657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuruyum. Ticari taksi satın alıp çalıştırmak istiyorum. Vergi mükellefi olmamda bir sakınca var mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuruyum. Ticari taksi satın alıp çalıştırmak istiyorum. Vergi mükellefi olmamda bir sakınca var mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesi “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,” der. Ticari taksi sahipleri esnaf statüsünde olduğu için vergi mükellefiyeti gerektirecek esnaflık faaliyetin de bulunamazsınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesinin tam metni

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

Benzer Kavramlar     :

devlet memuru ticaret

devlet memuru vergi

devlet memuru vergi mükellefiyeti

devlet memuru iş

memur ticaret

memur vergi

memur vergi mükellefi

memur iş

memur ofis

memur işyeri açma

memur ticarethane açma

memur iş açma

memur memuriyet dışı çalışma

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..