Özel Sektör İşverenlerince Çalışanların Sigorta Primleri İşverenler Tarafından Hangi Değer Üzerinden Ödenir?

Özel Sektör İşverenlerince Çalışanların Sigorta Primleri İşverenler Tarafından Hangi Değer Üzerinden Ödenir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82. maddesi ” Günlük kazanç sınırları ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de

” Günlük kazanç sınırları
MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/39 md.) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı,
sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.158159
Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır  arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde
hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.” denilmektedir.

Sonuç : Sigortalı için beyan edilecek primlerin bir güne isabet eden tutarı asgari ücretin 30’da birinden daha düşük olmaz ve diğer taraftan üst sınır ise alt sınırın 7,5 katı olarak belirlenmiştir.

01.07.2023 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarı  13,414.50 -TL dir

a) Özel sektörde:
1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 447,15 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 13.414,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 3.353,63 TL(*)
Aylık kazanç üst sınırı : 100.608,90 TL

 

Kaynak : 11.07.2023 tarihli 2023/22  sayılı SGK Genelgesi

 

 

Benzer Kavramlar :

Sigorta primleri kaç liradan ödeniyor

Sigorta primlerinin beyan edildiği değer

Sigorta primlerinin beyan edildiği tutar

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..