Aylık arşiv 23/08/2021

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi

Konu ile ilgili 529 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış olup tebliği görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

 • Gerçek faydalanıcının tanımı nasıldır?
  Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde
  bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişi olarak
  tanımlanmaktadır.
 • Form ne zaman verilmelidir?
  Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
  Yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğinin, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirilmeleri gerekmektedir.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu
  beyannameler aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
 • Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi
  müdürlükleri/mal müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
 • Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler

Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

Bildirimin şekli

Cezai yaptırım

gibi konuların cevabı ilgili tebliğ de bulunmaktadır.

 

Benzer Konu ve Kavramlar    :

Gerçek kullanıcı bilgisi

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelininde 87.03 Tarife Pozisyonundaki Binek Otomobillerin Alımındaki Faturada Yer Alan Kdv İndirim Olarak Kullanılabilir Mi? (Faturada ki Kdv indirim konusu yapıla bilir mi?)

Cevap : Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerin alış vesikalarındaki KDV’yi faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçların alış vesikalarında ki KDV’yi indirim konusu yapabilirken bunların dışında ki mükellefler binek araçların KDV’sini KDV olarak indirim konusu yapamazlar fakat bu KDV’yi gider veya maliyete atabilirler.

Binek otomobillerin alış bedeli, alış KDV’si ve kullanımı bağlı olarak yapılan masrafların giderleştirilmesinde 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ki esaslar dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili özelgeyi aşağıda ki linki tıklayarak görüntüleye bilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/95869

Benzer Kavramlar :

Binek oto giderleri

Panel Van ların KDV’si indirilebilir mi?

Panelvan ların KDV’si indirilebilir mi?

Panelvan kamyonetleri KDV’si indirilebilir mi?

Panelvan kamyonet KDV indirim

87.03 Panelvan kamyonet KDV indirim

87.03 istatistik pozisyon numarası

Türk gümrük tarife cetveli istatistik pozisyon numarası 87.03

Panelvan KDV indirim

KDV panelvan indirim

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA (TÜRMOB HESAPLAMA ARACI)

     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 11. maddesi ” Kabul edilmeyen indirimler ” başlığını taşımakta olup maddenin (i) bendin de ” i) (Ek: 31/5/2012-6322/37 md.) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir.

     04.03.2021 tarihli 31385 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ” 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) ” da

Madde 1– (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi  Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

Madde 2– (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

Madde 3– (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ” denilmektedir.

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Finansman Gider Kısıtlaması

Aşağıda ki örnek Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)’inden alınmıştır.

Örnek: (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’nin eşit hisselerle kurdukları (AB) Adi Ortaklığının 2021 yılı yabancı kaynakları toplamı 500.000 TL, öz kaynakları toplamı 400.000 TL olup bu döneme ilişkin toplam finansman gideri ise 50.000 TL’dir.

(AB) Adi Ortaklığının yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için aşan kısma münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kısmı ortakların kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı:

Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

                         : 500.000 TL – 400.000 TL = 100.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri         : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam

                                                                           yabancı kaynak)

                                                                         : 50.000 TL x (100.000 TL / 500.000 TL)

                                                                         : 50.000 TL x %20

                                                                         : 10.000 TL

Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına isabet eden finansman giderinin %10’luk kısmı olan (10.000 TL x %10=) 1.000 TL, ortakların kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti. kanunen kabul edilmeyen 1.000 TL’lik bu gideri ilgili dönem için verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerinde adi ortaklıktaki hisseleri oranında (1.000 / 2 =  500 TL)  KKEG olarak dikkate alacaklardır.”

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

 

Aşağıda ki linki tıklayarak Türmob tarafından hazırlanan Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplama aracına ulaşabilirsiniz.

https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/Finans-Gider-Kisitlama-Hesaplama

Türmob tarafından hazırlanıp yayınlanan ” FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLADI ” yazısına aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2021/110-2021.pdf

 

Benzer Konu ve Kavramlar :

Finansman gider kısıtlaması hesaplama aracı

Finansman gider hesaplama

Finansman gideri kısıtlama aracı

Finansman gideri kısıtlama hesaplama aracı

Finansman sınırlama

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65)

Aşağıda ki linki tıklayarak 65 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği görüntüleyebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-8.htm

Tebliğ ekinde ki Damga Vergisi listesini görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR LİSTESİ (TEBLİĞ EKİ)

Benzer Kavramlar :

Damga vergisi tarifesi

Damga vergisi listesi

Damga vergisi tablosu

Damga vergisi oranları

Kira kontratı damga vergisi damga vergisi oranı

Kontrat damga vergisi

Muhasebe sözleşmesi damga vergisi oranı

Sözleşme damga vergisi oranı

Kira damga vergisi oranı

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..