İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

İŞLETMELER İLE İLGİLİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

PRATİK BİLGİLER

2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI;

1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı)

Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410)

2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21)

3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / hizmet erbabına) yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilen tutarı  :  11, 70 TL (GVK madde 23 / 8. bent)

4-     Sakatlık indirim tutarı

birinci derece sakatlar için 770 TL,

ikinci derece sakatlar için 380 TL,

üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir. (GVK madde 31)

5-     Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Yıllık kira bedeli toplamı Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000 TL, diğer yerlerde 3.500 TL olarak uygulanacaktır

( GVK madde 47 / 2. bent )

6-     Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 70.000 TL veya yıllık satışları tutarının 105.000 TL aşmaması,

2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 35.000 TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 70.000 TL aşmaması,

( GVK madde 48)

7-     Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin  istisna tutarı, 8.800 TL

( GVK madde 80 )

8-     Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

– 10.000 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

– 25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası                                                            % 20

– 58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin

25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası                                                                               % 27

– 58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde

88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası                                     % 35

( GVK madde 103 )

9-     Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2012 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

10-  Fatura düzenleme mecburiyeti (Nihai müşterilere yapılan teslim ve hizmetlerde)  KDV dahil 770,00 TL  (Mal teslimi veya hizmet ifasının tutarı 770,00 TL ‘ nin altında bile olsa müşterinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. VUK madde 232 – VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

11- Amortisman Ayırma haddi ( Demirbaş ve Peştemallıklarda) : 770,00 TL (VUK madde 313 – VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

12-  Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları  (VUK madde 352- VUK 411 sayılı Genel Tebliği )

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
I inci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri 105
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı 66
3 – İkinci sınıf tüccarlar 33
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4
II nci derece usulsüzlükler                                    1- Sermaye şirketleri 58
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 33
3 – İkinci sınıf tüccarlar 16
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30

13-  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması halinde uygulanacak ceza 

Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 01.01.2012 den itibaren 180,00 TL den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 88.000,00 TL ‘ yi geçemez

(VUK madde 353- VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

14- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Miras Hisselerinin istisna tutarı 

7338 sayılı kanun madde 4/(b) bendi;

Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400 000 000 lirası (130.589 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800 000 000 lirası (261.336 TL)

(Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43)

15- Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi ( Araç Bandrol Tarifesi)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 veyukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 480,00 335,00 189,00 142,00 52,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 768,00 576,00 335,00 237,00 92,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.780,00 6.101,00 3.676,00 1.836,00 675,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 10.658,00 9.204,00 5.422,00 2.421,00 965,00
4001 cm³ ve yukarısı 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 92,00 71,00 52,00 34,00 15,00
251 – 650 cm³ e kadar 189,00 142,00 92,00 52,00 34,00
651 – 1200 cm³ e kadar 480,00 286,00 142,00 92,00 52,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 381,00 189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 576,00 381,00 189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00
26 – 35 kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00
36 – 45 kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00
46 kişi ve yukarısı 2.320,00 1.935,00 1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 518,00 345,00 170,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.043,00 606,00 345,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00
20.001 kg ve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 29.074,00 23.258,00 17.443,00 13.952,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00
20.001 kg. ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

1)   KDV Beyannamesi

Basit Düzeyde KDV Tanımı ve  Uygulanışı :

KDV (Katma Değer Vergisi) : Basit anlatımla harcama ve tüketimden (mal teslimi ve hizmet ifası) dolayı ödenen vergidir.

KDV Beyannamesi aylık verilen bazı özel durumlarda da üç aylık olarak verilen bir vergidir.

Mükelleflerimiz devlete aktarılmak üzere müşterilerinden KDV tahsil eder ve kendi mal alışı ve giderleri için de KDV öderler. KDV indirim mekanizmasına sahip  bir vergidir. Aylık beyanname veren mükellefler için düşünüldüğünde mükellefimizin ay içinde KDV’ ye tabi satışları dolayısı ile müşterisinden tahsil etmesi gereken KDV ile mal alışı veya giderleri için ödediği KDV karşılaştırılacaktır. Tahsil ettiği KDV ödedikleri KDV ‘ den fazla olursa aradaki fark maliyeye ödenecektir. Mal alışlarına veya giderlerine ait KDV, tahsil edecekleriKDV daha fazla ise aradaki KDV mükellefin alacağı olarak sonraki döneme aktarılacaktır ve bir sonraki ay bu fark tekrar hesaba katılacaktır.

Örnek 1 : 2011-Temmuz ayında ki satışlarımızdan dolayı 10,00 TL lik tahsil edilecek KDV’ mizin olması ve bunun karşısında da 7,00 TL lik harcamalarımızın KDV’ si olması halinde tahsil edilecek KDV’ miz harcamalarımızın  KDV’ sinden  fazla olduğu için aradaki 3,00 TL lik fazlalık takip eden ayda (Ağustos)KDV beyannamesi ile ayın 24′ üne kadar maliyeye bildirilecek ve 26′ sına kadar da ödemesi yapılacaktır.

Örnek 2 : 2011-Ağustos ayında ki satışlarımızdan dolayı 5,00 TL lik tahsil edilecek KDV’ mizin olması ve bunun karşısında da 9,00 TL lik harcamalarımızın KDV’ si olması halinde harcamalarımızın KDV’ si tahsil edeceğimiz KDV’ den fazla olduğu için aradaki 4,00 TL lik fark mükellefimizim alacağı olarak sonraki döneme devredecektir ve takip eden aydaki KDV hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınacaktır.

        Önemli Not :  Mükellefimiz KDV den dolayı alacaklı olsa bile düzenlenen KDV Beyannamesinden dolayı her ay için 19,90 TL damga vergisi ödeyecektir.( beyannamelerin damga vergisi her  yıl başında maliye tarafından arttırılmaktadır.)

2)  Muhtasar Beyanname

Deftere tabi mükellef tarafından ödenmekte olan Kira, İşçi Ücreti, Sermest Meslek erbabına yapılan ücret, Müstahsil ödemesi, v.s. için yapılan

ödemlerden, mükellef tarafından  yapılan gelir vergisi kesintilerinin aylık veya duruma göre üç aylık verilecek Muhtasar beyanname ile yerine getirilen vergilendirme türüdür.

Örnek :  Deftere tabi mükellefimiz kiracı olduğu işyerini brüt 100,00 TL ‘ ye kiralamış ise yapacağı kira ödemesinden %20 stopaj (tevkifat/kesinti) yapıp mal sahibini banka hesabına 80,00 TL yatıracak ve kesinti yaptığı 20,00 TL’ yi muhtasar beyanname ile maliyeye bildirilecek ve ödeyecektir.

3)  Geçici Vergi (Peşin vergi) Beyannamesi

       Mükellefler yıllık ödeyecekleri gelir veya kurumlar vegisinden düşülmek (mahsup edilmek) üzere yıllık dört dönem halinde geçici vergi öderler. Üçer aylık dönemlerde kar/zarar hesapları yapılır ve geçici vergi beyannamesi ile maliyeye bildirilir ve ödenir.

      Gelir Vergisi mükellefleri yıl içinde vergi matrahı üzerinden % 15 oranından geçici vergi öderler. Gelir vergisi mükelleflerinin Yıllık gelir vergi oranları ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesine göre  % 15 den başlar ve vergi matrahının durumuna göre % 35′ e kadar yükselir.

