Asgari Ücretlinin Maaş Ödemeleri Bankadan Yapılmak Zorunda mı?

Asgari Ücretlinin Maaş Ödemeleri Bankadan Yapılmak Zorunda mı?

01.01.2023 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarı 10.008,00 -TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin net tutarı da 8,506.80 -TL dir.

459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği mükelleflere 7.000 TL’yi aşan ödemelerinin bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” 4. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı ” bölümünde

4.1. Kapsam ve Tutar

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

(09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 480 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile eklenen paragraf) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” denilmektedir.

Bu kapsamda asgari ücret tutarı 7.000 TL’nin üzerinde olduğu için beş kişiden az çalışanı olan işverenler bir kişi dahi çalıştırsalar aylık ücret ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya PTT aracılığı ile ödemek zorundadırlar.

Türmob yazısı aşağıda sunulmuştur.

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/52d614f8-9069-47db-b80e-316c7c4a2bde/asgari-ucret-odemelerinin-banka–ptt-ve-ozel-finans-kurumlari-yoluyla-yapilmasi-gerekmektedir

 

Benzer Kavramlar :

Ücretler bankadan ödenmek zorunda mı?

Ücretin bankadan ödenmesi

Maaş ödemelerinde banka zorunluluğu

Ücret ödemelerinde banka zorunluluğu

Ücret banka zorunluluk

bankadan ücret ödeme zorunluluğu

bankadan maaş ödeme zorunluluğu

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..