Gerçek Usul Mükellefiyetten Basit Usul Mükellefiyete Geçiş

Gerçek Usul Mükellefiyetten Basit Usul Mükellefiyete Geçiş

Konulu ile ilgili 27 Temmuz 2012 tarihinde 28366 nolu Resmi Gazete de 283 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 18.12.2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 46. maddesi ” Basit usulde ticari kazancın tesbiti ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de “…Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde tespit edilmez.”

Gelir Vergisi Sirküleri/93 nolu sirkülerde ” Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir. ” denilmektedir.

Dikkat 2022 yılında gerçek usul mükellefiyetten basit usul mükellefiyete geçmek isteyenler geçiş ile ilgili dilekçelerini 01.01.2022 – 31.01.2022 tarihleri arasında vermek zorundadır.

Gelir Vergisi Sirküleri/93

283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Özelge

Gerçek Usulden Basit Usule geçme hk.

Ticari Taksilerin sınıf değişikliğini örneklendirmemiz halinde malum ticari taksiler hizmet sektöründe olup durumun buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gerçek usulde defter tutmakta iken 2022 yılında basit usul mükellefiyete geçmek isteyenler önceki iki yılın gayrisafi gelir hadlerine bakmak gerekmeketdir.

76.000 -TL 2021 yılı – ( 313 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği )

70.000 – TL 2020 Yılı – ( 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği )

Hizmet sektöründe ki mükellefin 2020 yılı gayri safi iş hasılatı 70.000,00 -TL’yi ve 2021 yılları gayri safi iş hasılatlarının ise 76.000,00 -TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

Deftere tabi mükellef iken basit usul mükellefiyete geçmek isteyenlerin alış-satış ve gayri safi gelir değerleri hangi dönemin değerleri ile mukayese edileceği sorusuna her yılın mali değeri o yılın 1 Ocağından itibaren GVK madde 48. deki değerler ile mukayese edilmesi gerekmektedir. Bu konuda gelir idaresi başkanlığının yayınlamış olduğu ” Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberinde ” ” 3.2 Özel Şartlar ” kısmında verilen örnekten de konu anlaşılabilmektedir. Şubat/2022 tarihinde yayınlanan rehber de aşağıda ki görselde ki gibi örnek verilmiştir.

 

2022 yıl için belirlenen GVK madde 48.

Benzer Kavramlar       :

2. Sınıf Mükellefiyetten Basit Usul Mükellefiyete Geçiş

Deftere tabi mükellef basit usule geçiş

Basit usule geçmek

deftere tabi iken basit usule geçmek

defterden basit usule nasıl geçilir

defter beyanda basit usul mükellefiyete geçiş

mükellefiyet sınıf değişikliği

basit usule geçmek

basite geçiş

2. sınıftan basit usule geçiş

2. sınıfdan basit usule geçiş

2 den basite geçiş

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..