2011 Yılı Gelir Vergisi Matrahına Uygulanacak Tarife ( 193 sayışı Gelir vergisi kanunun 103. maddesi Esas Tarife )

9.400,00 TL ye kadar                                                                      % 15

23.000 TL’nin      9.400 TL’si için      1.410 TL, fazlası                         % 20

53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL,(ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL),fazlası                                                                          – % 27

53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL,(ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL), fazlası  –                                  % 35

Örnek : 2011 yılı için yıl içinde 10.000,00 TL vergi matrahı üzerinden % 15 oranı üzerinden 1.500,00 TL geçici vergi (peşin vergi) ödeyen gelir vergisi mükellefi için takip eden yılda verilecek Yıllık gelir vergisinin matrahı 9.400,00 TL yi aştığı için aşan kısım % 20 oranı üzerineden vergilendirilecek ve 9.400,00 x %15 = 1.410,00 TL ve

10.000,00 – 9.400,00 = 600,00 TL x % 20 = 120,00 TL

1.410,00 + 120,00 = 1.530,00 TL Yıl içinde 1.500,00 TL olarak ödenen geçici vergi ile yıllık beyanname üzerinden ödenecek olan 1.530,00 TL arasında oluşan 30,00 TL lik fark eğer mükellef geçici vergileri yıllık beyanname verilinceye kadar ödemiş ise yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece bu 30,00 TL lik farkı öder.

4)  Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi

Gelir vergisi mükelleflerinin yılllık işleri ile ilgili kazançlarını ve beyannameye dahil edilecek diğer gelirlerini topluca beyan edeleceği vergi beyannamesidir.

Örnek : Bakkallık faaliyeti ile iştigal eden mükellefin yıllık beyannamesine bakkalı ile ilgili mali sonuç beyannamesine dahil edilmesinin yanında kira geliri elde ettiği mesken kira geliride bu yıllık beyannameye dahil edilerek maliyeye bildirilir.

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

KDV (Aylık) – Her Ayın 24 ‘ ünde Beyanname Verilir – 26. günü ödeme yapılır.

Muhtasar (Aylık) – Her Ayın 23 ‘ ünde Beyanname Verilir – 26. günü ödeme yapılır

1- Muhtasar (3 aylık) – 01.01.2011 / 31.03.2011 üç aylık dönemi beyan 23.04.2011 ödeme 26.04.2011

2- Muhtasar (3 aylık) – 01.04.2011 / 30.06.2011 üç aylık dönemi beyan 23.07.2011 ödeme 26.07.2011

3- Muhtasar (3 aylık) – 01.07.2011 / 30.09.2011 üç aylık dönemi beyan 23.10.2011 ödeme 26.10.2011

4- Muhtasar (3 aylık) – 01.10.2011 / 31.12.2011 üç aylık dönemi beyan 23.01.2012 ödeme 26.01.2012

1-. Geçici Vergi (3 aylık) – 01.01.2011 / 31.03.2011 üç aylık dönemi beyan 14.05.2011 ödeme 17.05.2011

2- Geçici Vergi (3 aylık) –  01.04.2011 / 30.06.2011 üç aylık dönemi beyan 14.08.2011 ödeme 17.08.2011

3- Geçici Vergi (3 aylık) –  01.07.2011 / 30.09.2011 üç aylık dönemi beyan 14.11.2011 ödeme 17.11.2011

4- Geçici Vergi (3 aylık) – 01.10.2011 / 31.12.2011 üç aylık dönemi beyan 14.02.2012 ödeme 17.02.2012

Yıllık Gelir Vergisi – 01.01.2011 / 31.12.2011 Yıllık Beyanname beyan 25.03.2011 – 1.Taksit ödemesi 31.03.2011

Yıllık Gelir Vergisi – 2. Taksit ödemesi 30.06.2011

YAZAR KASA KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSULAR  

1) Günlük satışlar için Yazar Kasa Fişi düzenlendiğinde Günlük Z Raporu alınmak zorundadır.

CEZAi MÜEYYİDESİ : Günlük Z Raporu almak zorunda olduğu halde almayan mükelleflere;

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları

Mecburiyeti Hakkındaki Kanun’ un mükerer 8. maddesinin 2. bendine istinaden 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu’ nun 352. maddesinin ekinde yer alan usulsüzlük cezalarından 1. derecede

usulüslük cezasının beş katı ceza kesilir.

2011 Yılı İçin Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları ( 1. Derece Usulsüzlük Cezaları )

.- Sermaye Şirketlerine : 96.00 x 5 = 480.00 TL

.- Sermaye Şirketleri Dışında Kalan 1. Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabına :60.00 x 5 = 300.00 TL

.- İkinci Sınıf Tüccarlar : 30.00 x 5 = 150.00 TL

2) Gün içinde satış yapılmadı ve yazar kasa fişi kesilmediği günler için Yaza Kasadan günlük Z raporu almaya gerek yoktur. (Kaynak:

www.gib.gov.tr/Mükellef Hizmetleri/Sıkça Sorulan Sorular/10 Soruda Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı)

3) Yazar Kasadan tek seferde keseceğiniz fişin bir üst limiti var ve bu sınır her yıl başında

Maliye Bakanlığı tarafından yenilenmektedir.

2011 yılı için tek seferde kesebileceğiniz fişin KDV dahil tutarı en fazla 700.00 TL olabilir

Mükellef 700.00 TL ‘ yi aşan tutarlar için müşteri isemese bile fatura düzenlemek zorundadır.

CEZAİ MÜEYYİDESİ :

4) Yazar Kasadan Hatalı Fiş Kesilmesi Durumu ;

Kesilmek istenen tutardan daha fazla tutarda fiş kesilmesi durumunda öncelikle hemen kesikmek

istenen doğru tutar da fiş kesilecek ve bu durum bir dilekçe ile hatalı fiş de dilekçeye eklenerek

vergi dairesine bildirilecek.

FATURA İLE  İLGİLİ BİLİNMESİ GERENLER VE FATURA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

Faturanın tarifi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde yapılmıştır.

“Faturanın Tarifi

Madde 229- Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

Faturada olması gereken asgari bilgiler ise VUK madde 230 da belirtilmiştir.

“ Faturanın Şekli

Madde 230-

(2365 sayılı Kanunun 34′üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19′uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,

teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu

veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesiaranmaz.”

Faturanın kullanım mecburiyeti ise VUK madde 232 de düzenlenmiştir.

“ Fatura Kullanma Mecburiyeti
Madde 232-

Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;(2)

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(2686 sayılı Kanunun 28′inci maddesiyle değişen fıkra) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (3) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük; 14.8.1999) 50.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011′den itibaren 700, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (4) (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011′den itibaren 700, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. “

1) Fatura , malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün ( 7 gün ) içinde

düzenlenir.

Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. ( VUK madde 231/5)

CEZAi MÜEYYİDESİ : Fatura düzenlenmediğinde 170.00 TL den aşağı

aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının

% 10′u nispetinde özel usulsüzlük ezası kesilir. ( VUK madde : 353 )

Örnek : 100.00 Tl lik fatura düzenlemediğinizde 170.00 TL özel usulsüzlük cezasına muhatap

olursunuz

Örnek : 5.000.00 TL lik fatura düzenlemediğinizde 5.000.00 x % 10 = 500.00 TL özel usulsüzlük

cezasına muhatap olursunuz.

