Aylık arşiv 20/05/2012

MUHTELİF KONU VE SORULAR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.

Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4

Ümraniye/İst.

Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31

web : www.yevmiyemaddesi.com

mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

 

 

               Aşağıdaki soruların cevabını 0216 – 412 26 62 no’ lu ücretsiz danışma hattından S.M.M.M. Yakup Üçkardeş’ den alabilirsiniz.

 

MUHTELİF KONU VE SORULAR

Adisyon tipi perakende satış fişini kimlerin kullanması gerekir?

Asgari geçim indiriminin tanımı ve kapsamı:

Asgari geçim indirimi ; Birden çok işverenden ücret alınması durumunda  :

Asgari geçim indirimi : Diğer ücretli kapsamındakiler (örnek: Basit usul mükellefiyete tabi ticari takside çalışan sigortalılar) AGİ’ den faydalanabilirler mi?

Asgari geçim indirimi : Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar AGİ’ den faydalanabilir mi?

Asgari geçim indirimi : SSK’ lı (4/a) olarak çalışan bir sigortalının eşi bağkur (4/b) kapsamında sigortalı ise SSK’ lı çalışan kişi (4/a) eşinden dolayı %10 luk orandan faydalanabilir mi?

Ağır ve tehlikeli işler :

Ağır ve tahlikeli işlerin hangi işler olduğu :

Amortisman – Kamyon Damperinin amortisman oranı kaçtır?

Apartman kapıcılarının ücretleri gelir vergisinden istisnadır :

Araç satışlarında hangi değer üzerinden satış bedeli beyan edilecek ve fatura kesilecektir? (kasko değeri / gerçek satış bedeli) :

Araç satışlarında hangi değer üzerinden satış bedeli beyan edilecek ve fatura kesilecektir? (kasko değeri / gerçek satış bedeli) :

    Konu ile ilgili 170 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Motorlu Taşıtların Satışında Esas Alınacak Bedel başlığını taşıyan (D) bendinde : ” Gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından, mükelleflerin satışını yaptıkları motorlu kara taşıtlarına ilişkin esas alacakları tutar, gerçek satış bedelidir. Ancak, gerçek satış bedelinin emsallerine göre bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi halinde idarece, taşıtın gerçek satış bedelinin tespiti yoluna gidilebilecektir. Bu tespit işlemi sırasında, diğer unsurlarla birlikte taşıtın satış tarihi itibariyle geçerli olan, kasko sigortasına esas alınan bedelinden de yararlanılabileceği tabiidir.” denilmek suretiyle asıl beyan değerinin gerçek satış bedeli olması gerektiği fakat emsaline göre bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi durumunda idarece taşıtın gerçek satış bedelinin tespitinin yapılabileceği ve bu durumda kasko bedelinden de yararlanılabileceğine vurgu yapılmıştır.

            Kişisel yorum: Aracın trafik kazasında hasar görmesi, aşırı kullanım, paslanma gibi aracın değerini düşürücü etkilerden dolayı araç emsallerine göre değer kaybetmiş olabilir. Bu durum ile ilgili tereddüt oluşması halinde noterden satış yapılmadan önce idarenin görüşü alınarak fatura kesilmesi tavsiye olunur.  

170 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Araç satışında beyan bedeli

Araç satışında fatura bedeli

Araç satışı satış bedeli

Kamyon satışı satış  bedeli

Araç satışı bedel

Araç satışı tutar

Araç bedeli

Araç hangi bedelden fatura edilir

Araç bedel fatura

Noter satış bedeli

Noterden yapılan araç satışlarında bedel

Noterden yapılan araç satışlarında fiyat

Noterden yapılan araç satışlarında tutar

Noter araç satış fatura

 

Doğum yapacak sigortalı kadının geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanması için doğumdan önce ne kadar prim ödenmesi gerekir?

      Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir. ) (5510 sayılı kanun madde 18/c)

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

İş göremezlik ödeneği prim gün sayısı

İş göremezlik ödeneği için ne kadar prim

Doğum iş göremezlik ödeneği

Doğum prim gün sayısı

Doğum iş göremezlik ödeneği için ne kadar prim

Hamile işçi doğumdan önce ne kadar zaman çalışabilir?

Kendi isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilir.

(5510 sayılı kanun madde 18/d)

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Hamile işçi çalışabilir mi?

Hamilelikte çalışma süresi

Doğum çalışma süresi

Doğum yapacak işçi çalışabilir mi?

Hamile sigortalının doğum izni ne kadar?

     Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek doğum izni verilir ve kurum tarafından bu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

(5510 sayılı kanun madde 18/c)

Soru : Hamile sigortalı doğumdan önce ne kadar süre çalışabilir?

