Aylık arşiv 29/04/2012

KDV ve KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ KONU, SORU VE CEVAPLAR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş
Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.
Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31
web : www.yevmiyemaddesi.com
mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

  

KDV ve KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ KONU, SORU VE CEVAPLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

Kaynak : 117 No’ lu KDV Genel Tebliğ

 

Soru : KDV (Katma Değer Vergisi)’nin mükellefi kimlerdir?

Cevap : KDV açısından mükellefin kim olduğu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 8. Maddesinde belirtilmiştir.

8. maddenin tam metni;

Mükellef:

Madde 8 – 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,

b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,

c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,

d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

e) (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,

f) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)

g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,

h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,

ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

2. (Değişik : 3/6/1986 – 3297/2 md.) Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. (Değişik son cümle: 25/12/2003-5035/6 md.) Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

 

Soru : KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatının Yasal Dayanağı Nedir?

Cevap : Genel anlamda KDV (Katma Değer Vergisi) mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunulması halinde satıcının alıcıdan tahsil ettiği KDV’ yi, KDV beyannamesi ile  beyan ettiği, ödediği, harcama ve gider kalemlerinden alınan vergidir.  

KDV Tevkifatının dayanağı ise 3065 sayılı kanun 9. Maddesindeki “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” ibaresidir. İlgili madde vergini ödenmesi (intikali) konusunda mal alan veya hizmetten faydalananları da KDV nin ödenmesi konusunda sorumlu tutulabileceğine dair Maliye Bakanlığına yetki vermiştir. Bu durumda KDV tevkifatı uygulaması,  teslim veya hizmet ifalarında KDV nin tamamı veya bir kısmı teslimden faydalanan veya kendisine hizmet ifa edilen kişiler tarafından satıcıya veya hizmet ifa edene ödenmeyip sorumlu sıfatıyla kendileri tarafından beyan edilip ödenmesi esasına dayanır.

 

Soru : KDV tevkifatı neden uygulanmaktadır?

Cevap : Maliye bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak amacıyla ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ile bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutmaktadır.

 

Soru : KDV tevkifatını alıcımı? Satıcımı yapar?

Cevap: KDV tevkifatını mal veya hizmet satın alanlar yapar. Bu kapsamda tevkifat kapsamında mal veya hizmet alanlar maliye bakanlığı tarafından uygun görülen oranda işleme konu KDV nin belirli bir kısmını satıcıya ödemeyip KDV2 beyannamesi ile kendileri bildirecek ve ödeyeceklerdir.

 

Soru : Her hangi bir işlem ile ilgili KDV nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağını alıcı ve satıcı kendileri belirleyebilir mi?

Cevap :  KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

 

Konu : KDV Tevkifatının türleri

Açıklama : KDV tevkifatında, tam Tevkifat ve kısmi tevkifat uygulaması mevcuttur.

Tam tevkifat : Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Kısmi tevkifat : Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

 

Soru : Sorumlu sıfatı ile tevkif edilen KDV nasıl beyan edilecek?

Cevap : Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

Soru : Sorumlu sıfatı ile tevkif edilen KDV ne zaman beyan edilecek?

Cevap : İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir.

Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu şekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir.

 

Soru : KDV tevkifatı yapılmayan dönemlerde de sorumlu sıfatı ile KDV2 beyannamesi verilmek zorunda mı?

Cevap : 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir.

 

Soru : Sürekli KDV1 mükellefiyetinin olup olmaması KDV2 beyannamesinin beyanında nasıl bir farklılığa yol açar?

Cevap : Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar) tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise söz konusu verginin beyanında 9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanacaklardır.

 

Soru : Tevkif edilen KDV nin sorulu sıfatı ile KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda diğer işlemler nedeni ile indirim konusu yapılabilecek KDV de KDV2 beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap : 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

 

Soru : Sorulu sıfatı ile KDV2 beyannamesinde beyan edilen KDV, KDV1 beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap : Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır.

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;

– Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

 

Soru : İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi türkiyede bulunmayanlar tarafından yapılan işlemlerden yurtiçinde faydalananların sorumlu sıfatı ile KDV2 beyannamesi verebilmeleri için KDV1 beyannamesi yönünden de mükellef olmaları gerekir mi?