SEVK İRSALİYESİ ve SEVK İRSALİYESİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

Sevk irsaliyesi VUK ‘da Faturanın Şekli başlığını taşıyan olan 230. maddesinin 5. bendinde düzenlenmiştir. İlgili kanun

maddesinde “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından

 taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya  taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

        Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir  aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında  fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya  taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.”

denilmek sureti ile sevk irsaliyesini  kullanım zorunluluğuna vurgu yapılmıştır.

İrsaliyede olması Gereken Bilgiler; (173 sıra nolu VUK genel tebliği)

a- Gönderilen malın nev’i ve miktarı

b- Satıcını veya malı sevk edenin adı , soyadı varsa ticaret ünvanı,adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

c- Müşterinin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi hesap numarası

d- Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ve fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır.   ( 253 no’lu VUK genel tebliği)

e- Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecektir.   ( 206 no’lu VUK genel tebliği)

Cezai Müeyyide : Sevk irsaliyesini hiç düzenlenmemesi veya olması gereken bilgilerin eksik olması halinde VUK 353.

maddesinin 2. bendine göre 2011 yılı için 170,00 TL özel usulsüzlük ceza kesilir.

Önemli Not : İrsaliyeli Faturada ayrıca ” düzenleme saati ” yazılması gerekir.

GİDER PUSULASI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

– Mükellefiyeti olmayan kişilerden alınacak şahsi eşyaları içinveya basit usul mükelleflerden alınacak demirbaş ve araç gerek için alıcı olan mükellef Gider Pusulası düzenleyip ve bu belgeyi satıcıya imzalatarak bu belge ile işletmeye resmi giriş yapılacaktır.

Örnek : Vergi mükelleflerinin işletmelerinde kullanmak üzere Vergi Mükellefi olmayan kişilerden

İkinci el araç (otomobil,kamyonet) alışların da Gider Pusulası düzenlenecektir.

– Nihai tüketicilere yapılan satışlardan iade alınan mallar içinde Gider Pusulası düzenlenecektir.

BELİRLİ BİR HADDİ AŞAN TUTARLARIN VE ÖDEMELERİN İSPAT EDİLMESİ  

8.000,00 TL’ yi Aşan Tahsilat, Ödeme ve Fatura Tutarlarının Banka, Finans Kurumları veya

PTT ‘ den Yapılması Gerekir. (VUK 332) ( VUK madde 324 )

Fatura tutarının 8.000,00 TL ‘ yi aşması durumunda taksitle veya parça parça ödeme yapılsa da

her ödemenin ilgili kurumlarda yapılması gerekmektedir.

GELİR BEYAN EDİLMEMESİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILACAK DURUM  

FATURA KESİLMEMESİ  

Vergi Bayannameleri yasal süresinde verilmiş olsa bile mükellef tarafından fatura kesilmemiş ise

gelir beyan edilmeyen (boş beyanname / matrahsız beyanname) için maliye (idare) tarafından

re’ sen vergi tarh ededilebilir. Yani matrah beyan edilmeyen beyanne için durumu takdir

komisyonuna gönderip maliye kendisi matrah takdir edebilir. (VUK madde 30 )

PERSONEL (İŞÇİ) ÇALIŞTIRANLAR VEYA ÇALIŞTIRACAK OLANLAR ;  

1) SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞYERİNİN SİGORTAYA (SGK ‘ NA) BİLDİRİLMESİ

– İşyeri Bildirgesi : İşveren örneği kurumca hazırlanan İşyeri Bildirgesini en geç sigortalı

çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. Kaynak: 5510 sayılı kanun madde 11

CEZAi MÜEYYİDESİ : 5510 sayılı kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

uyarınca idarî para cezası uygulanır

a) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin

üç katı tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 3 = 2.510.00 TL

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 2 = 1.674.00 TL

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 1 = 837.00 TL

 2) SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞÇİNİN SİGORTAYA( SGK ‘ NA) BİLDİRİLMESİ

– Sigortalı Bildirimi ve Tescili : İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle

yükümlüdür. ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi)

İşyerlerinde çalışacak sigortalılar işe başlayacakları günden en az bir gün önce işveren tarafından sigortaya (SGK) bildirilmeleri gerekiyor.

CEZAi MÜEYYİDESİ : 5510 sayılı kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) / 1)

Her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ( 837.00 TL )

3) On kişi ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler 01.01.2009 tarihinden itibaren ücret ödemelerini

bankadan yapmak zorunda ( Kaynak: 18 Kasım 2008 tarihli 27058 sayılı Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı yönetmeliği )

On kişinin hesabında mükellefin Türkiye geneldeki tüm işyerinede ki toplam işçi sayısı

hesaba katılır.

 4) Onbir ve daha fazla işçi çalıştıran mükellefler Muhtasar Beyannamelerini aylık vermek zorunda

Muhtasar Beyannameler üç aylık verilebilir fakat işverenler onbir işçi çalıştırmaya başladığı

zaman Muhtasar Beyannamelerini aylık vermek zorundadır. ( GVK madde : 94 )

5) Asgari Geçim İndirimi : Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi

uygulanır…

             Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin

kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her

biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′ idir. (GVK mad.32)

Asgari Geçim İndirimi uygulaması 01.01.2008 tarihinden itibaren 2008 yılı ücretlerine

uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. (GVK 265 nolu Tebliğ)

Asgari Geçim İndirim tutarı ücretlinin aylık net ücretine ilaveten ödenecektir.

6) Yıllık Ücretli İzin Süreleri (Çalışana Verilecek Yıllık Ücretli İzin Süreleri )

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl

çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

(Yıllık İzin, İşçinini Yıllık İzni, İşçinin Yıllık İzin Süresi, Çalışanın İnzi, Çalışanın Yıllık İzni)

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

“Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.”

Kaynak : 4857 Sayılı İş Kanunu Madde : 53

İşyeriniz İle İlgili Yapacağınız Mal Alışı ve Giderlerinizde Belge Düzeni;

1) Mal Alımı – Satımı Veya İmalat İşi İle İştigal Ediyor İseniz Mal Alışlarınızı Fatura İle Belgelendirmeniz Gerekmektedir.

Perakende satış fişi veya yazar kasa fişi geçerli değildir.

Bu konu ile ilgili VUK 204 no’ lu Genel Tebliğinde ” İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin

alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.”

denilmek sureti ile satışa konu olacak mal alışlarının kesinlikle fatura ile yapılmasına dikkat çekilmiştir

Örneğin : Bakkallık faaliyeti ile iştigal eden mükellef büyük toptancı marketlerden almış olduğu ve bakkalında satışa

sunacağı malları yazar kasa fişi ile almış olsa bu belgeyi kullanamaz, muhakkak suretle fatura alması gerekir.

Alış ve Satış Belgelerindeki KDV’ nin Durumu

Vergi Mükellefleri Satıl almış oldukları mal (emtia) veya giderlerin faturalarında ki kdv’ yi indirim konusu

yapabilmeleri için KDV’ nin faturada ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun

34. maddesinin 1. bendinden ” Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi,

alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere

kaydedilmek şartıyla indirilebilir.” denilmektedir.

KDV ‘ nin indirim konusu yapılabilmesi için üç husus çok önemli

1- Mal alışı veya giderlerin usulüne uygun belgeler ile iktisap edilmesi.

 Satılmak amacıyla alınan mal alışlarının veya imalatta kullanmak üzere alınan hammaddelerin fatura ile belgelendirilmesi.

İşletmeniz ile ilgili olsa dahi mal alışlarınız ile ilgili fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi almanız durumunda bu belgeyi mal alışı olarak kullanamazsınız ve KDV ‘ sini indirim konusu yapamazsınız.

