SGK Asgari İşçilik Oranları

SGK Asgari İşçilik Oranları

1 Mart 2014 tarihli 28928 Resmi Gazetede ” Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Teblde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” konulu tebliğ yayınlanmıştır.

SGK Asgari İşçilik Oranları

Su sondaj işlerinde asgari işçilik oranı : % 6  ( 32- Su sondaj ve enjeksiyon işleri )

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12.05.2012 tarih 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. maddesi 

” Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler MADDE 111 –

(1) Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

(2) Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımısuretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

(3) (Değişik:RG-21/8/2013-28742)Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

(4) (Değişik:RG-18/8/2021-31572) İnşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapısınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işlemi yapılır.

(5) (Mülga:RG-18/8/2021-31572)

(6) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeliesas alınır.

(7) Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11’de inşaatın ikmaledilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

(8) Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabuledilir.

(9) (Ek:RG-25/8/2016-29812) (17) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz. ” şeklindedir.

Benzer Konular  :

SGK asgari işçilik oranı

ssk asgari işçilik oranı

asgari ustalık oranı

asgari sigortalılık oranı

asgari işçilik indirimli oran

asgari işçilik indirim oranı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..