Cevap : KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

 

2B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR, SORU VE CEVAPLAR

28.04.2012 – Cumartesi

 

2B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR, SORU VE CEVAPLAR

 

Soru : 2B Nedir?

Cevap : 6831 sayılı Orman Kanunun 2. Maddesinin (B) bendini belirtmek için kullanılan kısaltılmış terimdir.

6831 sayılı kanunun 2. Maddesinin (B) bendinin tam metni;

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,Orman sınırları dışına çıkartılır.Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz .(Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/2 md.)Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz (Ek : 22/5/1987 – 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz

 

Soru : 2A ve 2B arazileri ile ilgili kanun yayınlandı mı?

Cevap: 2A ve 2B kapsamındaki arazileri de kapsayan 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26 Nisan 2012 Perşembe günü 28275 sayılı remi gazetede yayımlanmıştır.

 

Soru : 2B arazilerinin hak sahipleri ne kadar zaman içinde ilgili taşınmazların kendilerine satılmasını talep edebileceklerdir?

Cevap: 6292 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında olanlar kanunun yürürlüğe girdiği (26.04.2012) tarihten itibaren 6 ay içerisinde, 6292 sayılı kanunun 6. maddesinin ikinci fıkra kapsamında olanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilirler.

 

Soru : 2B kapsamındaki taşınmazların hak sahiplerine satış bedeli için uygulanacak ölçü nedir?

Cevap: Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde yetmişidir.

 

Soru: 2B arazilerinin hak sahipleri tarafından satın almak için talepte bulunulma anında para talep edilecek midir?

Cevap : Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilir.

Soru : Hak sahiplerinin satış talepleri ne kadar zaman içinde sonuçlandırılacak.

Cevap : Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

 

Soru : 2B arazilerinin satışında ödeme nasıl olacak?

Cevap : Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz. Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. Taksitli satışlarda kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir.

 

Konu : 2B arazilerinin peşinat veya taksit ödemelerinde aksama olması durumu

Cevap : Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı veya taksitleri vadesinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer. Ancak, taksitli satışlarda, taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmez. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

 

Konu : 2B arazilerinin satışında, hak sahipleri idarenin teklifini kabul etmemesi durumunda ne ile karşılaşacaklar?

Cevap : Hak sahiplerinden idarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamazlar, başkaca talepte bulunamazlar, hak ve tazminat talep edemezler ve dava açamazlar.

SGK mevzuatına göre imal edilen inşaatlar için uygulanan asgari işçilik hesaplamalarına konu olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin listesine nasıl ulaşabilirim?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan , Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ 28 Nisan 2012 Cumartesi 28277 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                                                                                                                  Yapının Birim

                                                                                                                                                                        Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    (BM) TL/M2

I. SINIF YAPILAR                                                                                                                                           

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                    80,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   140,00

. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               

. Su depoları                                                                                                                                                         

. İş yeri depoları                                                                                                                                                    

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

II. SINIF YAPILAR                                                                                                                                         

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   225,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      

. Kayıkhane                                                                                                                                                          

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   305,00

. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı

ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                       

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         

. Mezbahalar                                                                                                                                                         

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   360,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   475,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor

salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                                                                        

. Katlı garajlar                                                                                                                                                       

. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       

. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                              

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        

. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           

. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              

. Kampingler                                                                                                                                                         

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               

. Semt postaneleri                                                                                                                                                 

. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                  

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   560,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   

. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   

. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     

. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          

. Halk evleri                                                                                                                                                          

. Pansiyonlar                                                                                                                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 

. Fuarlar                                                                                                                                                                

. Sergi salonları                                                                                                                                                     

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                             

. Marinalar                                                                                                                                                            

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    

. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               

. Misafirhaneler                                                                                                                                                    

. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                                                          

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

IV. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   615,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan

eğitim yapıları)                                                                                                                                                      

. Poliklinikler                                                                                                                                                        

. Liman binaları                                                                                                                                                     

. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                            

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       

. Aqua parklar                                                                                                                                                       

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                          

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                  

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   695,00

. İş Merkezleri                                                                                                                                                      

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         

. Metro istasyonları                                                                                                                                               

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               

. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             

. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                                            

. Banka binaları                                                                                                                                                     

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                                   

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                                              

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                                                      

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                   800,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                                                

