logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-17-2019
Saat: 16:45

Yevmiye Maddesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YAKUP ÜÇKARDEŞ
Site Map Contacts anasayfa

KATEGORİLER

TAKVİM

Şubat 2019
P S Ç P C C P
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Ana Sayfa
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Temmuz 2017 / 21:45

Kaynak 1 : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi “Çağrı usulü “ başlığını taşımakta olup ilgili maddede,

Çağrı usulü

MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.” denilmektedir.

(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır. “

 

 

Kaynak 2 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 410

“D) Çağrı I – Yetki 1. Yetkili ve görevli organlar MADDE 410- (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. (2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. “

 

Benzer Konu ve Kavramlar   :

Anonim şirketlerde genel kurula çağrı usulü

Genel kurula çağrıda usül

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Temmuz 2017 / 21:30

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi “Toplantı zamanı “ başlığını taşımakta olup ilgili maddede genel kurul toplantı zamanı belirtilmiştir.

Toplantı zamanı

MADDE 7 – (1) Genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır:

a) Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır. “

 

Kaynak 2 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 409

C) Toplantılar

MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. “

 

Benzer Konu ve Kavramlar       :

Kaynak 2 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 409

C) Toplantılar

MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. “

 

Benzer Konu ve Kavramlar    :

Genel kurul zamanı

Anonim şirketlerde genel kurul

Anonim şirketin genel kurulu ne zaman yapılır

Genel kurul toplantısı ne zaman

Genel kurul hangi tarihte yapılır

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Temmuz 2017 / 20:30

Kaynak 1 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 1527 “ Iv – Elektronik Ortamda Kurullar “

 

Kaynak 2 : Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28395

 

Benzer Konu ve Kavramlar    :

Elektronik genel kurul

Elektronik ortam genel kurul

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Temmuz 2017 / 20:03

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi “ Toplantı çeşitleri “ başlığını taşımakta olup ilgili maddede genel kurul toplantı çeşitleri sayılmıştır.

 

Toplantı çeşitleri

MADDE 5 – (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:

a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.

(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz. “

 

 Konu İle İlgili Benzer Konu ve Kavramlar  :

Genel kurul çeşitleri

Genel kurul türleri

Anonim şirketlerde genel çeşitleri

Anonim şirketlerde genel türleri

Genel kurul toplantı türleri

Genel kurul toplantı çeşitleri

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Temmuz 2017 / 19:46

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32.maddesi “ Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu “ başlığını taşımakta olup ilgili maddede bakanlık temsilcisi bulundurmak zorunda olan anonim şirketler sayılmıştır.

“ MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.”

 

 

Konu İle İlgili Soru ve Kavramlar    :

Anonim şirketlerde bakanlık yetkilisi bulundurma zorunluluğu

Anonim şirket genel kurul bakanlık temsilcisi

Anonim şirketlerde genel kurul

Şirket genel kurul

Şirketlerin genel kurulu

Anonim şirket genel kurul toplantısı

Genel kurullarda yetkili bulundurma zorunluluğu

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 24 Temmuz 2017 / 7:12

Mükellefler işyeri adres değişikliğini olayın gerçekleşmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Zamanında bildirimde bulunulmaması halinde maliye tarafından ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir.

( Vergi usul kanunu: Madde 352 / II / 4 )

Kesilecek cezalar mükellefiyet türüne göre değişiklik arz etmektedir. Kesilecek cezalar her yıl vergi usul kanunu genel tebliğleri ile yeniden düzenlenmektedir.

İşyeri kira kontratları damga vergisine tabidir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun madde 22/b’ de “(a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. “ denmektedir.

Dikkat edilmedi gereken husus adres değişikliğinin maliyeye bildiriminde süre bir aydır fakat işyeri için düzenlenen kira kontratının damga vergisinin ödenmesinde süre 15 gündür.

 

Benzer Kavramlar    :

Adres değişikliğinde bildirim süresi

Adres değişiminde bildirim süresi

Adres değişikliği ceza

Adres değişikliği damga vergisi

 

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 29 Mayıs 2017 / 8:44

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü tarafından bir mükellefin özelge (mukteza) talebi üzerinde verdiği 30/01/2015 tarihli ve
67854564-1741-51 sayılı özelgesinde ilgili konu ile ilgili ………. “    – Faaliyetinizle ilgili olarak Türkiye sınırları dışındaki mal hareketlerinde katma değer vergisi hesaplanmamış olsa da 5.000 TL’yi aşan mal ve/veya hizmet alış/satışlarınızın Ba-Bs formlarında beyan edilmesi gerekmektedir. Belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceğinden, bir kişi veya kuruma bir ay içindeki mal ve/veya hizmet satışları toplamı KDV hariç 5000 TL ve üzeri olması durumunda aynı mükelefe düzenlenen bedelsiz faturaların da 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerekmektedir. “ denilmektedir.

http://www.gib.gov.tr/node/91594

Benzer Kavram ve Sorular  :

Bedelsiz faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

Bedelsiz fatura ba-bs

Ücretsiz faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

Rakamsız faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 27 Mayıs 2017 / 12:15

