Kurye Faaliyetleri KDV Tevkifatına Tabi midir?

Kurye Faaliyetleri KDV Tevkifatına Tabi midir?

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 16.04.2021 tarihli E-39044742-130[Özelge]-346122 sayılı ” Kurye taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı ” konulu özelgesinde gerekli açıklamlar yapıldıktan sonra özelgenin son bölümünde ” Buna göre, şahsınıza ait motosikletle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara vermiş olduğunuz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan kurye taşımacılığı hizmeti (2/10) oranında tevkifata tabidir. ” denilmektedir.

Özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/kurye-tasimaciligi-hizmetinde-kdv-tevkifati

26.01.2023 tarihinde güncel uygulanan kdv tevkifatı uygulamama sınırı 2.000,00 -TL dir.

Özelge aşağıda sunulmuştur.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-346122

16.04.2021

Konu

:

Kurye taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

 

 

İlgi

:

… tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şahsınıza ait motosikletle … firmasına verilen kurye taşımacılığı hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

-“Taşımacılık Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünde;

 

“2.1.3.2.11.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.11.2. Kapsam

 

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

 

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

 

…”

 

-”Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar” başlıklı (I/C-2.1.3.4) bölümünde;

 

”2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

 

 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

 

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

 

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, şahsınıza ait motosikletle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara vermiş olduğunuz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan kurye taşımacılığı hizmeti (2/10) oranında tevkifata tabidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.”

 

 

Benzer Kavramlar :

Kurye hizmetleri kdv ye tabi midir?

Kurye hizmetlerinde KDV tevkifatı

Kurye işleri KDV tevkifatı

Kuryeciler KDV tevkifatı uygulayacak mı

Kurye KDV tevkifatı yapılacak mı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..