. Bakanlık binaları                                                                                                                                                 

. Yükseköğrenim yurtları                                                                                                                                      

. Arşiv binaları                                                                                                                                                      

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                                              

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                                      

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                                 

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                                    

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                                   

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

V. SINIF YAPILAR                                                                                                                                          

A GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.015,00

. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                                                        

. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                                                                

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                                                           

. Borsa binaları                                                                                                                                                     

. Üniversite kampüsleri                                                                                                                                         

. Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar                                                                                                                    

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)              

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.240,00

. Kongre merkezleri                                                                                                                                              

. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                                                  

. Olimpik spor tesisleri–hipodromlar                                                                                                                    

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                                   

. Hastaneler                                                                                                                                                           

. Havaalanları                                                                                                                                                        

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                                                            

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                                               

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.400,00

. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                                                                 

. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                                                    

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

D GRUBU YAPILAR                                                                                                                                 1.690,00

. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                                             

. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun

olarak yapılan yapılar                                                                                                                                            

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

Açıklamalar:

1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

2012 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Asgari İşçilik Hesaplama

Asgari İşçilik Birim Maliyet

Evlilik halinde işçiye verilmesi gereken izin süresi kaç gündür?

Evlilik halinde işçiye 3 güne kadar izin verilir ve verilen bu izin süresi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır.

Kaynak : 4857 sayılı İş Kanunu madde 46 madde 55

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Evlilikte izin süresi

Evlilik izin

Evlilik izni

Evlilik Halinde İzin Süresi

Evlilik Halinde İzin

İşçiye verilmesi geren evlilik izni

 

Ev hanımlarının sigortalılığı

    Evlerde belirli işleri yapan ev hanımları kanunların ön gördüğü şartları taşımaları koşuluyla 4/b (eski Bağ-Kur)kapsamında avantajlı prim ödemesi yapabilecekler.

     2008 Yılında 15 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün sayılması şeklinde başlayan uygulama 2012 yılında 19 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün olarak sayılması şeklinde devam etmektedir.

    5510 sayılı  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 16. Maddesine istinaden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları  Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.

        2012 Yılı İçin Ödenecek Prim Tutarları

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x 19 x % 32 = 179,66 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x 19 x % 32 = 190,61 TL*,

 prim ödeyeceklerdir.

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin tam metni

“ 6. (Değişik: 28/3/2007-5615/1 md.) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu,örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları,

tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Ev hanımlarının sigortalılığı

Ev hanımlarının indirimli sigorta prim ödemesi

Ev hanımlarının avantajlı prim ödemesi

Prim Ödemelerinde ev hanımlarına sunulan avantaj

Çalışanlara verilen yemek parasının sigorta primi açısından günlük istisna tutarı kaç TL dir?

İşverenler tarafından çalışanlara ödenen nakdi yemek bedellerinin belirli bir tutarı sigorta prim ödemesinden istisna olup, bu istisna tutarını aşan yemek parası ödemleri sigorta matrahına eklenecek ve bu prim matrahı üzerinden işverenler tarafından sigorta primi ödenecektir.

2012 Yılı İçin Yemek Parası İstisnası:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x % 6 = 1,77 TL (Günlük)

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x % 6 = 1,88 TL (Günlük)

 

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası

İşçi yemek bedeli istisna tutarı

Yemek bedeli istisnası

İstisna edilen yemek bedeli

Kaybedilen Nüfus Cüzdanın Yenisi Nasıl Çıkarılır?

Kaybedilen Nüfus Cüzdanı Nasıl Çıkarılır?

Kaybedilen Nüfus Cüzdanı Nasıl Yenilenir?

Kayıp Nüfus Cüzdanı

1-    Muhtarlıktan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi

2-    2 adet fotoğraf

3-    Ehliyet vs. kişiyi ispat edecek geçerli belge aşağıda diğer geçerli belgeler belirtilmiştir.

4-    5,75 TL Nüfus Cüzdan yenileme bedeli ( 2012 yılı için)

5-    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 68. Maddesine istinaden ayrıca idari para cezası kesilmektedir.   (2012 yılı için 50,00 TL)

 

Aşağıdaki bilgi www.nvi.gov.tr internet sitesinden alınmıştır.

