YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ KONU, SORU VE CEVAPLAR

YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ KONU, SORU VE CEVAPLAR

YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ KONU,
SORU VE CEVAPLAR


Soru : Ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme nasıl karar verir?
Cevap : Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. ( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 1)

Soru : Ticari işletme nedir? Hangi tür işletmeler ticari işletme sayılır?
Cevap : (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. ( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 11)

Soru : Tacir kimdir?
Cevap : (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 12)

Soru : Esnaf kimdir?
Cevap : (1) İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 15)

Konu : Ticaret siciline tescil ettirme süresi
Cevap : (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.
(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 30)

Soru : Sicil müdürlüğünün vereceği kararlara karşı itiraz süresi kaç gündür? İtiraz hangi kuruma yapılır?
Cevap : İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 34)
Konu : Ticaret siciline yapılan tescillerde, tescil ettirenlerin sorumluluğu var mıdır?

Cevap : Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır.
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 38)

Konu : Tacirler ticaret unvanı kullanmak zorunda mıdır?
Cevap : Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır
( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 39)LİMİTED ŞİRKETLER


Soru : Limited şirketler kaç kişi ile kurulur ?
Cevap : Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur yalnız ortakların sayısı elliyi aşamaz. ( 6102 sayılı Ticaret Kanunu Madde 573 – 574)
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirket kaç kişi ile kurulur
Limited şirketlerde ortak sayısı
Limited şirketlerde ortaklık yapısı
Limited şirket ortak
Limited şirketlerde ortak tek kişi
Tek kişi limite şirket
Bir kişi limited şirket kurabilir mi

Soru : Limited şirketler ne tür işler yapabilir ?
Cevap : Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 573 (3))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde faaliyet konusu
Limited şirketlerde iştigal konusu
Limited şirketle hangi işleri yapabilir

Soru : Limited şirketler de payların devri yasaklanabilir mi?
Cevap : Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 595 (4)). Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. Madde 595- (5) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır. Madde 595- (7)
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde pay devri
Limited şirket pay devrine sınırlama getirilebilir mi
Limited şirket hisse devri
Limited şirketlerde hisse devrine sınırlama getirilebilir mi?

Soru : Limited şirket sözleşmesine bağlayıcı hükümler konulabilir mi?
Cevap : 6102 sayılı Ticaret Kanununun 577. Maddesi “Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin tam metni aşağıdadır.
“2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler
MADDE 577- (1) Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümlerdir:
a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler.
b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.
c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler.
f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.
g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.
j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.
l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler. “

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirket ana sözleşmesinde bağlayıcı hükümler
Limited şirket bağlayıcı hükümler

Soru : Limited şirketler de ortaklar genel kurulunda yapılacak oylamaların eşit çıkması durumundaki tıkanmaları aşabilmek için ortaklara üstün oy hakkı verilebilir mi?
Cevap : Şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanınabilir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 577 (e))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde üstün oy hakkı
Limited şirketlerde ayrıcalıklı oy hakkı
Üstün oy hakkı

Soru : Limited şirket yönetimi ortaklar dışında üçüncü kişiye bırakılabilir mi?
Cevap : Şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde şirket yönetimi için üçüncü bir kişiye yetki verilebilir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 577 (i))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde dışarıdan müdür atanması
Limited şirketlerde üçüncü kişilere yetki verilmesi
Üçüncü kişilerin yetkilendirilmesi

Soru : Limited şirketlerin esas sermayesi asgari kaç TL olmak zorunda?
Cevap : Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 580 (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde sermaye tutarı
Limited şirket sermaye asgari

Soru : Limited şirketlere nakdi sermaye dışında sermaye payı konulabilir mi?
Cevap : 6102 sayılı Ticaret Kanununun 581. Maddesi “Ayni Sermaye” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin tam metni aşağıdadır.

“II – Ayni sermaye
MADDE 581- (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.

(2) 127 nci madde hükmü saklıdır. “
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlere neler sermaye olarak konulabilir
Limited şirket sermaye çeşidi

Soru : Limited şirketlerde ortakların nakdi sermaye koyma borcunu yerine getirmeleri nasıldır?
Cevap : Limited şirketlerde ortakların koymayı taahhütleri sermaye paylarını yerine getirmeleri hususunda anonim şirketlere uygulanan kurallar geçerlidir.(TTK madde 585)TTK’ nın 344. Maddesi “ Nakdi Sermaye ” başlığını taşımakta olup ilgili maddede “Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. “ denilmekte olup Limited şirket ortakları nakdi sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde bu maddedeki hükme uyacaklardır.
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde sermaye taahhüdü
Limited şirketlerde nakdi sermaye taahhüdü
Şirket ortaklarının nakdi sermaye koyma taahhüdü
Sermaya koyma borcu nasıl yerine getirilir
Ortakların nakdi sermaye koyma borcu
Şirket ortak sermaya taahhüt

Soru : Limited şirketlerin Ticaret Siciline tescilinde hangi belgeler düzenlenir.
Cevap : 6102 sayılı Ticaret Kanununun 589. Maddesi “Tescil” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin tam metni aşağıdadır.
“ II – Tescil
1. İstem
MADDE 586- (1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.
b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı (…) (1) .
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.”
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde tescil için gerekli evraklar
Limited şirket tescil evrak
Limited şirket tescil belge