            Mal alışlarınız da fatura ile belgelendirme zorunluluğuna uymadığınızda önemli sorunlarla karşılaşa bilirsiniz.

Vergi uygulamaları ile ilgili zaman aşımı beş yıldır ve işlemin gerçekleştiği yılı takip ede yılın bir ocağından başlar

ve takip eden beş yılı kapsar. 01.01.2011 tarihinde yapılan bir işlem ile ilgili zaman aşımı 01.01.2012 başlar ve 31.12.2016 ya kadar sürer ve mali idare 2011 yılının her hangi bir günüde yapılan işlem ile ilgili defterlerinizi 31.12.2016 ya kadar inceleme yapabilir. Örneğin siz bir perakende satış yapan bir firma olsanız ve 01.01.2011 tarihinde satmak üzere 5,90 TL lik KDV dahil aldığınız mal ile ilgili fatura yerine yazar kasa fişi almanız halinde maliyenin belge düzenine

uymadığınız ve doğru belge ile belgelendirmediğiniz için maliye 5,90 TL lik yazar kasa fişini kayıtlarınızdan

çıkarmanızı ve ilgili dönemin beyannamesini düzeltmenizi isteyecektir. İlgili dönem Ocak/2011 dönemi olup

ilgili ayın kdv beyannamesini düzelttiğinizde eğer KDV niz önceki beyananamede devrediyor ise ve düzeltme

beyannamesinde de KDV niz devretmeye devam ediyor ise maliyenin görüşü KDV ödemeniz çıkıncaya kadar takip eden tüm beyannamelerin düzeltilmesi yönündedir. Ocak/2011 dönemindeki hatalı işlenen 5,90 TL lik yazar kasa fişi için eğer maliye tarafından hatanın tespiti Aralık/2016 yapılmış ise ve sürekli KDV ‘ niz devrediyor ise 72 adet KDV Beyannamenizi düzeltmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da sadece beyannamelerin tahakkuklarındaki damga vergisi açısından size maliyeti 19,90 x 72 ay = 1.432,80 TL dir. Eğer yapılan düzeltme ile herhangi bir ayda KDV ödemesi çıkması halinde ise çıkacak KDV’nin ilgili olduğu aydan düzeltme yapıldığı aya kadar gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız. Maliyenin genel görüşü mükellefler tarafından fatura kullanılması olsa da mali idare VUK mükerrer madde

257 ‘ ye istinaden zaman zaman istisnalar belirlemiştir.

204 sıra no’ lu vergi usul kanunu genel tebliği ile “….. mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde

kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları  içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun  görülmüştür.” denilerek bahsi geçen giderler yazar kasa fişi veya perakende satış fişi ile belgelendirilmeleri halinde geçerli gider olarak kabul edilmiştir.275 sıra no’ lu vergi usul kanunu genel tebliği ile de ” Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. ” denilerek bu konuda ki istisna genişletilmiştir. Daha sonra 68 seri no’lu katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkında kanunla ilgili genel tebliği ile akaryakıt istasyonlarında ki yakıt pompalarında alınan yakıt

fişleri de geçerli gider belgesi olarak kabul edilmiştir. İlgili  tebliğ de ” Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla,

mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek

(üzerinde “taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu

ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir.” denilmiştir ve yazar kasa fişi (ödeme kaydedici cihaz fişi) ve

perakende satış fişlerini gider olarak kullanılması sınırı biraz daha genişletilmiştir.

            2- KDV ‘nin İndirim konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 34 maddesinde fatura ve benzeri belgelerde KDV ‘ nin ayrıca gösterilmesine

dikkat çeker.Bu husus ile ilgili yayınlanan 22 seri no ‘lu KDV Genel Tebliğinde ” mal ve hizmet satın alan mükellefler,

satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmek için, düzenlenecek fatura ve benzeri

vesikalarda verginin mutlak surette ayrıca gösterilmesini isteyeceklerdir. ” denilmektedir. Örneğin : Nakliyecilik faaliyeti

ile iştigal eden vergi mükellefi aracı için yedek parça faturası aldığında eğer satıcı firma faturanın KDV kısmına ” Dahil “

ibaresi yazar ve faturada KDV’ ayrıca göstermez ise alıcı nakliyeci firma bu faturada ki KDV ‘ yi indirim konusu yapamaz.

            KDV kanunun 34. maddesinin 2. fıkrasında ” Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca

gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca

tespit olunur. ” denmek sureti ile konu ile ilgili istisnaların düzenlenebileceği  belirtilmektedir. Bu husus ile ilgili

KDV Kanunun 15 no’ lu genel tebliğinde “Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddelerine göre verginin indirim

konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi zorunludur. Ancak Katma Değer Vergisi

Kanunun 23. maddesine göre özel matrah şekilleri tespit edilen işlemler ile aynı Kanunun 20/4. fıkrasına göre, tarife ve

bilet bedelinin vergi dahil edilerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek vesikalarda verginin ayrıca gösterilmesi şartı

aranmayacaktır. Mükellefler bu neviden mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklendikleri vergileri, vergili bedeli 11′e

bölerek hesaplayacaklar ve indirim konusu yapabileceklerdir. Mesela; akaryakıt, tekel maddeleri ve biletle tahsil edilen

yolculuk giderlerinde indirilecek vergi bu şekilde hesaplanacaktır. ” denilmek sureti ile bir kısım işlem için fatura ve benzeri evraklarda KDV’ nin ayrıca gösterilmesi hususuna istisnalar getirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen nakliyeci mükellef aracı için fatura aldığında KDV ayrıca gösterilmek zorunda iken aracı için yakıt aldığında KDV’yi indirim konusu yapmak için faturada KDV ayrıca gösterilmesine gerek yoktur. Yakıt faturasında KDV dahil yazsa da KDV indirim konusu yapılacaktır.

            3- KDV ‘nin İndirim konusu yapılabilmesi için fatura veya fatura yerine geçen belgelerin (vesikaların) kanuni

defterlere kaydedilmesi şarttır.

          İşletmeniz ile ilgili geçerli olabilecek usulüne göre düzenlenmiş fatura yasal defterlere kaydedilir ise ancak KDV’ si

indirim konusu yapılabilir. Aksi takdirde indirim konusu yapılamaz.

Sonuç : Mükelleflerin, küçük veya önemsiz saydığı meblağlar mali denetime takıldığında önemli sonuçlar doğurabileceğinden mali değeri olan her işlem ve belge konusunda gerekli özen ve dikkat hem mükellefler hem de uygulayıcılar tarafından tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde 16 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25522

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

DAİR YÖNETMELİK

Emziren İşçinin Çalıştırılması

Madde 13 — Emziren işçilerin, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.

Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen işçi, doğumdan sonra ilk altı ay içinde bu işlerde çalıştırılamaz.

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 – (Değişik: RG 23/10/2004-25622)

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

Sağlık Raporu

Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare:R.G-7/3/2010-27514) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı (Ek ibare:R.G-7/3/2010-27514) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği  halinde o işyerine gönderilir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

 

EK – I

 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

 

 

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler

16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri  işler

31

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

 

 

 

 

 

146

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.

