Çırak Ve Öğrencilere Ödenecek Ücret Konusunda Herhangi Bir Sınırlama Var Mı? Çırak Ve Öğrencilerin Sigortalanması Nasıl Oluyor? Çırak Veya Öğrencilere Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi Nasıldır?

Çırak Ve Öğrencilere Ödenecek Ücret Konusunda Herhangi Bir Sınırlama Var Mı? Çırak Ve Öğrencilerin Sigortalanması Nasıl Oluyor? Çırak Veya Öğrencilere Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi Nasıldır?

3308 sayılı Meslek Eğitim kanunun 25. maddesinde ” Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin% 30’undan aşağı ücret ödenemez.” denilmek sureti ile çırak ve öğrencilere ödenecek olan ücretin alt limiti belirlenmiştir. 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihlerinde asgari ücret 16 yaşında büyükler için 760.50 ,  16 yaşından küçükler için 648.00 Tl dir.   Bu durumda 16 yaşından büyük öğrenci ve çıraklara ödenecek asgari ücret 228.15 TL den 16 yaşından küçüklere ödenecek asgari ücret ise 194.40 TL den aşağı olamaz.           – 3308 sayılı Meslek Eğitim kanunun 25. maddesinde; Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Gene 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 maddesi “Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir ” başlığını taşır. GVK 23/12.maddesinde ” 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların (7) asgari ücreti aşmayan ücretleri.” denilmek sureti ile çırak ve öğrencilere ödenen ücretlerin asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.Çırak ve öğrencilerin Sigortalılı Hususu : 5510 sayılı kanunu 5. maddesinin birinci fıkrası ” Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar ” başlığını taşımakta olup (b) bendinde ise ” (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendi  kapsamında  sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.” denilmektedir.
 5510 sayılı kanun 81 maddesi “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlığını taşımakta olup (d) bendinde (Değişik: 13/2/2011-6111/38 md.) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için prim oranı, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir.” der.
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..