Defter Beyan Sisteminde Defterleri Tutulan Mükelleflerin Vergi Beyannameleri E-Beyanname (Elektronik Beyanname) Sisteminden Gönderilebilir mi?

Defter Beyan Sisteminde Defterleri Tutulan Mükelleflerin Vergi Beyannameleri E-Beyanname (Elektronik Beyanname) Sisteminden Gönderilebilir mi?

     19 Ekim 2021 tarihli Resmi 31633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) “ tebliğ ile Defter Beyan Sisteminde defterleri tutulan mükelleflerin vergi beyannamelerinin e-beyanname sistemi (elektronik beyanname sistemi) üzerinde de beyannamelerin gönderilmesine olanak tanımaktadır. İlgili tebliğin 6.maddesin de “

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dâhilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sisteme” ibaresi eklenmiş, “düzenleme ve” ibaresi “düzenleme, ibraz ve” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile dördüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Beyannamelerin” ibaresi “Sistemde veya Elektronik Beyanname Sisteminde beyannamelerin” olarak, “Sistem üzerinden” ibaresi “Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden” olarak değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (213 Sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler, Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.”

“Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin veya Elektronik Beyanname Sisteminin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından ya da Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” “ denilmektedir.

 

İşletme Defteri tabi resmi defteri Defter Beyan Sisteminde tutulan 2. Sınıf mükellefin KDV beyannamesinin  Luca Muhasebe Programından E-Beyanname (elektronik beyanname) aracılığı ile gönderilmesi ile ilgili rehbere altta ki yazı tıklanarak görüntüleyebilirsiniz.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNE TABİ MÜKELLEFİN KDV BEYANNAMESİNİN E-BEYANNAME SİSTEMİNDE GÖNDERİLMESİ – 26.10.2021

 

 

 

Benzer Kavramlar   :

e beyanname

e-beyanname

elektronik beyanname

ikinci sınıf mükellef elektronik beyanname

ikinci sınıf mükellef ebeyanname

ikinci sınıf mükellef e-beyanname

2. sınıf mükellef ebeyanname

2. sınıf mükellef e-beyanname

defter beyan e beyanname

defter beyan e-beyanname

defter beyan sistemi e beyanname

defter beyan sistemi e-beyanname

2. sınıf beyanname e beyannameden gönderebilir mi

2. sınıf beyanname e-beyanname sisteminde gönderebilir mi

2 sınıf defter beyan e beyanname

2 sınıf defter beyan e-beyanname

2 sınıf defter beyan ebeyanname

Luca e beyanname

Luca e-beyanname

lucadan e beyanname aracılığı ile tahakkuk kesme

luca elektronik beyanname

lucadan e beyanname sistemine beyanname gönderme

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..