 

              K

 

PRATİK BİLGİLER

2012 YILINDA UYGULACAK HAD VE ORANLARIN BAZILARI;

1-     2011 Yeniden Değerleme oranı : % 10,26 (on virgül yirmi altı)

Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 410)

2-     2012 yılında elde edilen mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı  :  3.000 TL (GVK madde 21)

3-     İşverenler tarafından işçilere (çalışanlara / hizmet erbabına) yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilen tutarı  :  11, 70 TL (GVK madde 23 / 8. bent)

4-     Sakatlık indirim tutarı

birinci derece sakatlar için 770 TL,

ikinci derece sakatlar için 380 TL,

üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir. (GVK madde 31)

5-     Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Yıllık kira bedeli toplamı Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000 TL, diğer yerlerde 3.500 TL olarak uygulanacaktır

( GVK madde 47 / 2. bent )

6-     Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 70.000 TL veya yıllık satışları tutarının 105.000 TL aşmaması,

2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 35.000 TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 70.000 TL aşmaması,

( GVK madde 48)

7-     Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin  istisna tutarı, 8.800 TL

( GVK madde 80 )

8-     Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

– 10.000 TL’ye kadar                                                                                                       % 15

– 25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası                                                            % 20

– 58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin

25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası                                                                               % 27

– 58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde

88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası                                     % 35

( GVK madde 103 )

9-     Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2012 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

10-  Fatura düzenleme mecburiyeti (Nihai müşterilere yapılan teslim ve hizmetlerde)  KDV dahil 770,00 TL  (Mal teslimi veya hizmet ifasının tutarı 770,00 TL ‘ nin altında bile olsa müşterinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. VUK madde 232 – VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

11- Amortisman Ayırma haddi ( Demirbaş ve Peştemallıklarda) : 770,00 TL (VUK madde 313 – VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

12-  Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları  (VUK madde 352- VUK 411 sayılı Genel Tebliği )

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
I inci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri 105
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  meslek erbabı 66
3 – İkinci sınıf tüccarlar 33
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4
II nci derece usulsüzlükler                                    1- Sermaye şirketleri 58
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 33
3 – İkinci sınıf tüccarlar 16
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30

13-  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması halinde uygulanacak ceza 

Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 01.01.2012 den itibaren 180,00 TL den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 88.000,00 TL ‘ yi geçemez

(VUK madde 353- VUK 411 sayılı Genel Tebliği)

14- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Miras Hisselerinin istisna tutarı 

7338 sayılı kanun madde 4/(b) bendi;

Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400 000 000 lirası (130.589 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800 000 000 lirası (261.336 TL)

(Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43)

15- Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi ( Araç Bandrol Tarifesi)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 veyukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 480,00 335,00 189,00 142,00 52,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 768,00 576,00 335,00 237,00 92,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.780,00 6.101,00 3.676,00 1.836,00 675,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 10.658,00 9.204,00 5.422,00 2.421,00 965,00
4001 cm³ ve yukarısı 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 92,00 71,00 52,00 34,00 15,00
251 – 650 cm³ e kadar 189,00 142,00 92,00 52,00 34,00
651 – 1200 cm³ e kadar 480,00 286,00 142,00 92,00 52,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 381,00 189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 576,00 381,00 189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00
26 – 35 kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00
36 – 45 kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00
46 kişi ve yukarısı 2.320,00 1.935,00 1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 518,00 345,00 170,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.043,00 606,00 345,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00
20.001 kg ve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 29.074,00 23.258,00 17.443,00 13.952,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00
20.001 kg. ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

1)   KDV Beyannamesi

Basit Düzeyde KDV Tanımı ve  Uygulanışı :

KDV (Katma Değer Vergisi) : Basit anlatımla harcama ve tüketimden (mal teslimi ve hizmet ifası) dolayı ödenen vergidir.

KDV Beyannamesi aylık verilen bazı özel durumlarda da üç aylık olarak verilen bir vergidir.

Mükelleflerimiz devlete aktarılmak üzere müşterilerinden KDV tahsil eder ve kendi mal alışı ve giderleri için de KDV öderler. KDV indirim mekanizmasına sahip  bir vergidir. Aylık beyanname veren mükellefler için düşünüldüğünde mükellefimizin ay içinde KDV’ ye tabi satışları dolayısı ile müşterisinden tahsil etmesi gereken KDV ile mal alışı veya giderleri için ödediği KDV karşılaştırılacaktır. Tahsil ettiği KDV ödedikleri KDV ‘ den fazla olursa aradaki fark maliyeye ödenecektir. Mal alışlarına veya giderlerine ait KDV, tahsil edecekleriKDV daha fazla ise aradaki KDV mükellefin alacağı olarak sonraki döneme aktarılacaktır ve bir sonraki ay bu fark tekrar hesaba katılacaktır.

Örnek 1 : 2011-Temmuz ayında ki satışlarımızdan dolayı 10,00 TL lik tahsil edilecek KDV’ mizin olması ve bunun karşısında da 7,00 TL lik harcamalarımızın KDV’ si olması halinde tahsil edilecek KDV’ miz harcamalarımızın  KDV’ sinden  fazla olduğu için aradaki 3,00 TL lik fazlalık takip eden ayda (Ağustos)KDV beyannamesi ile ayın 24′ üne kadar maliyeye bildirilecek ve 26′ sına kadar da ödemesi yapılacaktır.

Örnek 2 : 2011-Ağustos ayında ki satışlarımızdan dolayı 5,00 TL lik tahsil edilecek KDV’ mizin olması ve bunun karşısında da 9,00 TL lik harcamalarımızın KDV’ si olması halinde harcamalarımızın KDV’ si tahsil edeceğimiz KDV’ den fazla olduğu için aradaki 4,00 TL lik fark mükellefimizim alacağı olarak sonraki döneme devredecektir ve takip eden aydaki KDV hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınacaktır.

        Önemli Not :  Mükellefimiz KDV den dolayı alacaklı olsa bile düzenlenen KDV Beyannamesinden dolayı her ay için 19,90 TL damga vergisi ödeyecektir.( beyannamelerin damga vergisi her  yıl başında maliye tarafından arttırılmaktadır.)

2)  Muhtasar Beyanname

Deftere tabi mükellef tarafından ödenmekte olan Kira, İşçi Ücreti, Sermest Meslek erbabına yapılan ücret, Müstahsil ödemesi, v.s. için yapılan

ödemlerden, mükellef tarafından  yapılan gelir vergisi kesintilerinin aylık veya duruma göre üç aylık verilecek Muhtasar beyanname ile yerine getirilen vergilendirme türüdür.

Örnek :  Deftere tabi mükellefimiz kiracı olduğu işyerini brüt 100,00 TL ‘ ye kiralamış ise yapacağı kira ödemesinden %20 stopaj (tevkifat/kesinti) yapıp mal sahibini banka hesabına 80,00 TL yatıracak ve kesinti yaptığı 20,00 TL’ yi muhtasar beyanname ile maliyeye bildirilecek ve ödeyecektir.

3)  Geçici Vergi (Peşin vergi) Beyannamesi

       Mükellefler yıllık ödeyecekleri gelir veya kurumlar vegisinden düşülmek (mahsup edilmek) üzere yıllık dört dönem halinde geçici vergi öderler. Üçer aylık dönemlerde kar/zarar hesapları yapılır ve geçici vergi beyannamesi ile maliyeye bildirilir ve ödenir.

      Gelir Vergisi mükellefleri yıl içinde vergi matrahı üzerinden % 15 oranından geçici vergi öderler. Gelir vergisi mükelleflerinin Yıllık gelir vergi oranları ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesine göre  % 15 den başlar ve vergi matrahının durumuna göre % 35′ e kadar yükselir.

