Satıcı tarafından, müşterisine vermesi gereken fatura, yazar kasa fişi gibi satış belgelerinin verilmemesinin cezası nedir?

Satıcı tarafından, müşterisine vermesi gereken fatura, yazar kasa fişi gibi satış belgelerinin verilmemesinin cezası nedir?

Fatura veya yazarkasa fişleri sadece satıcının vermek zorunda olmadığı aynı zamanda alıcının da almak zorunda olduğu belgelerdir. Satıcının vermediği alıcının da bu belgeyi talep edip almadığı durumlarda hem satıcıya hem alıcıya ceza kesilmektedir.

Faturanın verilmemesi ve alınmaması durumunda 01.01.2021 tarihinden itibaren 380,00 TL den az olmamak üzere verilmeyen veya alınmayan fatura tutarının % 10 ‘ u kadar özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Kaynak : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 353/1

Yazarkasa fişinin verilmemesi ve alınmaması durumunda 01.01.2021 tarihinden itibaren 380,00 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Kaynak : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 353/2

Vergi Usul Kanun görüntülemek için aşağıdaki yazıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

” Madde 353 – (Değişik: 24/6/1994-4008/17 md.)(1)
1. (Değişik: 21/3/2018-7103/12 md.) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil
makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere
kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,
her bir belge için 240 (380) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması
gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı
özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (190.000) Türk lirasını geçemez. ”

Benzer Kavramlar        :

Fatura verilmemesi

Fatura verilmemesi ceza

Belge verilmemesinde ceza

Belge verilmemesinde uygulanacak ceza

2015 Belgelendirmeme ceza

2015 fatura ceza

Fatura cezası

Fatura vermeme

Fatura almama ceza

Fatura düzenlenmemesinde ceza

Fatura ceza

Faturalandırmama ceza

2015 Fatura ceza

Yazarkasa fişi ceza

Yazar kasa fişi cezası

Yazarkasa fişi vermeme ceza

Yazar kasa fişi almama ceza

Fatura verilmemesinin ceza

Fatura verilmemesinde ceza

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..