Soru : Limited şirketlerin sözleşmelerinde mevcut yükümlülükleri arttırılmak istendiğinde genel kurulda nasıl bir nisap gereklidir?
Cevap : Şirket sözleşmesini değiştirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören veya mevcut yükümlülükleri artıran genel kurul kararları, ancak ilgili tüm ortakların onayıyla alınabilir.
( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 607- (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde yükümlülükleri arttıracak kararlarda nisap
Yükümlülük karar nisap

Soru : Limited şirketler de olağan genel kurul ne zaman yapılır?
Cevap : Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 617- (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde genel kurul
Limited şirketlerde genel kurul ne zaman toplanır
Limited şirket genel kurul zaman

Soru : Limited şirketlerin ortaklar genel kurulunda ki oylamalarda karar nisapları nasıl hesap edilir?
Cevap : 6102 sayılı Ticaret Kanununun 618. Maddesi “Oy hakkı ve hesaplanması” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin tam metni aşağıdadır.
“ 2. Oy hakkı ve hesaplanması
MADDE 618- (1) Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı verir. Ancak, şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip ortakların oy hakları sınırlandırılabilir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verilebilir.

(2) Şirket sözleşmesi oy hakkını, itibarî değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir oy hakkı düşecek şekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük esas sermaye payının itibarî değeri, diğer esas sermaye paylarının itibarî değerleri toplamının onda birinden az olamaz.

(3) Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi hükmü aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Denetçilerin seçimi.
b) Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi.
c) Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi. “
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde genel kurulda oyların hesaplanması
Karar nisaplarının hesaplanması
Limited şirketlerde oylama hesabı

Soru : Limited şirketler de ortaklar genel kurulunda geçerli karar alabilmek için gerekli oy nisabı nasıldır?
Cevap : Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 620- (1))

Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:

a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.
b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi.
c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.
d) Esas sermayenin artırılması.
e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.
f) Şirket merkezinin değiştirilmesi.
g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi.
h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.
ı) Şirketin feshi.
(2) Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.
( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 621- (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketlerde olağan karar nisabı
Limited şirketlerde olağan oy sayısı
Limited şirketlerde etkin karar sayısı
Karar almak için gerekli sayı
Karar almak için gerekli oy
Karar almak için gerekli ortak sayısı
Şirket geçerli oy sayısı
İşletme konusunu değiştirmede oy nisabı
Şirket faaliyet konusu değişikliği oy nisabı
Şirket amaç ve konu oy nisabı
Sermaye artışı oy nisabı
Şirket merkezini değiştirme oy nisabı
Şirket adres nakli oy nisabı
Şirket adres nakli oy sayısı
Şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması oy nisabı
Ortaklıktan çıkarma oy nisabı
Şirketin feshi oy nisabı
Şirketin sonlanması oy nisabı
Şirketin sona ermesi oy nisabı

Soru : Limited şirketlerde müdürlerin görevi nedir?
Cevap : Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 623- (3))
Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 625- (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirketler de müdür
Limited şirketler de müdürlerin yetkisi
Limited şirket müdür yetki

Soru : Limited şirketlerde müdürlük müessesi nasıl işler?
Cevap : Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 624- (1))
Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 624- (2))
Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.
( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 624- (3))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Müdürler kurulu
Müdürler kurulu başkanın yetkisi
Müdürler kurulunda oylama ve sonuç

Soru : Limited şirketlerde finansal tabloların düzenlenmesi kimin görev ve yetkisindedir?
Cevap : Finansal tabloların düzenlenmesi müdürlerin görev ve yetkisindedir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 625- (1)(f))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Finansal tablolarda sorumluluk
Finansal tabloların düzenlenmesi sorumluluğu

Soru : Limited şirketlerde müdürlere de rekabet yasağı uygulanmakta mıdır?
Cevap : Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 626- (2))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Rekabet yasağı
Müdür rekabet yasağı
Limited şirketler de müdürlerin rekabet yasağı

Soru : Limited şirketler nasıl sona erdirilir?
Cevap : “ Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer:
a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle.
b) Genel kurul kararı ile.
c) İflasın açılması ile.
d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.
(2) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.

–––––––––––––––––

(1) 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve işlem denetçileriyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(3) Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir.
(4) Fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
(5) Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. “
( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 636)
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Şirketin sona ermesi
Limited şirket nasıl sonlandırılabilir?
Limited şirketlerin sonlandırılma halleri
Limited şirketlerde sona erme

Soru : Limited şirket ortaklarının şirketten ayrılması nasıldır?
Cevap : Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.
(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.
(6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 638- (1))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Ortağın şirketten ayrılması
Limited şirket ortak ayrılma

Soru : Limited şirket sözleşmesine ortağın ortaklıktan çıkarılması yönünde hüküm koyulabilir mi?
Cevap : “ Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.
(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.
(3) Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâli saklıdır. “
(6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 640- (1))

Soru : Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılan ortağa ödenecek bedel nasıl tespit edilir?
Cevap : Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.  (6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 641- (1))

(2) Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket sözleşmeleri ayrılma akçesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler. (6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 641- (2))
Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :
Limited şirket ayrılma akçesi
Limited şirketlerde Ortaklıktan ayrılma bedeli
Şirket ortaklık ayrılma bedeli

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..