Anonim Şirketler Sermaye Arttırım, Tescil de İstenen Belgeler ve Diğer Hususlar

Anonim Şirketler Sermaye Arttırım, Tescil de İstenen Belgeler ve Diğer Hususlar

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin “3. Bölümü ” Anonim Şirketler bahsi ile ilgilidir.

Madde 69 – Başvuru ve belgeler

Madde 70 – Tescil

Madde 71 – Başvuru ve tescil

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Özel Sözleşme Değişiklikleri

I- Sermaye artırımı

Madde 72 – Başvuru

Madde 73 – Belgeler

Madde 74 – Tescil

II- Şarta bağlı sermaye artırımı

Madde 75 – Belgeler

III- Esas sermayenin azaltılması

Madde 79 – Başvuru ve belgeler

 

 

 

  73. maddesi ” Belgeler ” başlığını taşımakta olup madde metni aşağıda sunulmuştur.

” Belgeler
MADDE 73- (1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir:
a) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
b) Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı
sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği.
c) Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir
değişik şirket sözleşmesi metni.
ç) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan.
d) Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da
sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine,
karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın
şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
e) Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni
varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış
değerleme raporları.
f) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili
sicilden alınacak yazı.
g) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer
değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
ğ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların
primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim
kurulu raporu.
h) Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak
bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.
ı) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin
artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı
pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz
oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
i) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak
ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge.
(1)
(2) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket
sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde
gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul
tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş
olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi
halinde, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen rapor aranmaz.
(3) Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde
Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan
iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir. “

 

Benzer Kavramlar :

A.Ş. sermaye arttırımı

anonim şirket sermaye arttırmı

anonim şirketlerde sermaye arttırmı

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..