 

Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
Ayrıca, nüfus müdürlüğü ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili kişiden kimliğini kanıtlayan bilgi ve belge de talep edebilir.
Kimliği kanıtlayan belge olarak aşağıdaki belgelerden birisi kabul edilir.
Uluslararası aile cüzdanı
Ehliyet
Pasaport
Memur cüzdanı
Avukat kimlik kartı
Basın kartı
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi
Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu
Cüzdanını kaybeden kişinin belge ve bilgi ibraz edememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda ilgilinin ibraz edeceği fotoğraf ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile ilgili yurt dışında ise Türkiye’de kendisini tanıyanların adı, soyadı ve adres bilgileri ile nüfus müdürlüklerince yapılan tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde; yurt içinde başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenir.

Yeni Ehliyet Çıkarılması

Yıpranma, Yenileme ve Kimlik Değişimi  Nedeniyle Sürücü Belgesi (Ehliyet) Çıkarılması

 

Aşağıda ki bilgi 03.05.2012 tarihinde

https://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/gerekli_belgeler.aspx “internet sitesinden alınmıştır.

Gerekli Belgeler :

1- İlgili Birime Hitaben Dilekçe*

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (4.5 X 6 cm Ebadında)

4- Önceki Sürücü Belgesi Aslı ve Fotokopisi

5- Kart Bedeli (87,50 TL)

6- (*) Parmak İzi Çıktısı

 

Önemli Not:

– Daha önceki belgenizde belirtilmiş ise veya Kan grubu Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı vb. Resmi belge yazılı ise Kan Grubu Kartına gerek yoktur.

– *Yıpranma, Yenileme ve Kimlik Değişimi için dilekçeyi sayfa sonunda işleminiz bitince yazdırabilirsiniz.

– Boşanmalarda veya Ad , Soyad, Yaş veya değişikliği varsa Mahkeme Kararının aslı veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

– (*) Parmak İzi Çıktısı birimimizden alınacaktır.Randevu Saatinden 10 dakika önce birimimizde bulunmanız gerekmektedir. Parmak İzi Çıktısı mevcut ise fotokopisini getirebilirsiniz.

– Gayrettepe Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden işlem yapacaksanız, Örnek EK-5 Formuna GEREK YOKTUR

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Ehliyet Değişimi (Sürücü Belge Değişimi)

Ehliyet Değişiminde İstenenler

Sürücü Belge Değişiminde İstenenler

Yeni Ehliyet Başvuru

Trafik Ehliyet Başvuru

Sürücü Belge Müracat

Sürücü Belge İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmak İçin Ne Kadar Zaman Prim Ödemek Gerekir?

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmak İçin Ne Kadar Zaman Prim Ödemek Gerekir?

Sağlıktan Faydalanma Şartları

Çalışmaya Başladıktan Ne Kadar Zaman Sonra Sağlık Hizmetlerinden Faydalanılabilir?

Eş Ve Çocukları Sağlık Hizmetinden Faydalanabilmesi İçin Kaç Gün Prim Ödenmelidir?

İşsizlik Maaşı Alanlar Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemeleri Gerekir Mi?

İşten Çıktıktan Sonra Ne Kadar Zaman Sağlık Hizmetlerinden Faydalanılabilir?

İşten Çıkış Sağlık Hizmeti

İşten Çıkışlarda Genel Sağlık Sigortası İçin Gelir Testi Yaptırılması Gerekir Mi?

 

   Sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, sağlık hizmeti almak için sağlık hizmeti sunucularına (hastane, sağlık ocağı vs.) sağlık hizmeti almak için başvurduklarında sigortalı adına son bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.

   Son bir yıl içinde sigortalı için  30 ile 89 gün arası genel sağlık sigortası primi bildirilmiş ise sigortalılar ve hak sahipleri sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün daha genel sağlık sigortasından faydalanmaktadırlar. Bu durumdaki sigortalıların işten ayrıldıkları 10 günlük sürede genel sağlık sigortası açısından gelir testi yaptırmaları gerekir.