2011 Yılı Gelir Vergisi Matrahına Uygulanacak Tarife ( 193 sayışı Gelir vergisi kanunun 103. maddesi Esas Tarife )

9.400,00 TL ye kadar                                                                      % 15

23.000 TL’nin      9.400 TL’si için      1.410 TL, fazlası                         % 20

53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL,(ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL),fazlası                                                                          – % 27

53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL,(ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL), fazlası  –                                  % 35

Örnek : 2011 yılı için yıl içinde 10.000,00 TL vergi matrahı üzerinden % 15 oranı üzerinden 1.500,00 TL geçici vergi (peşin vergi) ödeyen gelir vergisi mükellefi için takip eden yılda verilecek Yıllık gelir vergisinin matrahı 9.400,00 TL yi aştığı için aşan kısım % 20 oranı üzerineden vergilendirilecek ve 9.400,00 x %15 = 1.410,00 TL ve

10.000,00 – 9.400,00 = 600,00 TL x % 20 = 120,00 TL

1.410,00 + 120,00 = 1.530,00 TL Yıl içinde 1.500,00 TL olarak ödenen geçici vergi ile yıllık beyanname üzerinden ödenecek olan 1.530,00 TL arasında oluşan 30,00 TL lik fark eğer mükellef geçici vergileri yıllık beyanname verilinceye kadar ödemiş ise yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece bu 30,00 TL lik farkı öder.

4)  Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi

Gelir vergisi mükelleflerinin yılllık işleri ile ilgili kazançlarını ve beyannameye dahil edilecek diğer gelirlerini topluca beyan edeleceği vergi beyannamesidir.

Örnek : Bakkallık faaliyeti ile iştigal eden mükellefin yıllık beyannamesine bakkalı ile ilgili mali sonuç beyannamesine dahil edilmesinin yanında kira geliri elde ettiği mesken kira geliride bu yıllık beyannameye dahil edilerek maliyeye bildirilir.

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

KDV (Aylık) – Her Ayın 24 ‘ ünde Beyanname Verilir – 26. günü ödeme yapılır.

Muhtasar (Aylık) – Her Ayın 23 ‘ ünde Beyanname Verilir – 26. günü ödeme yapılır

1- Muhtasar (3 aylık) – 01.01.2011 / 31.03.2011 üç aylık dönemi beyan 23.04.2011 ödeme 26.04.2011

2- Muhtasar (3 aylık) – 01.04.2011 / 30.06.2011 üç aylık dönemi beyan 23.07.2011 ödeme 26.07.2011

3- Muhtasar (3 aylık) – 01.07.2011 / 30.09.2011 üç aylık dönemi beyan 23.10.2011 ödeme 26.10.2011

4- Muhtasar (3 aylık) – 01.10.2011 / 31.12.2011 üç aylık dönemi beyan 23.01.2012 ödeme 26.01.2012

1-. Geçici Vergi (3 aylık) – 01.01.2011 / 31.03.2011 üç aylık dönemi beyan 14.05.2011 ödeme 17.05.2011

2- Geçici Vergi (3 aylık) –  01.04.2011 / 30.06.2011 üç aylık dönemi beyan 14.08.2011 ödeme 17.08.2011

3- Geçici Vergi (3 aylık) –  01.07.2011 / 30.09.2011 üç aylık dönemi beyan 14.11.2011 ödeme 17.11.2011

4- Geçici Vergi (3 aylık) – 01.10.2011 / 31.12.2011 üç aylık dönemi beyan 14.02.2012 ödeme 17.02.2012

Yıllık Gelir Vergisi – 01.01.2011 / 31.12.2011 Yıllık Beyanname beyan 25.03.2011 – 1.Taksit ödemesi 31.03.2011

Yıllık Gelir Vergisi – 2. Taksit ödemesi 30.06.2011

YAZAR KASA KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSULAR  

1) Günlük satışlar için Yazar Kasa Fişi düzenlendiğinde Günlük Z Raporu alınmak zorundadır.

CEZAi MÜEYYİDESİ : Günlük Z Raporu almak zorunda olduğu halde almayan mükelleflere;

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları

Mecburiyeti Hakkındaki Kanun’ un mükerer 8. maddesinin 2. bendine istinaden 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu’ nun 352. maddesinin ekinde yer alan usulsüzlük cezalarından 1. derecede

usulüslük cezasının beş katı ceza kesilir.

2011 Yılı İçin Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları ( 1. Derece Usulsüzlük Cezaları )

.- Sermaye Şirketlerine : 96.00 x 5 = 480.00 TL

.- Sermaye Şirketleri Dışında Kalan 1. Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabına :60.00 x 5 = 300.00 TL

.- İkinci Sınıf Tüccarlar : 30.00 x 5 = 150.00 TL

2) Gün içinde satış yapılmadı ve yazar kasa fişi kesilmediği günler için Yaza Kasadan günlük Z raporu almaya gerek yoktur. (Kaynak:

www.gib.gov.tr/Mükellef Hizmetleri/Sıkça Sorulan Sorular/10 Soruda Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı)

3) Yazar Kasadan tek seferde keseceğiniz fişin bir üst limiti var ve bu sınır her yıl başında

Maliye Bakanlığı tarafından yenilenmektedir.

2011 yılı için tek seferde kesebileceğiniz fişin KDV dahil tutarı en fazla 700.00 TL olabilir

Mükellef 700.00 TL ‘ yi aşan tutarlar için müşteri isemese bile fatura düzenlemek zorundadır.

CEZAİ MÜEYYİDESİ :

4) Yazar Kasadan Hatalı Fiş Kesilmesi Durumu ;

Kesilmek istenen tutardan daha fazla tutarda fiş kesilmesi durumunda öncelikle hemen kesikmek

istenen doğru tutar da fiş kesilecek ve bu durum bir dilekçe ile hatalı fiş de dilekçeye eklenerek

vergi dairesine bildirilecek.

FATURA İLE  İLGİLİ BİLİNMESİ GERENLER VE FATURA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

Faturanın tarifi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde yapılmıştır.

“Faturanın Tarifi

Madde 229- Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

Faturada olması gereken asgari bilgiler ise VUK madde 230 da belirtilmiştir.

“ Faturanın Şekli

Madde 230-

(2365 sayılı Kanunun 34′üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19′uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,

teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu

veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesiaranmaz.”

Faturanın kullanım mecburiyeti ise VUK madde 232 de düzenlenmiştir.

“ Fatura Kullanma Mecburiyeti
Madde 232-

Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;(2)

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(2686 sayılı Kanunun 28′inci maddesiyle değişen fıkra) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (3) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük; 14.8.1999) 50.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011′den itibaren 700, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (4) (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011′den itibaren 700, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. “

1) Fatura , malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün ( 7 gün ) içinde

düzenlenir.

Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. ( VUK madde 231/5)

CEZAi MÜEYYİDESİ : Fatura düzenlenmediğinde 170.00 TL den aşağı

aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının

% 10′u nispetinde özel usulsüzlük ezası kesilir. ( VUK madde : 353 )

Örnek : 100.00 Tl lik fatura düzenlemediğinizde 170.00 TL özel usulsüzlük cezasına muhatap

olursunuz

Örnek : 5.000.00 TL lik fatura düzenlemediğinizde 5.000.00 x % 10 = 500.00 TL özel usulsüzlük

cezasına muhatap olursunuz.

