Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı ve Avukatlık Hizmetlerinde KDV Uygulaması

Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı ve Avukatlık Hizmetlerinde KDV Uygulaması

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.1.3. Kısmi Tevkifat Uygulaması ” bölümün altında yer alan ” 2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler ” kısmının altında ” 2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı ” kısmında ” Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” denilmektedir. İlgili bölüm de ” Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler (Değişik ibare:RG-21/12/2021-31696) bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.” denilmektedir.

(S.M.M.M.) …Avukatların KDV Genel Uygulama Tebliğinin de belirtilen (I/C-2.1.3.1/b) kapsamında ki salıcılara karşı yapmış oldukları danışmanlık hizmetleri 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı yapmış oldukları hizmetler 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler  ” kısmında  ” KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, (Değişik ibare:RG-3/6/2021-31500)(65)  kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, (Değişik ibare:RG-3/6/2021-31500)(65) sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (Ek ibare:RG-3/6/2021-31500)(65)  (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. ” denilmektedir.

Konu ile ilgili Gaziantep Veri Dairesi Başkanlığının 11.11.2021 tarihli E-20811645-130[21-415-30]-72187 sayılı ve ” Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı ” konulu özelgesin de ” Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. ” Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır…….Tebliğde yer alan “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan” ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu/kararnamesi bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla/kararnameyle kurulmuş olmaları şarttır. Genel bir kanuna dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.” denilmektedir.

(S.M.M.M.) …Avukatların. kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı yapmış oldukları hizmetler 5/10 KDV tevkifatına tabidir.

 

Avukatlık hizmetlerinde KDV Oranı;

Her ne kadara avukatlık hizmetleri genel oranda (% 18) KDV’ye tabi olsa da, 2007/13033 sayılı kararın ekli (II) sayılı listesinde yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 8 dir.

(II) sayılı listesinin 32. sırasında ”  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile (80) aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ” denilmek suretiyle avukatların bu kısımda yazılı hizmetlerine % 8 KDV oranı uygulanmaktadır. 

 

Konu İle İlgili Özelge :

https://www.gib.gov.tr/avukat-vekalet-ucreti-odemelerinde-kdv-tevkifati

 

 

Benzer Kavramlar :

Avukatlık ücretleri kdv tevkifatına tabi midir?

Avukatlık danışmanlık ücretlerinde kdv tevkifatı

Avukat kdv tevkifatı

Avukatların hangi hizmetleri % 8 KDV’ye tabidir.

Avukat % 8 KDV

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..