Limited Şirkette Müdürlerin Yetkileri.

Limited Şirkette Müdürlerin Yetkileri.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 625

” II – Görevler, yetkiler ve yükümlülükler

  1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler

MADDE 625 (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler:

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.

b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

(2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya  müdürlerin;

  1. a) Aldıkları belirli kararları ve
  2. b) Münferit sorunları,

genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 nci madde hükümleri saklıdır. “

 

Benzer Kavramlar :

Limited Şirket müdürlerin yetkisi

Limited Şirket müdür yetki

ltd şti müdürlerin yetkisi

ltd şti müdür yetki

müdürlerin yetkisi Limited Şirket

müdür yetki Limited Şirket

müdürlerin yetkisi ltd şti

müdür yetki ltd şti

müdürlerin görevi Limited Şirket

müdür görev Limited Şirket

müdürlerin görevi ltd şti

müdür görev ltd şti

ltd. şti. Müdürlerin hakkı

ltd. şti. Müdürlerin yetki

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..