Cevap : ….sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Kaynak :

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi

Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğe aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23024&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5#:~:text=MADDE%206%20%E2%80%93%20(1)%20Anal%C4%B1k,sonraki%20do%C4%9Fumlarda%20ise%20y%C3%BCz%20seksen

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Doğum izni

Doğum tatili

Doğumda izin süresi

Doğum izin süresi

Doğum izninde süre

Doğum izin süresi nekadar

Doğum işçiye verilmesi gereken izin süresi

Doğumda izin süresi

Hamilelikte izin süresi

Hamile işçi izin süresi

Hamilelikte izin

Doğum öncesi çalışma

Doğum öncesi ne kadar çalışır

Doğum öncesi ne kadar çalışılabilir

Doğum öncesi çalışma

Doğum parası ( geçici iş göremezlik ödeneği ) nasıl hesaplanır?

        Doğumun olduğu tarihten önceki, oniki aylık sürenin son üç ay içinde prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Doğum ile ilgili iş göremezlik ödeneği prime esas kazanca (PEK) göre hesaplanacak günlük kazancın üçte ikisidir.(5510 sayılı kanun madde 17)

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Doğum ücreti

Doğum barası

Doğum bedeli

İşgöremezlik ödeneği

İş göremezlik ödeneği

Doğum parası hesap

Doğum ücreti hesaplama

Doğum parası ne kadar

Doğum ücreti ne kadar

Doğum para

Bebek parası

Çocuk parası

Soru : Sahibi olduğum arsamı, karşılığında daire almak için inşaat yapılmak üzere müteahhide verdim ve karşılığında müteahhidde bana inşaatın bitiminde tamamlanmış şekilde daire teslim etti. Tarafıma teslim edilen bu daireyi 5 yıl içinde satmam halinde Değer Artış Kazancı üzerinden vergi ödemem gerekir mi?

       Cevap : Benzer bir konuda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) müteahhidin arsa sahibine kat karşılığı teslim ettiği daireyi arsa sahibi açısından yeni iktisap olarak değerlendirmiş ve konu ile ilgili 19/04/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-4-278 sayılı özelgede “Diğer taraftan, arsa karşılığı alınacak gayrimenkulün yeni bir iktisap kabul edilerek 5 yıllık süre içerisinde ortağı olduğunuz şirkete idari bina olarak teslimi elden çıkarma kapsamında değerlendirileceğinden, elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.” demek sureti ile arsa sahibinin kendisine müteahhit tarafından teslim edilen dairenin 5 yıl içinde devri halinde Değer Artış Kazancı uygulanacağını özelge de belirtmiştir.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Kat karşılığı inşaat

Kat karşılığı inşaat arsa sahibine teslim değer artış kazancı

Kat karşılığı inşaat değer artış kazancı

Kat karşılığı inşaat daire teslimi

Müteahhit daire teslimi değer artış kazancı

Müteahhidin arsa sahibine daire teslimi değer artış kazancı

Arsa karşılığı inşaatta arsa sahibine daire teslimi değer artış kazancı

Arsa sahibi değer artış kazancı

Daire satışı değer artış kazancı

Daire değer artış kazancı

 

Yazarkasa fişi vermemenin cezası ne kadar? (2012 Yılı İçin)

Cevap : 2012 yılı için 180 TL

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Fiş kesmeme cezası

Yazarkasa fiş vermeme cezası

Yazarkasa fiş kesmeme cezası

Ödeme kaydedici fiş vermeme cezası

Müşteriye fiş vermeme cezası

2012 Fiş kesmeme cezası

2012 Yazarkasa fiş vermeme cezası

2012 Yazarkasa fiş kesmeme cezası

2012 Ödeme kaydedici fiş vermeme cezası

2012 Müşteriye fiş vermeme cezası

2012 Yılı için fatura kesme sınırı ne dir?

Cevap : 770 TL

 Kaynak : 411 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Fatura kesme sınırı

Fatura düzenleme sınırı

Fatura sınırı

Faturalandırma sınır

Yazar kasa fiş düzenleme sınırı

Yazarkasa fiş sınır

2012 Fatura kesme

20012 Yazarkasa sınır

2012 yılı fatura düzenleme sınırı

Fiş düzenleme sınırı

Yazarkasa sınır

Yazarkasa fiş sınır

Fatura kullanma sınır

 

(Ulaştırma Bakanlığına Bildirim Yükümlülüğü) Yetki belgesi kapsamında olanların ulaştırma bakanlığına bildirimde bulunmak zorunda oldukları yükümlülükler nelerdir?

