Gelir Vergisi Kanununa Tabi Mükelleflerin, Binek Otomobillerinin Giderlerinin ve Amortismanlarının Giderleştirilmesi (Binek Otomobil Gider Kısıtlaması)

Gelir Vergisi Kanununa Tabi Mükelleflerin, Binek Otomobillerinin Giderlerinin ve Amortismanlarının Giderleştirilmesi (Binek Otomobil Gider Kısıtlaması)

Binek araçların gider kısıtlaması ile ilgili konuyu hem KDV, ÖTV hem de gider yazılabilir matrah üzerinden değerlendirmek gerekir.

 

Konu ile ilgili 2024 Yılı İçin hadler 324 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile güncellenmiştir.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Yönünden Gider Kısıtlaması :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/1. maddesinde ” 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (7491 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle kaldırılan parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023) (5)  (7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019)  (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira 5.500  Türk lirasına  (324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 26.000 TL)(1) kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına (324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 690.000)(2)  kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” denilmektedir.

Kanun maddesinde sayılan istisna kapsamında ki mükellefler hariç diğer mükellefler satın alış oldukların binek araca ait faturalarda yer alan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin  2024 yılı için 690.000 TL lik kısmını gider olarak kullanabilirler.

 

 

Amortisman Ayrılabilinecek  Tutar Yönünden Gider Kısıtlaması :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/7. maddesinde ” (2361 sayılı Kanunun 29’uncu maddesiyle değişen bent) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (4008 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle eklenen hüküm Yürürlük; 1.1.1995) (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (s) bendi ile kaldırılan parantez içi hükmü Yürürlük; 1.1.1999)(**)(6728 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm;Yürürlük 09.08.2016) (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)(7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019) (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, (324 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 790.000 TL)(3)  söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını (324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 1.500.000)(4) aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.) ” denilmektedir.

 

 

 

 

Eski Bilgi : 

Konu ile ilgili 2023 Yılı İçin hadler 323 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile güncellenmiştir.

 

2022 Yılı İçin

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  • Araç kiralamalarında aylık istisna tutarı : 8.000,00 -TL

(193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40/1. maddesi Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 (8.000) Türk lirasına kadarlık kısmı )

  • Satın alınan binek otomobillerin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000,00 -TL Türk lirasına  kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. (193 sayılı GVK 40/1)
  • Binek otomobillerde amortisman gider kısıtlaması; (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
    otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000,00 TL, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000,00 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.) (193 sayılı GVK 40/7)

Konunun yer aldığı 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine aşağıda ki linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm

  • Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i indirilebilir. (Yüzde yetmiş – yüzdeyetmiş)  (193 sayılı GVK 40/5)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

Yukarıda ki yazıda ki hükümler hem ticari kazanç sahipleri hem de serbest meslek erbabı için geçerlidir.

 

Konu ile ilgili yayımlanan ilk tebliğ  : 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 

 

 

Benzer Kavramlar :

Binek araçların giderlerinin işlenmesi

Binek araç giderlerinde sınırlama

Binek araç yakıt gideri

Binek araç amortisman gideri

Binek araçların giderleştirilmesinde sınırlama

Araçlar yakıt giderleştirilmesi

araç gidelerinde sınırlama

araç giderlerinde gider sınırlaması

otomobillerin gider sınırlaması

otomobillerin yakıt giderinde sınırlama

otomobillerde gider sınırlaması

otomobil gider sınır

binek araç yakıt sınır

binek oto kiralama gider kısıtlaması

binek oto kiralama gider sınırlaması

binek otomobil gider kısıtlaması

binek oto giderleri % 70

binek otomobil giderleri % 70

binek araba giderleri % 70

binek araçların giderlerinin ne kadarı gider yazılabilir

binek araç giderleri nasıl giderleştirilir

binek araç giderleri yüzde 70

binek araç giderlerinin ne kadar kullanılabilir

binek araç giderlerinde sınırlama

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..