Belediyelere makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç ödemelerinin Ba Bs bildirimi kapsamında mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü tarafından bir mükellefin özelge (mukteza) talebi üzerinde verdiği 09/02/2016 tarihli ve 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19344]-10873 sayılı özelgesinin son kısmında “  …..yapılan açıklamalara göre, şirketiniz tarafından Belediyelere makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç ödemeleri bir mal ya da hizmet hareketini teşkil etmediğinden söz konusu ödemeler Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmeyecektir.”  denilmiştir.

link : http://www.gib.gov.tr/belediyelere-makbuz-karsiligi-yapilan-vergi-resim-ve-harc-odemelerinin-ba-bs-bildirimi-hk

 

Konu İle İlgili Benzer Soru ve Kavramlar  :

Belediyeye yapılan ödemeler ba bs kapsamında mıdır

Resim ve harç ödemeleri ba bs kapsamında mıdır

Belediye harç ba bs

Belediye resim ba bs

Ba/Bs

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 21 Nisan 2017 / 12:52
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Sayı : B.13.2.SGK.0.63.00.02/ 21.04.2017
Konu : 07.04.2017 Tarih ve 4748 numaralı başvurunuz.
Sayın : xxxxxxxxxx
 
Soru : Soru 1 ) Kişisel amaçlı ( kendisi ve ailesi ile birlikte yaşamak / kullanmak üzere ) konut inşaat yapan bir gerçek kişi, halen devam etmekte olduğu inşaatta sigorta (sgk) kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayacak sigorta girişini yapacağı sigortalıların prim ödemelerini 4447 sayılı kanunun geçici 17. maddesi kapsamında sigorta girişi yapılır ise prim ödeme teşvikinden inşaat sahibi faydalanabilir mi? ( 4447 sayılı kanunun geçici 17 maddesi kapsamında bildirdiği işçi ücretleri sgk nın inşaatlara uyduladığı asgari işçilik açısından kabul edilir mi ? )

 

Soru 2 ) Basit usul mükellefiyete tabi ticari taksi işletmeciliği yapan şahıs, sgkda normal işveren olarak kaydı bulunmakta olup taksisinde çalıştıracağı sigortalıları tüm sigorta kollarına tabi sigortalı olarak çalıştırmaya başlar ise 4447 sayılı kanunun geçici 17 maddesi kapsamında sigorta teşvikinden faydalanabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap : Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.
CEVAP 1: ÖZEL İŞ YERİ SAHİBİ İŞVERENLER İHALE DOSYASI OLMADIĞI SÜRECE ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI DİĞER ŞARTLARIDA TAŞIMASI HALİNDE 687 SAYILI KHK KAPSAMINDA TEŞVİKTEN FAYDALANABİLİR.ZATEN SİSTEMDEN TÜM ŞARTLAR KONTROL EDİLEBİLİR DURUMDA.BİLDİRİLEN SPEK İNŞAAT HESABİNA DAHİL EDİLİR.İYİ GÜNLER DİLERİZ

 

Cevap 2: 4/a isteye bağlı ek/6 ticari taksi 4447/17 . madde teşviğinden faydalanamaz ( SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER DİLERİZ)

Bilgilerinizi rica ederiz.
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 21 Nisan 2017 / 9:12

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine sorulan sorular

              T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİSayı:B.13.2.SGK.0.63.00.02/21.04.2017Konu:13.04.2017 Tarih ve 5005 numaralı başvurunuz.

Sayın: xxxxxxx

Soru: Şahıs firması olarak vergi mükellefiyeti açılan 75 yaşında bir hanımefendi eşinden dul maaşı almaktadır.

Soru 1) 4-b ( Bağkur) kapsamında sigortalı olunma zorunluluğunda bir üst sınır var mı? Örnek : 70 yaşından sonra 4-b (Bağkur) li olmak isteğe bağlı olabilir mi?

Soru 2) Dul maaşı alıyor olmak Bağkur tescil işleminde bir istisna teşkil eder mi?

Soru 3) Vergi mükellefi olup dul maaşı alanlarda

a-    vergi mükellefi olunması halinde dul maaşında değişim oluyor mu?

b-    vergi mükellefi olunduğunda sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerekiyor mu? Yoksa sistem kendiliğinden gerekli tescil ve değişim işlemlerini yapıyor mu?

Cevap:Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.:

01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin (b) bendinin 1.2. ve 3 üncü alt maddeleri kapsamında (ticari faaliyet de bulanan) kişilerin 18 yaşın altında olmamak kaydı ile 4-b (bağ-kur) kapsamında sigortalı oldukları ve yaş anlamında üst sınırın olmadığı gibi ticari faaliyet de bulunanlar 4-b kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadırlar. yine almakta oldukları dul ve yetim aylıkları 4-b kapsamında sigortalı olmalarına engel değildir. Ticari faaliyetlerinden dolayı vergi dairesine kayıtlı olan mükelleflerin bu durumlarını kurumumuza manuel olarak bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. Çünkü kurumlar arası yapılan protokoller den dolayı online olarak gönderilmektedir.Bilgilerinizi rica ederiz.

Basın ve Halkla İlişkiler MüşavirliğiBilgi Edinme Birimi

 

 

Benzer Kavramlar      :

4-b sigortalılığında yaş sınırı varmı

Bağkur sigortalılığında yaş sınırı varmı

Bağkurlu olmak dul maaşını keser mi?

Bağkurlu olmak dul maaşının kesilmesine sebep olur mu?

 

 

Toplam 29 sayfa12345...1020...Son »