Market işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktayız. Mal aldığımız tontancı gönderdiği mallar ile ilgili faturayı posta yolu ile göndermiş olup fatura elimize ulaşmamıştır. Kayıp olan bu fatura ile ilgili satıcı, kestiği faturanın fotokopisini çekerek ve faturanın üzerine “ Aslı Gibidir “ yazıp kaşeleyip imzalıyarak tarafımıza teslim etmiştir. Budurumdaki faturanın geçerliliği var mı? Bu durumdaki faturayı yasal defterlerimize mal alışı olarak işleyebilir miyiz? KDV sini indirim konusu yapabilir miyiz?

Market işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktayız. Mal aldığımız tontancı gönderdiği mallar ile ilgili faturayı posta yolu ile göndermiş olup fatura elimize ulaşmamıştır. Kayıp olan bu fatura ile ilgili satıcı, kestiği faturanın fotokopisini çekerek ve faturanın üzerine “ Aslı Gibidir “ yazıp kaşeleyip imzalıyarak tarafımıza teslim etmiştir. Budurumdaki faturanın geçerliliği var mı? Bu durumdaki faturayı yasal defterlerimize mal alışı olarak işleyebilir miyiz? KDV sini indirim konusu yapabilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 17.09.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35 sayılı muktezasında “Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.” Denilmektedir. Muktezadan da açıkça anlaşılacağı üzere kayıp olan faturanın satıcı firma tarafından fotokopisinin çekilip aslı gibidir yapılması geçerli olmayıp yukarıda da belirtildiği şekilde işlemin noter aracılığı ile yukarıda belirtilen usule uygun olarak faturanın noterden onaylı örneğinin çıkarılması gerekmektedir.

Özelgenin Tam Metni

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBüyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35                                                   17.09.2007/17820

Konu:  Kaybolan fatura asılları yerine, faturayı

            düzenleyen firmada bulunan ve firma

            yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin

            veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen

            fatura örneğinin şirket kayıtlara intikal

            ettirilip ettirilmeyeceği

………………………………………

 

 

İlgi : …/…./2007 tarih ve ……. sayılı dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin yurt çapında 3400 bayisi aracılığıyla petrol ürünlerinin dağıtımı faaliyetinde bulunduğu ve geniş bayi ağı ile çalışmanız nedeni ile zaman zaman tedarikçileriniz veya bayileriniz tarafından düzenlenen faturaların şirketinize ulaşmadan kaybolduğu belirtilerek; kaybolan fatura asılları yerine faturayı düzenleyen firmada bulunan ve firma yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen örneğinin şirket kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmeyeceği ile söz konusu faturalarda yer alan Katma Değer Vergilerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.   

            Aynı Kanunun 231/3’üncü maddesinde, “Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm uyarınca; faturaların bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmakta olup, söz konusu faturaların aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’ni indirebileceği 29/3’üncü maddesinde ise; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmış olup;  

Ayrıca aynı Kanunun 34/1’inci maddesinde KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.  

            Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007
www.bmvdb.gov.tr
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..