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen hususlarla ilgili değişiklikleri Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimine bildirmekle yükümlüdür.

1-     Unvan

2-     Adres

3-     Vergi numarası

4-     Ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç),

5-     Sermaye miktarı

6-     Yönetici

7-     Acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Kaynak : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ; 43  madde 22. Bend

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43  maddesinin 22. bendinde ki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere aynı yönetmeliğin “ Uyarma “ başlığını taşıyan 76. Maddesinin (n) bendine göre 5 uyarma cezası verilmektedir. 2012 yılı için bir uyarma cezası 74 TL dir.

Yukarıda belirtilen yükümlüklerden her hangi birine uymayanlara 5 uyarı cezası x 74 = 370 TL uyarma ceza kesilmektedir.

 

SGK açısından sigortalıların işten çıkış bildirgelerini süresinde veya uygun görülen şekilde verilmemesinin cezası ne kadar?

    Sigortalılığı sona eren çalışanların işten çıkış bildirimlerini, “Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” ( 5510 sayılı kanun 102. Maddesi (J) bendi )

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

İşten çıkış ceza

SSK işten çıkış bildirim ceza

SGK işten çıkış bildirim ceza

İşçi çıkış ceza

İşten çıkış bildirim ceza

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

Defter ve belgelerin SGK’ ya süresi içinde teslim edilmemesinin cezası ne kadar?

Defter ve belgeler Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz edilmek zorundadır.(5510 sayılı kanun madde 86)

Kurum tarafından yapılan ihtara rağmen defter ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın 15 gün içinde kuruma teslim etmeyenlere;

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası (İPC) kurum tarafından uygulanır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defterlerin ibraz edilmemesi

SSK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

SGK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

Yasal defterlerin teslim edilmemesi

Yasal defterlerin geç teslim edilmesi

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

SGK açısında defter ve belgelerin saklama süresi ne kadar?

    İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defter saklama süresi

SSK Defter Saklama Süresi

SGK Defter Saklama Süresi

Defter ve Belge Saklama

SSK defter zaman aşımı

Defter saklama zaman aşımı

Beyaz Eşya satışı ile iştigal eden bir firmayız. Nihai tüketicilere yapmış olduğumuz satışlar için düzenlediğimiz faturada alıcının T.C. kimlik numarasını yazmak zorunda mıyız?

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler aylık KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde ki toplam satışlarını BS Formları ile bildirmek zorunda olduğundan, bilanço usulüne tabi iseniz ve aynı kişiye yapmış olduğunuz satışlar KDV hariç 5.000 TL yi aşıyor ise keseceğiniz faturaya alıcının T.C. Kimlik numarasını yazmanız gerekir.

              Vergi Usul Kanununun 230. Maddesi Faturanın Şekli başlığını taşımakta olup ilgili maddede faturada bulunması gerekenler sayılmaktadır. Faturada bulunması gerekenler 5 madde halinde sayılmakta olup bunlar;

İlgili Maddenin Tam Metni

Faturanın Şekli

 

Kanun Ad

VERGİ USUL KANUNU

Madde No

230

Kapsam

 

(2365 sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.”

Diğer taraftan Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu 157 no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  “Ancak, münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece :

a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması;

b) Satılan malların ayrı ayrı miktar, cins ve nevi itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle, örneğin;

_ Muhtelif gıda maddeleri

_ Temizlik malzemesi

_ İçki, sigara

ve benzerlerinin belirtilmesi;

c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231 nci maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyle yeterli görülmüştür.”

Denilmek sureti ile nihai tüketicilerle sınırlı olmak kaydı ile düzenleyeceğiniz faturada müşterinin T.C. numarasını yazma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. BS kapsamındaki satış faturalarına dikkat!

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Faturada TC yazma zorunluluğu

Faturada T.C. yazma zorunluluğu

Nihai tüketici fatura T.C.

Nihai tüketiciye kesilen faturada TC zorunluluğu

Mobilya imalatı işi ile iştigal etmekteyiz. Yurt dışına ihraç etmiş olduğumuz mallar ile ilgili ihracat faturası 29.12.2011 tarihinde düzenlenmiş olup malların fiili ihracı 03.01.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. İlgili faturayı resmi defterlerimize 2011-Aralık ayının mı? Yoksa 2012-Ocak ayının mı geliri olarak kaydetmemiz gerekir.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 22.09.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-364 sayılı özelgesinde

“ Yurt dışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağını satış akdinde belirlenmiş olması halinde satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu gelirin bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirileceği tabiidir.

Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması hariç olmak üzere, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının (2010) kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.” denilmek sureti ile konuya açıklık getirilmiştir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..