Beyaz Eşya satışı ile iştigal eden bir firmayız. Nihai tüketicilere yapmış olduğumuz satışlar için düzenlediğimiz faturada alıcının T.C. kimlik numarasını yazmak zorunda mıyız?

Beyaz Eşya satışı ile iştigal eden bir firmayız. Nihai tüketicilere yapmış olduğumuz satışlar için düzenlediğimiz faturada alıcının T.C. kimlik numarasını yazmak zorunda mıyız?

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler aylık KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde ki toplam satışlarını BS Formları ile bildirmek zorunda olduğundan, bilanço usulüne tabi iseniz ve aynı kişiye yapmış olduğunuz satışlar KDV hariç 5.000 TL yi aşıyor ise keseceğiniz faturaya alıcının T.C. Kimlik numarasını yazmanız gerekir.

              Vergi Usul Kanununun 230. Maddesi Faturanın Şekli başlığını taşımakta olup ilgili maddede faturada bulunması gerekenler sayılmaktadır. Faturada bulunması gerekenler 5 madde halinde sayılmakta olup bunlar;

İlgili Maddenin Tam Metni

Faturanın Şekli

 

Kanun Ad

VERGİ USUL KANUNU

Madde No

230

Kapsam

 

(2365 sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.”

Diğer taraftan Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu 157 no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  “Ancak, münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece :

a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması;

b) Satılan malların ayrı ayrı miktar, cins ve nevi itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle, örneğin;

_ Muhtelif gıda maddeleri

_ Temizlik malzemesi

_ İçki, sigara

ve benzerlerinin belirtilmesi;

c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231 nci maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyle yeterli görülmüştür.”

Denilmek sureti ile nihai tüketicilerle sınırlı olmak kaydı ile düzenleyeceğiniz faturada müşterinin T.C. numarasını yazma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. BS kapsamındaki satış faturalarına dikkat!

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Faturada TC yazma zorunluluğu

Faturada T.C. yazma zorunluluğu

Nihai tüketici fatura T.C.

Nihai tüketiciye kesilen faturada TC zorunluluğu

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..