İşçiye yapılan ücret ödemeleri ve bu ödemelerden yapılan kesintilerle ilgili hangi belgelerin düzenlenmesi gerekir?

İşçiye yapılan ödemeler ve yapılan kesintilerle ilgili üç ayrı kanunda hüküm bulunmaktadır.

1-) 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret ve ücrete ilişkin eklentiler ve kesintiler için Ücret Hesap Pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

“ Ücret hesap pusulası

             Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

             Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

             Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

Cezai Müeyyide : Ücret Hesap Pusulası düzenlemeyenlere 4857 sayılı Kanunu 102. Maddesinin (b) bendine göre ceza kesilmektedir.

 

2-)   213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ücret ödemeleri ve vergi kesintileri için Ücret Bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir.

Ücret Bordrosu düzenleme zorunluluğu ve ihtiva etmesi gereken bilgiler;

“ Ücret Bordrosu
Madde 238-

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi

Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 sayılı Kanunun 81/A-8 inci maddesiyle

değiştirilen ibare) diğer ücret(*) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret

ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde

ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması

 mecburi değildir.);

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci

gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden

memur tarafından imzalanır.

İş verenler ücret bordrolarını, yukarı ki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler.”

Cezai Müeyyide : Ücret Bordrolarının düzenlenmemesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352. Maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

 

3-)   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. Maddesinin (e) bendinin 5 no’ lu alt bendinde ücret ve ücret ödemesine ilişkin düzenlenecek belge için Ücret Tediye Bordrosu tabiri kullanılmıştır.

 İlgili madde;

“ 5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanır.”

Cezai müeyyide : Asgari Ücretin yarısı tutarında İdari Para Cezası ödenir

Bir cevap yazın