fatura fotokopsinin aslı gibi yapılması etiket arşivi

Market işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktayız. Mal aldığımız tontancı gönderdiği mallar ile ilgili faturayı posta yolu ile göndermiş olup fatura elimize ulaşmamıştır. Kayıp olan bu fatura ile ilgili satıcı, kestiği faturanın fotokopisini çekerek ve faturanın üzerine “ Aslı Gibidir “ yazıp kaşeleyip imzalıyarak tarafımıza teslim etmiştir. Budurumdaki faturanın geçerliliği var mı? Bu durumdaki faturayı yasal defterlerimize mal alışı olarak işleyebilir miyiz? KDV sini indirim konusu yapabilir miyiz?

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 17.09.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35 sayılı muktezasında “Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.” Denilmektedir. Muktezadan da açıkça anlaşılacağı üzere kayıp olan faturanın satıcı firma tarafından fotokopisinin çekilip aslı gibidir yapılması geçerli olmayıp yukarıda da belirtildiği şekilde işlemin noter aracılığı ile yukarıda belirtilen usule uygun olarak faturanın noterden onaylı örneğinin çıkarılması gerekmektedir.

Özelgenin Tam Metni

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBüyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35                                                   17.09.2007/17820

Konu:  Kaybolan fatura asılları yerine, faturayı

            düzenleyen firmada bulunan ve firma

            yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin

            veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen

            fatura örneğinin şirket kayıtlara intikal

            ettirilip ettirilmeyeceği

………………………………………

 

 

İlgi : …/…./2007 tarih ve ……. sayılı dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin yurt çapında 3400 bayisi aracılığıyla petrol ürünlerinin dağıtımı

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..