Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihaz için uygulama geliştiriciliğine kazanç istisnası düzenlenmiştir. Bahsi geçen hususlarda faaliyette bulunanlar,

1- Türkiye’ de kurulu bir bankaya hesap açtırmak,

2- İlgili faaliyetlerden elde ettikleri tüm hasılatı hesap açtırılan bankaya yatırmak,

3- Banka tarafından faaliyetler ile ilgili hasılatlar üzerinden % 15 oranında Gelir Vergisi Kesintisi yapılıp GVK 98 ve 119 maddeleri esasları çerçevesinde beyan edip ödemeleri

4- Elde edilen hasılatın GVK 103. maddede ki dördüncü gelir dilimini aşmaması 

halinde bahsi geçen faaliyetlerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisinden müstesnadır.

Mükerrer Madde 20/B 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girdi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20. Maddesinin madde metni aşağıda sunulmuştur.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
Mükerrer Madde 20/B- (Ek:14/10/2021-7338/2 md.)
İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki
esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç yada iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

Benzer Kavramlar   :

internet sosyal ağ paylaşımlarından gelir vergisi müstesnası

Youtube video gelirlerinin vergisel durumu

Youtube geliri vergi durumu

Uygulama geliştiricilerinin de gelir vergisi durumu

Sosyal ağ paylaşım gelirlerinin vergilendirilmesi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..