyeye ödemesi gereken 362,02 TL lik verginin 191,88 TL lik AGİ tutarını çalışana net maaşı ile birlikte ödeyecek olup kalan 134,32 TL lik AGİ fazlası kısmı ise Muhtasar beyanname ile maliyeye ödenecektir.

 

Banzer Konu ve Kavramlar   :

Emeklilerde AGİ

Emeklilerde asgari geçim indirimi

Emekliler agi alabilir mi?

Emekliler asgari geçim indirimi alabilir mi

Soru : Yurtdışından üç – ondört yaş gurubuna hitap eden eğitici oyuncak ithal etmiş bulunmaktayız. Eğitici oyuncakların yurtiçinde ki toptan ve perakende safhasında ki KDV oranı nedir?

Cevap – 16.10.2019) 3065 sayılı KDV Kanununun;
1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

TGTC’nin; 95 inci Faslında “Oyuncaklar, oyun ve spor alzemeleri;bunların aksam, parça ve aksesuarı” tanımlanmış ve bu fasla ait 95.03 tarife pozisyonunda “üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller ( hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle)” yer verilmiş, bu tarife pozisyonuna ait 9503.00.35.00.00 GTİP numarasında “plastik maddelerden olanlar” sayılmıştır.
Buna göre, TGTC’nin 9503.00.35.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan, üç-ondört yaş grubuna hitap eden çocuklara yönelik eğitici oyuncaklar sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu ürünlerin tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Soru : Sahibi olduğum apartman dairesini eşimin anne ve babasına ikamet amaçlı bedelsiz kullandıracağım, kira almadığım halde beyanname vermem gerekir mi?

Cevap – 15.10.2019) Kişiler bedelsiz olarak sadece bir adet dairelerini mesken amaçlı kendi alt veya üst soylarına ve kardeşlerine emsal bedeli beyan etmeksizin kullandıra bilirler. Türk Medeni Kanunu açısından eşinizin anne ve babası sizin açınızdan kan hısımı değil yansoy hısımıdır.Kendi anne,baba ve onların anne ve babasına,çocuklarınıza ve onların çocuklarına ve kardeşlerinize bir adet daireyi bedelsiz kullandırabileceğiniz halde kayınvalide ve kayınpederinize ancak emsal kira bedeli uygulayarak kullanımlarına suna bilirsiniz. 2019 yılı için mesken kira gelirleri istisnası 5.400.-TL dir. Eşinizin anne ve babasına bedelsiz kullandıracağınız daire için emsal bedeli üzerinden kira geliri hesaplayarak 2019 yılı için ilgili daireden elde ettiğniz toplam kira tutarı 5.400.-TL’yi geçerse beyan etmeniz gerekmektedir. Binaların emsal kira bedeli ilgili gayrimenkulün emlak vergi değerinin %5′ idir. Dairenizin emlak vergi değerini ilgili belediyeden öğrenebilirsiz.

İlgili dairenin emsal değeri üzerinden hesaplayacağınız kira geliri tek başına belirleyici bir unsur olmayıp sizin gelir vergisi açısından vergi mükellefi olup olmadığınız, başka kira gelirlerinizin olup olmadığı topluca hesaba katılmalıdır.

Soru : Bir firmadan aynı gün içerisinde birden çok faturalı mal aldık. Faturalar parça parça tevsik kapsamı olan 7.000,00 TL’ nin altında fakat toplamda 7.000,00 TL’yi geçmektedir. Durumu tevsik kapsamında değerlendirir misiniz?

Cevap – 12.10.2019) Aynı gün içerisinde aynı firmadan yapılan alışlarınız için faturalarınızın toplamı 7.000,00 TL’yi buluncaya kadar nakit elden yapabilirsiniz fakat faturaların toplamı 7.000,00 TL’yi geçtiği anda limiti aşan faturadan başlamak üzere o faturayı ve takip eden faturalarınızı banka, PTT, finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız.

 

Örnek :
Birinci mal alışınız 4.000,00 TL,
İkinci mal alışınız 2.000,00 TL ve
Üçüncü Mal alışınız 3.000,00 TL ve
Dördüncü mal alışınız 1.000,00 TL olduğunu var saydığımızda,
İlk iki mal alışınız 7.000,00 TL’ yi geçmediğiniz için nakit ödeye bilirsiniz fakat üçüncü mal alışınızda toplam ürün bedeli 9.000,00 TL olduğundan ve 7.000,00 TL lik limiti geçmiş olduğunuzdan üçüncü ve dördüncü mal alışlarınız tevsik kapsamında banka, PTT, finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız.

Basit usul mükellefiyete tabi ticari taksi işletmesi sahibiyim. Aracımda sigortalı çalıştırmak istiyorum. Soru 1: 30 gün üzerinden sigortalı çalıştırırsam vergi ve sgk açısından yapmam gerekenler nelerdir? Soru 2: 10 gün üzerinden sigortalı çalıştıra bilir miyim? Bu durumda ne yapmam gerekir?

Cevap 1 – 13.10.2019) Basit usul mükellef olarak Sosyal Güvenlik açısından işveren dosyanız yok ise öncelikle ikametgahınız bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren dosyası açmazı gerekmektedir.

