E-DEFTER / ELEKTRONİK DEFTER

E-DEFTER / ELEKTRONİK DEFTER

1 SIRA NOLU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.edefter.gov.tr%2Fdosyalar%2Fkilavuzlar%2Fe-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf&clen=118252&chunk=true

 

Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Elektronik defter uygulamasına sadece format ve standardı www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla başvuru yapılabilecektir.

Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın değerlendirmesi sonucunda e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise başvuru tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına, elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf formatındaki kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.

Elektronik defter uygulamasına başvuru yapacak mükellefler, başvuru formunu doldurmak için www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan “e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi” nden yararlanabilirler.

Elektronik Başvuru Rehberi

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.edefter.gov.tr%2Fdosyalar%2Fkilavuzlar%2Fe-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf&clen=1122591&chunk=true

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

E-Defter Uygulamasına geçiş başvurusu için öncelikler tüzel kişiler için Mali Mühür, şahıs firmaları için ise Mali Mühür veya elektronik imza almaları gerekmektedir.

  • Mali mühür, TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilmektedir.
  • https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/
  • Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imza, aynı kanunun sekizinci maddesi kapsamında faaliyette bulunan elektronik imza servis sağlayıcılarından temin edilecektir.

E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır.

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLAMA İŞLEM ADIMLARI

Öncelikle https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden kurulum dosyası indirilir.

 

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..