Kat Malikleri Kurulu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Kat Malikleri Kurulu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

soru : Anagayrimenkul nedir?

Cevap : Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe Anagayrimenkul denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Anayapı nedir?

Cevap : Yalnız esas yapı kısmına Anayapı denir (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine Bağımsız bölüm denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat mülkiyeti nedir?

Cevap : Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına Kat mülkiyeti denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat maliki nedir?

Cevap : Kat mülkiyeti hakkına sahip kişilere Kat Maliki denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Ortak yerler nedir?

Cevap : Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine Ortak yerler denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kullanma hakkı nedir?

Cevap : Kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına Kullanma hakkı denir.  (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat irtifakı nedir? Kat irtifak sahibi kimdir?

Cevap : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri
için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı; bu hakka sahip olanlara da kat irtifak sahibi denir.(Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Arsa payı nedir?

Cevap : Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına Arsa payı denir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat malikleri kurulu nedir?

Cevap : Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 27)

Soru : Kat malikleri kurulu ne zaman toplanır?

Soru : Kat malikleri kurulu arızi durumlarda toplanabilir mi?

Soru : Kat malikleri kurulu özel istek üzerine toplanabilir mi?

Soru : Kat malikleri kurulu toplantısından yeter sayıda kişi toplanamaz ise ikinci toplantı ne zaman yapılır.

Soru : Kat malikleri kurulu toplantısında yönetici seçilemez ise ve kararlar alınamaz ise ikinci toplantı ne zaman yapılır.

Cevap : – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki
yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.  (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 29)

Soru : Kat malikleri kurulu toplantı yeter sayısı kaçtır?

Soru : Kat malikleri kurulu nasıl karar alır. (karar alma nisabı – Kat malikleri kurulu karar verebilme sınırı )

Cevap : Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 30)

Soru : Kat malikleri kat malikleri kurulu toplantısında nasıl oy kullanır? (Kat malikinin oy hakkı – gayrimenkul sahibi oy hakkı)

Soru : Birden çok gayrimenkulü olan kişi toplantıda en fazla ne kadar oy kullanabilir.

Soru :  Kat malikleri kurulunda vekaleten oy kullanılabilinir mi?

Soru : Bir kişi en çok kaç kişiden vekalet alabilir.

Soru : Bir kişi vekaleten en çok kaç kişiye vekalet edebilir?

Cevap : Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 31)

Soru : Yönetim Planı nedir?

Cevap : Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün
kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye
başvurma hakları saklıdır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.  ( Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28)

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..