Çalışacak Kişinin Sigortalı Girişi (Çalışanın SGK Girişi)
“ https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap “ linkinden, işverene ait Kullanıcı Kodu, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifreleri ile giriş yaparak sigortalınızın girişin yapabilirsiniz. İşveren olarak sigorta dosyanız yeni açılıyor ise işveren sgk dosyanız açılığı günden itibaren 30 gün içerisinde sigortalı girişinizi yapa bilirsiniz fakat öteden beri işlem gören bir işveren dosyanız var ise ancak bir gün sonra çalışacak şekilde sigortalınızı girmeniz gerekmektedir. Örnek, öteden beri dosyanız aktif ise ve 14.10.2019 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayacak iseniz sigorta giriş işleminizi 13.10.2019 tarihi itibariyle yapmanız ve sisteme sigortalınızın 14.10.2019 tarihi itibariyle çalışacağını beyan etmeniz gerekmektedir.

Çalışacak Kişinin Vergi Açılışı
Basit usul mükellefin işletmesinde çalışmakta olan personel Gelir Vergisi Kanunu açısından Diğer Ücretli kapsamında vergilendirilmektedir. Bu uygulamada sigortalı ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine kendi adına açılış yapması ve kendi adına tahakkuk kestirmesi gerekmektedir. Vergilendirme sene başındaki asgari ücretin % 25’ inin % 15’i hesaplandığında bir aylık vergi karşılığı hesap edilmiş olur.
2019 yılı için (2.558,40 x %25) x %15 =95,94
Bir yıllık tutar 95,94 x 12 = 1.151,28 TL dir.
Sigortalı yıl içinde işe girmiş ise işe başladığı tarihten yıl sonuna kadar ki aylar için vergi hesaplanır.
Sigortalı yılın ilk altı ayında işe girmiş ise 1 Temmuz olmadan işten ayrılır ise Temmuz-Aralık dönemine ait 2. Vergi taksidini iptal ettirebilir.
Sigortalı işten ayrıldığında muhakkak vergi kaydını kapattırması gerekmektedir.
Diğer ücretlilerin vergi taksitleri Şubat ve Ağustos aylarında ödenmektedir.
Basit usul mükellefin yanında çalışan sigortalılar kendi adlarına vergilendirilirler fakat vergi kayıtlarını zamanın açtırmamaları, vergilerini zamanında tahakkuk ettirmemeleri veya vergi borçlarını zamanında ödememeleri halinde vergi ve cezaları vergi dairesi işverenden tahsil etmektedir.

Cevap 2 – 13.05.2019) Çalışanınız ile Kısmi Süreli Sözleşme yapıp 10 gün üzerinden de sigorta primi ödeye bilirsiniz. Bu yazılı bir sözleşme gerektirir. Çalışanınız emekli ise SGK uygulaması açısından sadece 10 sosyal Güvenlik Destek primi ödersiniz, genel Sağlık Sigortası primi ödemenize gerek yoktur. Fakat çalıştıracağımız kişi emekli değil ise 10 gün tüm sigorta kollarına tabi prim 20 günde Genel Sağlık Sigortası primi ödemeniz gerekmektedir. 20 Günlük genel Sağlık Sigortası Primi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek Gelir Testi yaptırırsanız ve aynı adres de ikamet eden kişilerin kişi başı gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden daha düşük çıkar ise sonucu SGK’ ya götürdüğünüz de 20 günlük GSS priminiz SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK’ya Genel Sağlık Sigortası açılışınızı işe girişinizi takip eden ayda SGK tahakkukunuz kesildikten sonra yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca taksiciler için 5510 sayılı kanun kapsamında Ek-6 sigortası da mevcuttur. EK-6 kapsamında ki sigortalılıktan taksilerde dahil diğer toplu taşımalarda aylık 10 günden az çalışanlar faydalana bilmektedir yani 10 gün ve daha fazla çalışanlar faydalanamamaktadır. Ek-6 kapsamında kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir. Kısa vadeli sigorta pirimi ödenmediği için sigortalınız hastalık halinde ve iş kazası hallerinden rapor parası alamaz ve kısa vadeli sigorta kolları yardımlarından faydalanamazlar. 2019 yılında Ek-6 kapsamında ki sigortalılardan aylık 26 gün üzerinden prim alınmaktadır ve 4 gün de SGK tarafından karşılanarak 30’a tamamlanmaktadır.
EK-6 kapsamdaki sigortalılardan
% 20 Malullük – yaşlılık – ölüm sigortası primi,
% 12,5 genel sağlık sigortası primi alınmakta,
ve ayrıca isteyenler % 3 işsizlik sigortası primi ödemektedir.

2019 Yılı İçin Asgari Ücret Üzerinden Prim Hesaplama
İşsizlik Sigortası Primi Olmaksızın : (2.558,40 x %32,5) / 30 x 26 =720,62 TL
İşsizlik Sigortası Primi Dahil : (2.558,40 x %35,5) / 30 x 26 =787,13 TL
%3 işsizlik sigortası primi ödenmez ise sigortalı işsizlik maaşı alamaz.