Bilanço Usulüne Göre Defter Tutmakta İken Vefat Eden Mükellefin Varisi Tarafından Vefat Edenin İştigal Faaliyetini Mükellef Olarak Devam Ettirmeleri Halinde Değerlendirilmesi Gereken Durumlar

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutmakta İken Vefat Eden Mükellefin Varisi Tarafından Vefat Edenin İştigal Faaliyetini Mükellef Olarak Devam Ettirmeleri Halinde Değerlendirilmesi Gereken Durumlar

Soru 1) Varisin/varislerin vefat sonrasında başlayan mükellefiyet ile ilgili takip eden yılda tutacakları sınıf değişikliği ile

Soru 2) Vefat edenin fatura ve defter gibi belgeleri mükellefiyeti devam ettiren varis/varisler tarafından kullanılabilir mi? Ne kadar zaman kullanılır?

Cevap 2) Vergi Usul Kanunu 2001/1 sayılı İç Genelge vefat edene ait defter ve belgeler vefatın gerçekleştiği yılın sonuna kadar kullanılmaktadır. Takip eden yılda varis/varisler kendi adlarına defter ve belge temin etmeleri gerekmektedir.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı – 97338759-105[2015-04]-29 sayılı – ” Mirasçının işe devam etmesi halinde defter tasdiki ” konulu 02.03.2016 tarihli özelgesi

https://www.gib.gov.tr/mirascinin-ise-devam-etmesi-halinde-defter-tasdiki

Soru 3) Ticari işletmeye dahil duran varlık satışları (amortismana tabi iktisadi kıymet satışları) varisin/varislerin ticari kazanç açısından sınıf değişikliğini etkiler mi? Sınıf Değişikliklerinde hesaba katılır mı?

Cevap :

Tüccarların mükellefiyetleri ile ilgili amortismana tabi iktisadi kıymet satışları sınıf değişikliği ile ilgili hesaplamalara dahil edilmemektedir.

Konu ile ilgili özelge örnekleri aşağıda sunulmuştur.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı – 23.07.2012 Tarihli – Konu : ” Defter tutma hadleri ” özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/97832

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı – 03.09.2015 – Konu : ” Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği ” özelgesi

https://www.gib.gov.tr/tuccar-sinifinin-belirlenmesinde-yillik-alis-tutarina-satilan-mallarin-tedariki-veya-uretilebilmesi

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı – 21.02.2012 tarihli – Konu : ” Ölüm halinde faaliyete devam eden mirasçıların vergisel yükümlülükleri hk. ” ” B.07.1.GİB.4.06.18.02-32164-8374-266 ” sayılı özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/100262

 

Murise (vefat eden) ait defter ve belgelerin varis/varisler tarafından kullanılması ile ilgili cevacı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı  – 01.02.2012 tarihli ” Elektrik yansıtma faturalarının sınıf değişikliğinde gayrisafi iş hasılatı toplamına dahil edilip edilmeyeceği hakkında ” konulu ” B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-17 ” sayılı özelgesi

 

” mirasçıların mükellefiyetlerinin murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilmesi gerektiği ile murisin mevcut defter ve belgelerinin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar işe devam eden mirasçılar tarafından kullanılmasının uygun görüldüğü açıklanmıştır.”

https://www.gib.gov.tr/node/97993

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..