   Son bir yıl içinde sigortalı için  90 gün veya daha fazla genel sağlık sigortası primi bildirilmiş ise sigortalılar ve hak sahipleri sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 90+10=100 gün daha genel sağlık sigortasından faydalanmaktadırlar. Bu durumdaki sigortalıların işten ayrıldıkları 100 günlük sürede genel sağlık sigortası açısından gelir testi yaptırmaları gerekir.

   İşveren tarafından işine son verilip işsizlik sigortasından faydalanma hakkına sahip olan sigortalıların işsizlik sigortası aldıkları sürede Genel sağlık sigortası primleri İşkur tarafından karşılanmaktadır. İşsizlik maaşı alan sigortalılar 100 günlük süre sonunda sağlık hizmeti  alamamakta (pasife düşmekte) bu durumda ki sigortalılar işkur’ dan ödeme planını alıp işyerlerinin bağlı oldukları sigorta müdürlüklerine götürmeleri halinde işsizlik maaşı aldıkları sürece hem sigortalılar hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlıktan faydalanmaktadırlar.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Sağlık Hizmetleri Prim

Sağlık Prim

Sağlıktan Faydalanma Prim

Sağlık Karnesi Prim

İşsizlik Sigortası Kanunu Hangi Tarihte Yürülüğe Girmiştir?

İşsizlik Sigortası Kanunu Hangi Tarihte Yürürlüğe Girmiştir?

İşsizlik Sigortası Kanunu Ne Zaman Uygulanmaya Başlanmıştır?

İşsizlik Sigortasının Başlangıç Tarihi Nedir?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 8.9.1999 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. İlgili kanun 63. Maddesi Kanun Maddelerinin Yürürlük Tarihi İle İlgilidir.

63. Maddenin Tam Metni

Yürürlük

Madde 63 – Bu Kanunun;

a) 8 inci, 32 nci, 37 nci, 41 inci, maddeleri ve 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrasının (3) numaralı bendi, Kanunun yayımını takip eden aybaşında,

b) 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci,12 inci,13 üncü, 15 inci, 16 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 inci, 17 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 82 nci, 19 uncu, 20 nci,21 inci,25 inci, 27 nci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 33 üncü, 36 ncı, 39 uncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci, 42 nci, 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentleri ile (C) fıkrasının (7) numaralı bendi, 62 nci maddesinin (1) inci ve (2) nci fıkraları, Kanunun yayımını takip eden yılbaşında,

c) 46 ncı, 47 nci, 48 inci, 49 uncu, 50 nci, 51 inci, 52 nci, 53 üncü,

54 üncü, 55 inci ve 57 nci maddeleri ile 62 nci maddesinin (3) üncü fıkrası ve Geçici 1 inci maddesi 1/6/2000 tarihinde,

d) 24 üncü maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri ile ilgili personel kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını takip eden yılbaşında,

e) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Taksi Sigortası Kaç TL? (Takside Çalışan Şoförlerin Sigorta Primi Ne Kadar?)

Taksi Sigortası Kaç TL? (Ticari Taksilerde Çalışan Şoförlerin Sigortası)

Minibüs Sigortası Kaç TL? (Toplu Taşıma Aaçlarında Çalışan Şoförlerin Sigortası)

Halk Otobüsünde Çalışan Şoförlerin Sigortası Kaç TL?

5510 sayılı kanun Ek 6. maddesi ile Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışan şoförlere kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılmaları halinde ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

5510 sayılı kanun Geçici 29. Maddesinde de “Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.” denilme sureti ile 2011 yılında 18 gün 2012 yılında 19 gün ve takip eden yıllarda da prim gün sayılarına bir gün eklenerek şoförlerden sigorta primi tahsil edilecektir.

2012 Yılı İçin Yukarıda Bahsi Geçen Kişilerin Ödeyecekleri Prim Tutarları

5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 19 x % 32,5 = 182,47 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 192,08 TL x 19 x % 32,5 = 1.186,09 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 19 x % 32,5 = 193,59 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 32,5 = 1.258,34 TL,

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödeyecekler

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 19 x % 35,5 = 199,31 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 35,5 = 1.295,58 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 19 x % 35,5 = 211,46 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 35,5 = 1.374,50 TL,

ödeyeceklerdir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..