Soru : Ticari işlemler ile ilgili ödemelerimizi ve tahsilatlarımızı bankadan yapma zorunluluğumuz var mı?

Soru : Ticari işlemler ile ilgili ödemelerimizi ve tahsilatlarımızı bankadan yapma zorunluluğumuz var mı?

Cevap : 320 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları belirli bir Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunluluğu getirilmiştir.
323 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, (PTT) aracılığıyla yapılacak tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamına alınmıştır.
24 Aralık 2015 tarihli 29572 sayılı resmi gazete yayımlanan 459 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tevsik (ispat) kapsamı 7.000,00 TL’yi aşan tutarlara uygulanacaktır.
Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.

TEVSİK ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖDEME VE TAHSİLATLAR
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA UYGULANACAK
CEZAİ MÜEYYİDE
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükme göre,
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan aşağıda ki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 2019 yılı için 1.200.000’yi geçemez.
2019 Yılı için Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezaları
Tevsik mecburiyeti kapsamında ki iş
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 TL, Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Benzer Kavramlar :
Ödemelerin belgelendirilmesi
Ödemelerin bankadan yapılması
Ödemelerin ispatı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..