İşletmemizde kullanmakta olduğumuz irsaliyeli fatura ciltlerini sırası ile kullanıyorken yanlışlıkla 4. Ciltten sonra 7. Cildi kullanmaya başladık. Aradaki 5 ve 6. Ciltleri kullanabilir miyiz.

İşletmemizde kullanmakta olduğumuz irsaliyeli fatura ciltlerini sırası ile kullanıyorken yanlışlıkla 4. Ciltten sonra 7. Cildi kullanmaya başladık. Aradaki 5 ve 6. Ciltleri kullanabilir miyiz.

Durumun tespiti ile ilgili bağlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne 4,5,6 ve 7 nolu irsaliyeli fatura ciltlerini götürerek tutanak tutturmanız gerekir. Tutanak tutulduktan sonra atlanılan ciltleri kullanabilirsiniz. İrsaliyeli faturaları sıra numarasını takip ederek kullanmadığınız için vergi dairesi tarafından 2. Derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

Tarih 26/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102
Kapsam  
 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 26/08/2011
Konu : Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı.  
         

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; …… tarih ve CB-577550 seri ve sıra numaralı irsaliyeli faturadan sonra, CB-577551 sıra numaralı irsaliyeli fatura yerine sehven CB-577951 seri ve sıra numaralı irsaliyeli fatura koçanının kullanılmaya başlandığı, buna göre arada kullanılmayan 400 adet irsaliyeli faturanın bulunduğu belirtilerek, söz konusu 400 adet irsaliyeli faturanın kullanılmasında herhangi  bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229, 230 ve 231’inci maddelerinde faturanın tanımı , şekli ve nizamı hükme bağlanmış olup, “Faturanın nizamı başlıklı 231’inci maddesinin 1’inci fıkrasında da;

            “Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

            1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

            ………….” hükmü yer almaktadır.

            Yine aynı kanunun “Vergi Kanunlarıının uygulanması ve ispat” başlıklı 3’üncü maddesinde ise; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her tür delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu kurala bağlanmıştır.

            Buna göre, her ne kadar dilekçenizde bahsi geçen faturalarınızın sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu ilgili madde hükmünde de belirtildiği üzere belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, anılan kanunun “Fatura nizamı” başlıklı 231/1’inci maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan aynı kanunun 352/II-7’nci maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..