FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA (TÜRMOB HESAPLAMA ARACI)

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA (TÜRMOB HESAPLAMA ARACI)

     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 11. maddesi ” Kabul edilmeyen indirimler ” başlığını taşımakta olup maddenin (i) bendin de ” i) (Ek: 31/5/2012-6322/37 md.) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir.

     04.03.2021 tarihli 31385 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ” 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) ” da

Madde 1– (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi  Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

Madde 2– (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

Madde 3– (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ” denilmektedir.

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Finansman Gider Kısıtlaması

Aşağıda ki örnek Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)’inden alınmıştır.

Örnek: (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’nin eşit hisselerle kurdukları (AB) Adi Ortaklığının 2021 yılı yabancı kaynakları toplamı 500.000 TL, öz kaynakları toplamı 400.000 TL olup bu döneme ilişkin toplam finansman gideri ise 50.000 TL’dir.

(AB) Adi Ortaklığının yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için aşan kısma münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kısmı ortakların kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabı:

Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

                         : 500.000 TL – 400.000 TL = 100.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri         : Finansman gideri x (Aşan kısım / Toplam

                                                                           yabancı kaynak)

                                                                         : 50.000 TL x (100.000 TL / 500.000 TL)

                                                                         : 50.000 TL x %20

                                                                         : 10.000 TL

Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına isabet eden finansman giderinin %10’luk kısmı olan (10.000 TL x %10=) 1.000 TL, ortakların kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti. kanunen kabul edilmeyen 1.000 TL’lik bu gideri ilgili dönem için verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerinde adi ortaklıktaki hisseleri oranında (1.000 / 2 =  500 TL)  KKEG olarak dikkate alacaklardır.”

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

 

Aşağıda ki linki tıklayarak Türmob tarafından hazırlanan Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplama aracına ulaşabilirsiniz.

https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/Finans-Gider-Kisitlama-Hesaplama

Türmob tarafından hazırlanıp yayınlanan ” FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLADI ” yazısına aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2021/110-2021.pdf

 

Benzer Konu ve Kavramlar :

Finansman gider kısıtlaması hesaplama aracı

Finansman gider hesaplama

Finansman gideri kısıtlama aracı

Finansman gideri kısıtlama hesaplama aracı

Finansman sınırlama

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..