Mükellef Tarafından Mükellef Olmayan Kişiye Ait Binek Otomobilin Kiralanması Durumunda Vergilendirme

Mükellef Tarafından Mükellef Olmayan Kişiye Ait Binek Otomobilin Kiralanması Durumunda Vergilendirme

Binek Araçların Mükellef Olanlar Tarafından Mükellef Olmayanlardan Kiralaması Halinde Kiralama İşleminin KDV Açısından Değerlendirilmesi :

3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanması işlemleri Katma Değer Vergisinin konusuna girmektedir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.2.3. Kiralama İşlemleri kısmında ” 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır. Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV; 

– Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), 

– Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.” denilmektedir.

Dolayısıyla yukarıda ki hükümlerden çıkan sonuç binek araçların mükellefler tarafından mükellef olmayanlardan kiralanması halinde vergi mükellefi olan kiracı tarafından kiralama işlemi ile ilgili hesaplanan KDV, KDV 2 beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca sorumlu sıfatı ile kiracı tarafından KDV2 beyannamesi ile beyan edilen KDV, kiracı tarafından KDV beyannamesinde de indirim konusu yapılacaktır. Binek otomobil kiralamalarında uygulanacak ve sorumlu sıfatıyla beyan edilecek işleme uygulanacak KDV oranı % 18 dir.

 

Binek Araçların Mükellef Olanlar Tarafından Mükellef Olmayanlardan Kiralaması Halinde Kiralama İşleminin Stopaj (Gelir Vergisi Tevkifatı/Kesintisi) Açısından Değerlendirilmesi :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinin başlığı ” Gayrimenkul sermaye iradının tarifi ” başlığını taşımakta olup 70/8. maddesinde ” 8. (Değişik: 4/12/1985-3239/55 md.) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

(Değişik: 4/12/1985-3239/55 md.) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.” denilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi ” Vergi tevkifatı ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de  kimlerin nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden tevkifat (kesinti) yapmak zorunda oldukları ve aynı madde de gelir vergisi tevkifatına tabi işlemlerde sayılmıştır. GVK’nın 94/5-a maddesinde ” 5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden ” denilmek suretiyle ilgili 70/8. madde de ” Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç…” denildiğinden binek araçların vergi mükellefleri tarafından vergi mükellefiyeti olmayanlardan yapacakları kiralamalarında stopaj (tevkifat/kesinti) kapsamında olduğu vurgulanmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/5. maddesinde ” “a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20tevkifat yapılacağı yazılıdır.

Bakanlar Kurulu Kararı – Karar Sayısı : 2009/14592

 

Ayrıca binek otomobil kiralama işlemi için düzenlenecek kira kontratı Binde 1,89 damga vergisine tabidir.

 

Konu ile ilgili özelgeler

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanı

 

 

Benzer Kavramlar ve Sorular :

Binek araç kiralama vergisel durum

Binek araç kiralama kdv ve ve stopaj

Binek araç kiralama kdv2 ve ve stopaj

Binek otomobil kiralama vergisel durum

Binek otomobil kiralamalarında vergisel durum

Binek otomobil kiralamalarında vergilendirme

Binek otomobil kiralama kdv ve ve stopaj

Binek otomobil kiralama kdv2 ve ve stopaj

Binek araçların kiralanması vergi yükümlülükleri

Binek araç kiralamalarında vergisel durum

Binek otomobil kiralama muhtasar beyanname ile beyan

Binek otomobil kiralama kdv2 beyannamesi ile beyan

Binek otomobil kiralama vergisel durum

Binek araç kiralama vergisel durum

Motorlu taşıt kiralama vergisel durum

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..