Soru : Emekli olduğum halde vergi mükellefiyetim devam ettiğim için emekli maaşımdan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. Emekli maaşımdan kesilen SGDP’ ini gider olarak kullanabilirmiyim.

Soru : Emekli olduğum halde vergi mükellefiyetim devam ettiğim için emekli maaşımdan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. Emekli maaşımdan kesilen SGDP’ ini gider olarak kullanabilirmiyim.

Cevap : Emekli maaşından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primlerini (SGDP) Gelir Geçici Vergi / Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden indirim konusu yapabilirsiniz. ( Gider yazabilirsiniz )

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının 02/04/2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551   sayılı özelgesi mevcuttur.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primin”in Bağ-Kur primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkündür.

Tarih 02/04/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551 *02.04.2004

KONU :

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : ………………..tarih ve ………………..sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; “Sosyal Güvenlik Destek Primi”nin Bağ-Kur primi olarak değerlendirilebilmesi ve gider olarak kabul edilmesi konusunda  Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler belirtilmiş olup, 2 numaralı bendinde, “sigorta primleri ve emekli aidatı”  da sayılmıştır.

Diğer taraftan; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında ” Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun  Ek 20 nci maddesinde “Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (1) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan Kanun hükümlerine göre; “Sosyal Güvenlik Destek Primin”in Bağ-Kur primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a

 

 

 

 

 

Benzer Kavramlar        :

Sosyal Güvenlik Priminin giderleştirilmesi

SGDP giderleştirilmesi

SDGP gider

SGDP indirim

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..