İşçi Ücretleri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi

İşçi Ücretleri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi

          Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen işçilerin ücretlerinin vergilendirilmesi işverenlerin Muhtasar Beyannameleri ile olmaktadır. Genel kaide bu olmakla beraber bazı durumlarda işçilerde yıllık beyanname vermek zorunda kalabilir. 193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 86. maddesi ” Toplama yapılmayan haller ” başlığını taşımakta olup ilgili madde nin (b) bendin de ” b) (Değişik:5/12/2019-7194/15 md.) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret  gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil) ” denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 103. maddesi ” Esas tarife ” başlığını taşımakta olup gerçek kişilerin gelirlerine uygulanacak vergi tutar ve oranları bu madde de yer almaktadır.

1. Gelir Dilimi 24.000 TL’ye kadar  % 15
2. Gelir Dilimi 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası  % 20
3. Gelir Dilimi 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 27%
4. Gelir Dilimi 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 35%
5. Gelir Dilimi 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası 40%

a- Tek İşverenden Alınan Ücretler

2021 yılında tek işverenden alınmış ve  işveren tarafından ücret gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuş ücret gelirlerinin dördüncü gelir diliminde ki 650.000 -TL’yi geçmesi durumunda ücret geliri işçi tarafından yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile takip eden yılın Mart ayında beyan edilmesi gerekmektedir. Ücret gelirleri 650.000 -TL’yi geçmemesi durumunda işverenin yapmış olduğu ücret vergi işlemi nihai ücret vergilendirmesi olacak olup işçinin kira geliri gibi nedenlerden dolayı yıllık beyanname verse de ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeyecektir.

 

b- Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler

İşçinin birden fazla işverenden tevkifata (stopaj/kesinti) tabi tutulmuş ücret geliri elde etmesi halinde

Birinci işverenden almış olduğu ücret gelirleri de dahil diğer işverenlerden almış olduğu ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 -TL’yi) aşması halinde ve

Birden fazla işverenden alınan ücretlerin yıllık toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimini ( 2021 yılı için 53.000 TL’yi)  aşması halinde işçi yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olduğu ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yer alan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde yer alan engellilik indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ıncımaddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

   Yıl içinde işveren değiştiren sigortalı için (önce ki işyerinden ayrılıp başka bir işverenin yanında işe giren işçi ) yeni işveren işçinin önce ki işverenin yanında çalıştığı sürelere ilişkin  kümülatif vergi matrahını yıl içinde kullanmaz işçinin yeni işyerinde ki vergi matrahı sıfırdan başlar. İşçinin yıllık beyanname vermesi gerekip gerekmediği ile ilgili hesaplama yıl bittikten sonra ilgili yılda çalışmış olduğu tüm işyerlerinde ki kümülatif vergi matrahları hesaba dahil edilerek değerlendirilir.

Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 10.06.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708 sayılı ve İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk. konulu özelgesi bulunmaktadır.

https://www.gib.gov.tr/node/98548

 

 

Benzer Kavramlar  :

İşçi yıllık beyanname

İşçi yıllık gelir vergisi beyannamesi

işçi ücretleri için yıllık beyanname

İşçi maaşı yıllık beyanname

işçi ücret gelirleri yıllık beyanname

İşçinin yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceği haller

İşçi ücret için yıllık beyanname verir mi?

Ücretin yıllık beyanı

Yıllık beyan işçi ücreti

Yıllık gelir vergisi beyanı işçi ücreti

yıllık beyan verilecek haller

senelik beyan verilecek haller

işçinin ücret gelir vergisi beyanı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..