Günlük Yemek Bedeli İstisna Tutarı – İşverenlerin Çalışanlar İçin Yapmış Olduğu Yemek Ödemelerinin Gider Olarak Kullanılmasında İstisna Tutarı

Günlük Yemek Bedeli İstisna Tutarı – İşverenlerin Çalışanlar İçin Yapmış Olduğu Yemek Ödemelerinin Gider Olarak Kullanılmasında İstisna Tutarı

Konu vergi uygulamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında bedel açısından farklılık arz etmektedir.

2022 Yılı İçin

Vergi Mevzuatı Açısında

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34,00 TL,

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

SGK Mevzuatı Açısında

5.004,00 / 30 gün = 166,80      (Brüt Ücret/Gün) 166,80 (Brüt Ücret/Gün ) x 6/100 = 10,01 TL/Gün

 

 

2021 Yılı İçin

  • 2021 yılı Vergi Uygulamaları açısından çalışanlara verilen yemek bedeli istisnası 25 -TL/Gün
  • 2021 yılı SGK uygulamaları açısında günlük yemek istisna tutarı 7,16 TL/Gün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • 2021 yılı Vergi Uygulamaları açısından çalışanlara verilen yemek bedeli istisnası 25 -TL/Gün

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-12.htm

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedelleri

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/yemekbedeliistisna.html

 

  • 2021 yılı SGK uygulamaları açısında günlük yemek istisna tutarı (3.577,50 / 30 gün = 119,26 (Ücret/Gün)

119,26 (Ücret/Gün ) x 6/100 = 7,16 TL/Gün

 

SGK Yemek Bedeli İstisnası

     İşverenler tarafından çalışanlar içi yapılan yemek bedeli ödemeleri işverenler açısından gider olarak kullanıla bilinmektedir. 

     İşverenler tarafından çalışanlara işyerinde veya müştemilatında (işyeri eklentisinde) verilen yemeklerin bedelleri hem vergi hem de SGK uygulamaları açısından istisna hükümlerine tabi olmayıp bu bedeller üzerinden vergi kesintisi ve SGK Prim ödemesi yapılmamaktadır.

     Diğer taraftan çalışanlara nakden yapılan yemek bedeli ödemeleri hem Maliye Bakanlığı hem de SGK mevzuatı açısından ücret olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi stopajına (tevkifatına) ve SGK Prim ödemesine tabi tutulmaktadır.

      İşyeri ve müştemilatı dışında dışında örneğin lokanta veya restaurantlarda verilen yemekler istisna uygulamasına tabi olup gelir vergisi ve SGK mevzuatı açısından değerlendirmek gerekmektedir.

     Gelir Vergisi Kanunu Açısından İstisna Uygulaması :

     193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesi Müteferrik İstisnalar da Ücret istisnalarını belirtmekte olup maddenin 8. bendinde ” 8. (Değişik: 25/5/1995-4108/16 md.) Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce,işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (25 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)” denilmektedir. İşverenlerin çalışanlara işyerinde veya müştemilatında (işyeri eklentileri) verilen yemek bedellerinin tamamı istisna kapsamında olup ücret olarak değerlendirilmemekte ve ücret gelir vergisi stopajına tabi olmamaktadır ve tamamı gider olarak işveren tarafından kullanıla bilinmektedir.

   SGK Mevzuatı Açısından İstisna Uygulaması :

     SGK uygulamaları açısından, 29 Ocak 2004 tarihli  25361 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ’ de “ sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi” demek sureti ile yemek bedeli istisnasının asgari ücretin brüt tutarının % 6’ sı olarak belirlenmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=5884&MevzuatTertip=5

     Ayrıca, işverenlerce çalışanlara yemek çeki ve benzeri ödeme araçları verildiği durumlarda yemek çeki ve benzeri ödeme araçlarının münhasıran yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması  market ve benzeri işletmelerde başka amaçlarla kullanılmaması ve çalışılan günler için belirlenen limitin aşılmaması kaydıyla anılan istisna hükmünden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

https://www.gib.gov.tr/personele-verilen-yemek-bedelinin-indirim-konusu-yapilip-yapilmayacagi

 

 

Benzer kavram ve konular   :

Yemek bedelinin giderleştirilmesi

Yemek gider yazılabilir mi

Yemeğin gider yazımı

Yemek gider yazılabilir mi

Yemek bedeli istisnası

Çalışan yemek bedeli istisnası

Sigortalı yemek bedeli istisnası

yemek istisnası

giderleştirme açısından yemek istisnası

yemek bedeli istisnası

günlük yemek bedeli istisnası

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..