5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamında ki Büyükşehirlerde Konut Teslimlerinde KDV Oranı

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamında ki Büyükşehirlerde Konut Teslimlerinde KDV Oranı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf

GÜNCEL KDV ORANLARI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (*)

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;   
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

11- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4.maddesi ile değiştirilen ibare; Yürürlük: 01/04/2022; Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. ) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı (95) ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

(II) SAYILI LİSTE

35- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı,

36- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Arsa ve arazi teslimleri,

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2017/9759 sayılı “ 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ” konulu Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinde “ Madde 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

  1. a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
  2. b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

  1. a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (% 8)
  2. b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.” denilmektedir.

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında

1.Maddenin (c) bendinde KDV oranı % 8 dir

1.Maddenin (a) bendinde KDV oranı % 18 dir

2021 yılı için 1 Eylül 2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazetede 77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış olup ilgili tebliğ ekinde 2021 yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Liste bulunmaktadır. İlgili listede Lüks İnşaat, 1. Sınıf İnşaat, 2. Sınıf İnşaat, 3. Sınıf İnşaat ve Basit İnşaat olarak beşli bir sınıflandırma yapılmaktadır. Listenin 22 sırasında ” Mesken Binaları ” yer almaktadır.

77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

01.01.2017 tarihi ve sonrasında ki konut teslimlerine uygulanacak KDV oranı için altta ki linki tıklayınız.

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

KDV oranlarının yer aldığı listeye ulaşmak için altta ki linki tıklayınız.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Örnek Değerlendirme

Yapıda 7 adet bağımsız bölüm bulunmakta, tamamı konut vasfında olup daireler 150 mnin altındadır.

Yapı Ruhsat Tarihi :  24.02.2020

Ruhsatın Alındığı Yıl Arsanın m2 birim maliyeti

(a)   74. Yapının Arsa Değeri (TL)  : 40.568,40 -TL  ( Ruhsatta yazan değer ) 

(b)     20. Parselin Alanı (m2)  :  134,77  ( Ruhsatta yazan değer )

40.568,40 – TL / 134,77 m2 = 301,02 TL/m2  (Ruhsat alındığı yıl arsanın m2  birim maliyeti

Ruhsatta ki ” Yapı İle İlgili Özellikler ” kısmında

70. Yapının Sınıfı  : III

71. Yapının grubu : B ‘ ise

 

Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden sonra alınan ve yapı konut inşaatı projelesi olduğundan, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri 1.000 TL’nin altında olduğundan ve yapının lüks ve 1. sınıf yapı olmadığından imal edilen konutlar için % 1 KDV uygulanacaktır.

 

İnşaatın Ruhsat Bilgileri, aşağıda ki numaralandırılmış bilgiler farkı inşaat ruhsatlarında değişebilmeketedir.

20. Parselin Alanı

Form Düzenlenen Kısımla İlgili Özellikler

48. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (Mesken sayısı, orta

49. Bağımsız bölüm sayısı

50.Tadilat ruhsatlı ise tadilat alanı (m2)

51. Toplam Yüzölçümü (m2)

Yapı İle İlgili Özellikler

55. Yapının taban alanı (m2)

56. Yapının inşaat alanı (m2)

60. Toplam taban alanı (m2)

61. Toplam yapı inşaat alanı (m2)

70. Yapının Sınıfı

71. Yapının grubu

72. m maliyeti

74. Yapının Arsa Değeri (TL)

75. Arsa dahil, yapının maliyeti (TL)

 

Benzer Kavramlar :

Konut tesliminde kdv oranı

Daire tesliminde kdv oranı

Konut satışı kdv oranı

Daire satışı kdv oranı

Gayrimenkul tesliminde kdv oranı

Gayrimenkul satışı kdv oranı

Mesken tesliminde kdv oranı

Mesken satışı kdv oranı

Daire teslimlerinde kdv oranı

Konut teslimlerinde kdv oranı

Daire satışında kdv kaç

Daire satışında kdv oranı

Daire teslimi kdv oranı

Daire teslimi kdv kaç

Daire teslimi kdv oranı nedir

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..