SGK İşyeri Bildirgesinin Zamanında SGK’ya Verilmemesinin Cezası Nedir?

SGK İşyeri Bildirgesinin Zamanında SGK’ya Verilmemesinin Cezası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 11. maddesine istinaden ” İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya
başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. ” Kanun hükmünü yerine getirmeyen işverenlere aynı kanunun 102/3-b maddesine istinaden aşağıda ki cezalar kesilmektedir.

” 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, ( 2021 yılı için 3.577,50 x 3 = 10.732,5 -TL )
2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, ( 2021 yılı için 3.577,50 x 2 = 7.155,00 TL -TL )
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,  ( 2021 yılı için 3.577,50 x 1 = 3.755,50 -TL )
idari para cezası uygulanır.

 

 

Benzer Kavramlar  ::

İşyeri bildirgesinin verilmemesinin cezası nedir?

İşveren SGK dosyasının zamanında açılmamasının cezası nedir?

SGK işveren ceza

SGK İşyeri bildirgesi ceza

SGK işveren idari para cezası

SGK İşyeri bildirgesi idari para cezası

SGK işveren İPC

SGK işveren İPC

SGK İşyeri bildirgesi İPC

SGK işveren dosya açılışı İPC

SGK işveren dosya açılışı idari para cezası

işyeri dosyası ceza

sgk işveren dosya ceza

sgk işveren dosya ipc

sgk işveren dosya ceza

işyeri bildirgesi ceza

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..