Yurtdışında Almayan da ikamet etmekteyim ve Türkiye deki mesken ve işyerlerimden kira geliri elde etmekteyim. Kira gelirimin beyanı ve vergi ödemesi hususunda bilgi verir misiniz?

Çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedirler. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de elde ettikleri gelirin tevkif (kesinti) suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratları (Kira Geliri) için yıllık beyanname verilmeyecek olup, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70. Maddesinde Gayrimenkul Sermaye İradının tarifi yapılmış olup aynı kanunun 94. Maddesinin 5.bendinde ise” 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden”  % 20 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Kiracıların Durumuna Göre Özellik Arzeden Durumlar :

a- İşyerini kiraya verdiğiniz kiracınız şirket veya deftere tabi gelir germek usulde gelir vergisine tabi mükellef ise size ödeyeceği brüt kira tutarı üzerinden %20 stopaj (tevkifat) yapacak ve bu kesilen vergiyi muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecektir.

b- Dairelerin işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verir iseniz de durum (a) bendinde ki uygulanacak usul aynıdır. Kiracı tarafından tevkifat yapılacak ve kesilen vergi kiracı tarafından beyan edilip ödenecektir.

c- Dairelerin mesken olarak kiraya verilmesi durumunda kiracı tarafından stopaj (tevkifat) yapılmayacaktır.

d- Dükkan veya dairelerinizi basit usul mükellefe kiraya verir iseniz basit usul mükellefler muhtasar beyanname vermedikleri için stopaj (tevkifat) yapmayacaklar.

(a)   ve (b) bentlerinde belirtilen kira ödemelerinden stopaj (tevkifat) yapmak zorunda olanların

size ödeyecekleri brüt kiralardan yapmış oldukları vergi kesintileri nihai vergilendirme olup siz Yıllık Gelir Vergisi Beyannamenize bu gelirlerinizi dahil etmeyecek ve kesinti yapılan vergileri de ödenecek verginizden mahsup etmeyeceksiniz.

            (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kira gelirleriniz tevkifata tabi olmadığı için bu tür kira gelirlerinizi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edip çıkan vergiyi ödeyeceksiniz.      

 KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

————

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de elde ettikleri gelirin tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından, değer artış kazancı veya arızi kazançlardan veya bunların tamamından ibaret olması halinde yıllık beyanname verilmeyecek olup, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

Tarih 11/10/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.40/4034-823 / 8719
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı : B.07.1.GİB.0.40/4034-823 / 8719                                                            11.10.2006
Konu :
……………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

İlgi : 19.06.2006 gün ve B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2758/10341 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup, konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmekte olup, konuya ilişkin açıklamalar 210 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de elde ettikleri gelirin tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından, değer artış kazancı veya arızi kazançlardan veya bunların tamamından ibaret olması halinde yıllık beyanname verilmeyecek olup, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Bu çerçevede adı geçenin, faiz geliri elde ettiği dönemde (01.01.1998-31.12.1998), altı aydan fazla süreyle Türkiye’de bulunmadığını gerekli belgelerle tevsik etmesi ve yetkili makamlardan alacağı yurt dışında ikamet ettiğini gösterir mukimlik belgesini ibraz etmesi halinde, dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesi gerekeceğinden adına yapılan tarhiyatın düzeltilmesi gerekmektedir.

Öte yandan ödevlinin söz konusu dönemde, tam mükellefiyet esasına ilişkin şartları taşıması halinde ise vergilendirilmesi gerekeceğinden hakkında yapılan işlemler Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini, durumun yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılmasını ve sonucundan adı geçene bilgi verilmesini rica ederim.
Başkan a.

Bir cevap yazın