SEVK İRSALİYESİ ve SEVK İRSALİYESİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

Sevk irsaliyesi VUK ‘da Faturanın Şekli başlığını taşıyan olan 230. maddesinin 5. bendinde düzenlenmiştir. İlgili kanun

maddesinde “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından

 taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya  taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

        Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir  aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında  fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya  taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.”

denilmek sureti ile sevk irsaliyesini  kullanım zorunluluğuna vurgu yapılmıştır.

İrsaliyede olması Gereken Bilgiler; (173 sıra nolu VUK genel tebliği)

a- Gönderilen malın nev’i ve miktarı

b- Satıcını veya malı sevk edenin adı , soyadı varsa ticaret ünvanı,adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

c- Müşterinin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi hesap numarası

d- Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ve fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır.   ( 253 no’lu VUK genel tebliği)

e- Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecektir.   ( 206 no’lu VUK genel tebliği)

Cezai Müeyyide : Sevk irsaliyesini hiç düzenlenmemesi veya olması gereken bilgilerin eksik olması halinde VUK 353.

maddesinin 2. bendine göre 2011 yılı için 170,00 TL özel usulsüzlük ceza kesilir.

Önemli Not : İrsaliyeli Faturada ayrıca ” düzenleme saati ” yazılması gerekir.

GİDER PUSULASI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

– Mükellefiyeti olmayan kişilerden alınacak şahsi eşyaları içinveya basit usul mükelleflerden alınacak demirbaş ve araç gerek için alıcı olan mükellef Gider Pusulası düzenleyip ve bu belgeyi satıcıya imzalatarak bu belge ile işletmeye resmi giriş yapılacaktır.

Örnek : Vergi mükelleflerinin işletmelerinde kullanmak üzere Vergi Mükellefi olmayan kişilerden

İkinci el araç (otomobil,kamyonet) alışların da Gider Pusulası düzenlenecektir.

– Nihai tüketicilere yapılan satışlardan iade alınan mallar içinde Gider Pusulası düzenlenecektir.

BELİRLİ BİR HADDİ AŞAN TUTARLARIN VE ÖDEMELERİN İSPAT EDİLMESİ  

8.000,00 TL’ yi Aşan Tahsilat, Ödeme ve Fatura Tutarlarının Banka, Finans Kurumları veya

PTT ‘ den Yapılması Gerekir. (VUK 332) ( VUK madde 324 )

Fatura tutarının 8.000,00 TL ‘ yi aşması durumunda taksitle veya parça parça ödeme yapılsa da

her ödemenin ilgili kurumlarda yapılması gerekmektedir.

GELİR BEYAN EDİLMEMESİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILACAK DURUM  

FATURA KESİLMEMESİ  

Vergi Bayannameleri yasal süresinde verilmiş olsa bile mükellef tarafından fatura kesilmemiş ise

gelir beyan edilmeyen (boş beyanname / matrahsız beyanname) için maliye (idare) tarafından

re’ sen vergi tarh ededilebilir. Yani matrah beyan edilmeyen beyanne için durumu takdir

komisyonuna gönderip maliye kendisi matrah takdir edebilir. (VUK madde 30 )

PERSONEL (İŞÇİ) ÇALIŞTIRANLAR VEYA ÇALIŞTIRACAK OLANLAR ;  

1) SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞYERİNİN SİGORTAYA (SGK ‘ NA) BİLDİRİLMESİ

– İşyeri Bildirgesi : İşveren örneği kurumca hazırlanan İşyeri Bildirgesini en geç sigortalı

çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. Kaynak: 5510 sayılı kanun madde 11

CEZAi MÜEYYİDESİ : 5510 sayılı kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

uyarınca idarî para cezası uygulanır

a) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin

üç katı tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 3 = 2.510.00 TL

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 2 = 1.674.00 TL

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

01.07.2011 / 31.12.2011 arası Asgari Ücret 837.00 x 1 = 837.00 TL

 2) SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞÇİNİN SİGORTAYA( SGK ‘ NA) BİLDİRİLMESİ

– Sigortalı Bildirimi ve Tescili : İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle

yükümlüdür. ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi)

İşyerlerinde çalışacak sigortalılar işe başlayacakları günden en az bir gün önce işveren tarafından sigortaya (SGK) bildirilmeleri gerekiyor.

CEZAi MÜEYYİDESİ : 5510 sayılı kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) / 1)

Her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ( 837.00 TL )

3) On kişi ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler 01.01.2009 tarihinden itibaren ücret ödemelerini

bankadan yapmak zorunda ( Kaynak: 18 Kasım 2008 tarihli 27058 sayılı Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı yönetmeliği )

On kişinin hesabında mükellefin Türkiye geneldeki tüm işyerinede ki toplam işçi sayısı

hesaba katılır.

 4) Onbir ve daha fazla işçi çalıştıran mükellefler Muhtasar Beyannamelerini aylık vermek zorunda

Muhtasar Beyannameler üç aylık verilebilir fakat işverenler onbir işçi çalıştırmaya başladığı

zaman Muhtasar Beyannamelerini aylık vermek zorundadır. ( GVK madde : 94 )

5) Asgari Geçim İndirimi : Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi

uygulanır…

             Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin

kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her

biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′ idir. (GVK mad.32)

Asgari Geçim İndirimi uygulaması 01.01.2008 tarihinden itibaren 2008 yılı ücretlerine

uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. (GVK 265 nolu Tebliğ)

Asgari Geçim İndirim tutarı ücretlinin aylık net ücretine ilaveten ödenecektir.

6) Yıllık Ücretli İzin Süreleri (Çalışana Verilecek Yıllık Ücretli İzin Süreleri )

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl

çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

(Yıllık İzin, İşçinini Yıllık İzni, İşçinin Yıllık İzin Süresi, Çalışanın İnzi, Çalışanın Yıllık İzni)

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

“Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.”

Kaynak : 4857 Sayılı İş Kanunu Madde : 53

İşyeriniz İle İlgili Yapacağınız Mal Alışı ve Giderlerinizde Belge Düzeni;

1) Mal Alımı – Satımı Veya İmalat İşi İle İştigal Ediyor İseniz Mal Alışlarınızı Fatura İle Belgelendirmeniz Gerekmektedir.

Perakende satış fişi veya yazar kasa fişi geçerli değildir.

Bu konu ile ilgili VUK 204 no’ lu Genel Tebliğinde ” İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin

alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.”

denilmek sureti ile satışa konu olacak mal alışlarının kesinlikle fatura ile yapılmasına dikkat çekilmiştir

Örneğin : Bakkallık faaliyeti ile iştigal eden mükellef büyük toptancı marketlerden almış olduğu ve bakkalında satışa

sunacağı malları yazar kasa fişi ile almış olsa bu belgeyi kullanamaz, muhakkak suretle fatura alması gerekir.

Alış ve Satış Belgelerindeki KDV’ nin Durumu

Vergi Mükellefleri Satıl almış oldukları mal (emtia) veya giderlerin faturalarında ki kdv’ yi indirim konusu

yapabilmeleri için KDV’ nin faturada ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun

34. maddesinin 1. bendinden ” Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi,

alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere

kaydedilmek şartıyla indirilebilir.” denilmektedir.

KDV ‘ nin indirim konusu yapılabilmesi için üç husus çok önemli

1- Mal alışı veya giderlerin usulüne uygun belgeler ile iktisap edilmesi.

 Satılmak amacıyla alınan mal alışlarının veya imalatta kullanmak üzere alınan hammaddelerin fatura ile belgelendirilmesi.

