Taşıma İrsaliyelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Taşıma İrsaliyelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Taşıma İrsaliyesi ile ilgili bilgi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 240. maddesinde verilmektedir.

İlgili madde de ” Taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler:
Madde 240 – (Değişik: 30/12/1980-2365/41 md.)
Taşıma işletmeleri ile otel motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (kazancı basit
usulde tespit edilenler dahil) (…)(1) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.
A) Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler
naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın
plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye
kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı
taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde
saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar. “

Konu ile ilgili Özelge de mevcut olup aşağıda ki yazı tıklayarak görüntüleyebilir siniz.

https://www.gib.gov.tr/node/99634

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..