İşletmeniz ile ilgili olsa dahi mal alışlarınız ile ilgili fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi almanız durumunda bu belgeyi mal alışı olarak kullanamazsınız ve KDV ‘ sini indirim konusu yapamazsınız.

            Mal alışlarınız da fatura ile belgelendirme zorunluluğuna uymadığınızda önemli sorunlarla karşılaşa bilirsiniz.

Vergi uygulamaları ile ilgili zaman aşımı beş yıldır ve işlemin gerçekleştiği yılı takip ede yılın bir ocağından başlar

ve takip eden beş yılı kapsar. 01.01.2011 tarihinde yapılan bir işlem ile ilgili zaman aşımı 01.01.2012 başlar ve 31.12.2016 ya kadar sürer ve mali idare 2011 yılının her hangi bir günüde yapılan işlem ile ilgili defterlerinizi 31.12.2016 ya kadar inceleme yapabilir. Örneğin siz bir perakende satış yapan bir firma olsanız ve 01.01.2011 tarihinde satmak üzere 5,90 TL lik KDV dahil aldığınız mal ile ilgili fatura yerine yazar kasa fişi almanız halinde maliyenin belge düzenine

uymadığınız ve doğru belge ile belgelendirmediğiniz için maliye 5,90 TL lik yazar kasa fişini kayıtlarınızdan

çıkarmanızı ve ilgili dönemin beyannamesini düzeltmenizi isteyecektir. İlgili dönem Ocak/2011 dönemi olup

ilgili ayın kdv beyannamesini düzelttiğinizde eğer KDV niz önceki beyananamede devrediyor ise ve düzeltme

beyannamesinde de KDV niz devretmeye devam ediyor ise maliyenin görüşü KDV ödemeniz çıkıncaya kadar takip eden tüm beyannamelerin düzeltilmesi yönündedir. Ocak/2011 dönemindeki hatalı işlenen 5,90 TL lik yazar kasa fişi için eğer maliye tarafından hatanın tespiti Aralık/2016 yapılmış ise ve sürekli KDV ‘ niz devrediyor ise 72 adet KDV Beyannamenizi düzeltmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da sadece beyannamelerin tahakkuklarındaki damga vergisi açısından size maliyeti 19,90 x 72 ay = 1.432,80 TL dir. Eğer yapılan düzeltme ile herhangi bir ayda KDV ödemesi çıkması halinde ise çıkacak KDV’nin ilgili olduğu aydan düzeltme yapıldığı aya kadar gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız. Maliyenin genel görüşü mükellefler tarafından fatura kullanılması olsa da mali idare VUK mükerrer madde

257 ‘ ye istinaden zaman zaman istisnalar belirlemiştir.

204 sıra no’ lu vergi usul kanunu genel tebliği ile “….. mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde

kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları  içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun  görülmüştür.” denilerek bahsi geçen giderler yazar kasa fişi veya perakende satış fişi ile belgelendirilmeleri halinde geçerli gider olarak kabul edilmiştir.275 sıra no’ lu vergi usul kanunu genel tebliği ile de ” Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. ” denilerek bu konuda ki istisna genişletilmiştir. Daha sonra 68 seri no’lu katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkında kanunla ilgili genel tebliği ile akaryakıt istasyonlarında ki yakıt pompalarında alınan yakıt

fişleri de geçerli gider belgesi olarak kabul edilmiştir. İlgili  tebliğ de ” Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla,

mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek

(üzerinde “taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu

ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir.” denilmiştir ve yazar kasa fişi (ödeme kaydedici cihaz fişi) ve

perakende satış fişlerini gider olarak kullanılması sınırı biraz daha genişletilmiştir.

            2- KDV ‘nin İndirim konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 34 maddesinde fatura ve benzeri belgelerde KDV ‘ nin ayrıca gösterilmesine

dikkat çeker.Bu husus ile ilgili yayınlanan 22 seri no ‘lu KDV Genel Tebliğinde ” mal ve hizmet satın alan mükellefler,

satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmek için, düzenlenecek fatura ve benzeri

vesikalarda verginin mutlak surette ayrıca gösterilmesini isteyeceklerdir. ” denilmektedir. Örneğin : Nakliyecilik faaliyeti

ile iştigal eden vergi mükellefi aracı için yedek parça faturası aldığında eğer satıcı firma faturanın KDV kısmına ” Dahil “

ibaresi yazar ve faturada KDV’ ayrıca göstermez ise alıcı nakliyeci firma bu faturada ki KDV ‘ yi indirim konusu yapamaz.

            KDV kanunun 34. maddesinin 2. fıkrasında ” Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca

gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca

tespit olunur. ” denmek sureti ile konu ile ilgili istisnaların düzenlenebileceği  belirtilmektedir. Bu husus ile ilgili

KDV Kanunun 15 no’ lu genel tebliğinde “Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddelerine göre verginin indirim

konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi zorunludur. Ancak Katma Değer Vergisi

Kanunun 23. maddesine göre özel matrah şekilleri tespit edilen işlemler ile aynı Kanunun 20/4. fıkrasına göre, tarife ve

bilet bedelinin vergi dahil edilerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek vesikalarda verginin ayrıca gösterilmesi şartı

aranmayacaktır. Mükellefler bu neviden mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklendikleri vergileri, vergili bedeli 11′e

bölerek hesaplayacaklar ve indirim konusu yapabileceklerdir. Mesela; akaryakıt, tekel maddeleri ve biletle tahsil edilen

yolculuk giderlerinde indirilecek vergi bu şekilde hesaplanacaktır. ” denilmek sureti ile bir kısım işlem için fatura ve benzeri evraklarda KDV’ nin ayrıca gösterilmesi hususuna istisnalar getirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen nakliyeci mükellef aracı için fatura aldığında KDV ayrıca gösterilmek zorunda iken aracı için yakıt aldığında KDV’yi indirim konusu yapmak için faturada KDV ayrıca gösterilmesine gerek yoktur. Yakıt faturasında KDV dahil yazsa da KDV indirim konusu yapılacaktır.

            3- KDV ‘nin İndirim konusu yapılabilmesi için fatura veya fatura yerine geçen belgelerin (vesikaların) kanuni

defterlere kaydedilmesi şarttır.

          İşletmeniz ile ilgili geçerli olabilecek usulüne göre düzenlenmiş fatura yasal defterlere kaydedilir ise ancak KDV’ si

indirim konusu yapılabilir. Aksi takdirde indirim konusu yapılamaz.

Sonuç : Mükelleflerin, küçük veya önemsiz saydığı meblağlar mali denetime takıldığında önemli sonuçlar doğurabileceğinden mali değeri olan her işlem ve belge konusunda gerekli özen ve dikkat hem mükellefler hem de uygulayıcılar tarafından tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde 16 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25522

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

DAİR YÖNETMELİK

Emziren İşçinin Çalıştırılması

Madde 13 — Emziren işçilerin, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.

Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen işçi, doğumdan sonra ilk altı ay içinde bu işlerde çalıştırılamaz.

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 – (Değişik: RG 23/10/2004-25622)

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

Sağlık Raporu

Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare:R.G-7/3/2010-27514) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı (Ek ibare:R.G-7/3/2010-27514) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği  halinde o işyerine gönderilir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

 

EK – I

 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

 

 

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler

16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri  işler

31

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

 

 

 

 

 

146

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.

 

              K

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..